Kommunens organisation

Höganäs är en av Sveriges 290 kommuner, 33 av dessa finns i Skåne. Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på lite olika sätt, men många funktioner ser likadana ut i alla kommuner.

Kommunen ansvarar för viktiga samhällsfunktioner och service till invånarna. Bland annat skola och omsorg, men också till exempel trafik, renhållning, kultur och idrott. Kommunen måste göra vissa uppgifter, andra är frivilliga.

Kommunens organisation & ansvar

Illustration över Höganäs kommuns organisation.Förstora bilden

(Klicka på bilden för att se den i större format.)

Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av medborgarna genom allmänna val. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur vi utför våra uppdrag. Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda.

Den högsta politiska församlingen i Höganäs kommun är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen. Det finns även nämnder som i sin tur ansvarar för förvaltningar. I förvaltningarna arbetar tjänstepersoner.

Kommunen bestämmer själv hur resurserna ska fördelas och hur arbetsuppgifterna ska hanteras. Detta innebär att vi har kommunalt självstyre i Sverige. Kommunen har rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna för att finansiera sin verksamhet. Kommunalskatten står för en stor andel av kommunens inkomst.

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagarna om offentlighet och sekretess styr vårt arbete med ärenden, beslut och övrig administration. Det finns också lagar för olika verksamhetsområden, som till exempel skollagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

För att inte kommunstyrelsens arbete ska bli övermäktigt delas kommunens verksamhet in i olika områden. Varje område har en nämnd som ansvarar för den löpande verksamheten där de förtroendevalda fattar beslut som påverkar just det området. Kommunfullmäktige väljer vilka politiker som ska sitta i nämnderna. Dessa är för det mesta deltidspolitiker som sköter sitt uppdrag på fritiden.

Ansvarsområden

Kommunen måste erbjuda kommuninvånarna vissa verksamheter. Det är till exempel:

 • Förskola och utbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med Region Skåne)

Det är bland annat frivilligt för kommunen att erbjuda

 • Fritidsverksamhet
 • Energi
 • Hälso- och sjukvård i hemmet
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur

Läs mer om

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: