Förvaltningar

Höganäs kommun har sju förvaltningar som var och en ansvarar för ett speciellt område. Varje förvaltning styrs av en politisk nämnd som fattar beslut och bär det yttersta ansvaret för verksamheten.

I kommunens förvaltningar arbetar anställda tjänstepersoner med att skapa underlag för politikernas beslut, och se till att besluten verkställs.

Kommunledningskontoret arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att strategiskt leda och samordna kommunens verksamhet. Förvaltningschef för kommunledningskontoret är Herman Crespin.

Kommunledningskontoret består av:

 • Ekonomiavdelning inklusive upphandling
 • Exploateringsavdelning
 • HR-avdelning
 • IT-avdelning
 • Kansli med överförmyndarexpedition
 • Kommunikationsavdelning inklusive hållbarhet och Höganäs servicecenter
 • Näringslivsavdelning

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och ansvarar för att leda och samordna en mängd olika kommunövergripande uppdrag.

Uppdragen som kommunledningskontoret får kommer från politiska beslut som fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Överförmyndarverksamheten lyder under överförmyndarnämnden.

Kultur och fritid ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet, föreningsverksamhet och lokaler. Förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen är Anneli Sjöborg.

Kultur- och fritidsverksamheten ansvarar för

 • Kommu­nens bibliotek
 • Kommunens fritidsgårdar
 • Höganäs Sportcenter
 • Eric Ruuth kulturskola
 • Ungdomssamordning
 • Kultursamord­ning
 • Tillgänglighetssamordning
 • Folkhälsosamordning
 • Friluftslivssamordning
 • Inköp av offentlig konst
 • Föreningsservice

Räddningstjänstens ansvar är att förebygga och begränsa skador vid olyckor eller överhängande fara för olyckor. Förvaltningschef för räddningstjänsten är Lars Scotte.

Räddningstjänstens kärnverksamhet består av tre områden: arbete före, under och efter en insats.

Verksamheten styrs främst av lagen om skydd mot olyckor (LSO).
I kommunens handlingsprogram , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. för förebyggande verksamhet och räddningstjänst kan du läsa mer om organisationen idag och vilka mål kommunen har antagit kring säkerhetsfrågor.

I nordvästra Skåne har kommunerna Höganäs, Bjuv, Båstad, Helsingborg, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga ett samverkansavtal om gemensamma befälsresurser och gränslös räddningstjänst kommunerna emellan.

Det politiska ansvaret för räddningstjänstens verksamhet har kommunstyrelsen.

I förvaltningens ansvarsområden ingår framställning av olika kartor, mätverksamhet, geografisk informationsbehandling, bostadsförsörjning och infrastrukturplanering, fysisk planering med översiktsplaner, detaljplaner och fastighetsbildning samt utveckling avseende den offentliga miljön. Förvaltningschef är Jacob von Post.

Förvaltningen ansvarar för drift och förvaltning av gator och allmän platsmark, och här finns också kommunens naturvårds- och kulturmiljöresurser samlade.

Inom förvaltningen har hela samhällsbyggnadsprocessen samlats för att på ett smidigt sätt planera, utveckla och kvalitetssäkra den offentliga miljön, nya bostadsområden och områden för verksamheter och servicefunktioner med ett långsiktigt hållbart samhälle som mål.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar i huvudsak på uppdrag av kommunstyrelsen. Men ansvarar även gentemot bygg- och miljönämnden, vilket är en myndighetsnämnd. Det arbetet omfattar lovprövning och tillsyn inom bygglov samt livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd.

Bra bemötande, trygghet och god omsorg ska känneteckna alla verksamheter inom socialförvaltningen – så lyder socialförvaltningens gemensamma värdegrund. Viweca Thoresson är förvaltningschef för socialförvaltningen.

Socialförvaltningen ansvarar för socialtjänsten i kommunen.
Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning - utredning och beslut om insatser för enskilda individer inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och familjeomsorg. Socialförvaltningen arbetar också med förebyggande verksamhet och deltar i samhällsplaneringen i kommunen.

Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens tekniska skötsel. Förvaltningens avdelningar arbetar för en god service till kommuninvånarna. Margareta Engkvist Björkenhall är förvaltningschef på teknik- och fastighetsförvaltningen.

 • Administrativa avdelningen
 • Fastighetsavdelningen
 • Kostavdelningen
 • Markbyggnadsavdelningen
 • Städavdelningen
 • VA-avdelningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen.

På utbildningsförvaltningen arbetar över 800 personer, främst inom förskola och skola. Mikael Dahlberg är förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.

Utbildningsförvaltningens ansvarsområden

 • Förskola
 • Grundskola
 • Anpassad grundskola
 • Gymnasium

Det politiska ansvaret för utbildningsförvaltningens verksamhet har utbildningsnämnden.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: