Nämnder

I Höganäs finns det sex nämnder som tillsammans ansvarar för merparten av den kommunala verksamheten som bedrivs i kommunen.

Eftersom kommunens ansvarsområden är många och breda så kan inte kommunstyrelsen ensam besluta om alla ärenden. Därför finns ett antal politiskt tillsatta nämnder som är ansvariga för olika områden. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige. Nämnderna ska i så stor utsträckning som möjligt fatta besluten själva utan att involvera kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Innan ett ärende kommer till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har det oftast behandlats i någon av nämnderna eller dess utskott. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har givit nämnder, styrelser och utskott rätt i att besluta i vissa frågor genom reglementet samt så kallad delegation.

Bygg- och miljönämnden består av elva ledamöter samt åtta ersättare. Nämndens presidium bereder ärenden till nämnden.

År 2019 slogs byggnadsnämnden och miljötillsynsnämnden samman till bygg- och miljönämnden.

Uppdrag och ansvar

Nämndens arbetsformer styrs bland annat av kommunallagen, plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel med flera lagar.

Nämnden ansvarar för uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har den närmaste kontrollen över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen, men även samråd, dispensprövning och tillsyn av efterlevnad av strandskydd enligt miljöbalken med flera bestämmelser.

Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter inom miljö, livsmedel, tobak, strålskydd, smittskydd, receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter med flera lagar och regler som finns för att skydda människors miljö och hälsa.

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har 13 ledamöter samt 13 ersättare.

Uppdrag och ansvar

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders samt kommunala bolags verksamheter. Till nämnden finns det fem utskott som bereder ärendena: arbetsutskottet, kultur- och fritidsutskottet, miljöutskottet, näringslivsutskottet samt planutskottet.

Kommunstyrelsen ansvarar även för kommunens ekonomi och tar fram budgetförslag. Alla ärenden i kommunfullmäktige förbereds i kommunstyrelsen. Till sin hjälp har kommunstyrelsen kommunens tjänstemän som förbereder, utreder och presenterar ärenden

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 9 ersättare. Ett arbetsutskott bereder ärenden till nämnden som sammanträder cirka nio gånger fördelat över året. De flesta individärenden beslutas i arbetsutskottet.

Uppdrag och ansvar

Socialnämndens ansvarsområde omfattar äldreomsorg samt handikappomsorg insatserna är bland annat särskilt boende (vårdboenden, demensboende, korttidsvård), insatserna i hemmet (hemsjukvård, hemvård, trygghetslarm, tekniska hjälpmedel, bostadsanpassning, färdtjänst/riksfärdtjänst, anhörigstöd).

De verksamheter som inte innebär myndighetsutövning är bolagiserad i Höganäs Omsorg AB.

Utbildningsnämnden består av elva ledamöter samt nio ersättare och sammanträder åtta gånger om året.

Uppdrag och ansvar

Nämndens arbetsformer styrs främst utifrån kommunallagen, skollagen, samt reglemente fastställt av kommunfullmäktige.

Utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för den kommunala verksamheten inom utbildning och barnomsorg.

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare utsedda av kommunfullmäktige.

Uppdrag och ansvar

Valnämnden har ansvar för att genomföra allmänna val och folkomröstningar. Administrationen sköts av kommunkansliet.

Allmänna val till riksdag, kommun och landsting (region) äger nästa gång rum den 15 oktober 2022.

Nästa val till Europaparlamentet hålls i juni 2024.

Överförmyndarnämnden består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare utsedda av kommunfullmäktige.

Uppdrag och ansvar

Nämndens arbetsformer styrs främst utifrån föräldrabalken, kommunallagen samt reglemente fastställt av kommunfullmäktige.

Överförmyndarnämnden har tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Nämndens administration sköts av kommunkansliet, överförmyndarexpeditionen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: