Förtroendeuppdraget

Att vara förtroendevald betyder att du fått ett uppdrag och ett förtroende från väljarna. Här hittar du de dokument, blanketter och information som du behöver i ditt uppdrag.

Personsäkerhetsarbete innebär att kommunens förtroendevalda ska ha en trygg arbetssituation med god säkerhet. God säkerhet uppnås genom skyddsåtgärder baserade på riskbedömning, ökad egenförmåga och samarbete.

Personlig säkerhet
Säkerhetspolisen har tagit fram information till förtroendevalda som ger råd för hur du ska tänka och agera. Läs mer om detta på Säkerhetspolisens hemsida.

Personlig säkerhet - sakerhetspolisen.se

Här kan du läsa om hur Höganäs kommun behandlar personuppgifter som rör dig som förtroendevald.

Allmänt
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ikraft. Regelverket ersätter den tidigare gällande personuppgiftslagen (PUL).

I dataskyddslagen (2018:218), DSL, finns kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen. Dataskyddslagen är subsidiär vilket betyder att om det finns avvikande bestämmelser i annan lag eller förordning tillämpas de bestämmelserna. De kompletterande bestämmelserna är av generell karaktär. Mer specifika bestämmelser kan finnas i form av speciallagstiftning eller i registerförfattningar. I praktiken betyder det att en offentlig myndighet kan behöva förhålla sig till minst tre olika regelverk vid behandling av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen är i grund och botten en fri- och rättighetslagstiftning som särskilt syftar till att säkerställa skyddet för enskildas integritet vid behandling av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen ställer bland annat krav på rättslig grund vid behandling av personuppgifter. Det innebär att all personuppgiftsbehandling måste ha stöd i lag för att vara tillåten. Regleringen ställer också krav i form av grundläggande principer som ska vara uppfyllda vid behandling av personuppgifter såsom exempelvis integritet och konfidentialitet, öppenhet, uppgiftsminimering och ändamålsbegränsning.

Dataskyddsförordningen innehåller ett helt batteri av rättigheter som tillkommer den registrerade. Några av dessa rättigheter utgörs av rätten till information, rätten till registerutdrag och rätten till rättelse.

Dataskyddsförordningen ställer krav på säkerhet i samband med behandling av personuppgifter. Åtgärderna för att uppnå kraven på säkerhet kan vara både tekniska och organisatoriska. Ju högre risken med behandlingen bedöms vara desto högre krav ställs på säkerheten och vice versa. Riskerna med personuppgiftsbehandlingen ska alltså speglas av åtgärderna för att garantera säkerheten.

Tillämpningsområde
Dataskyddsförordningen gäller i princip för all automatiserad behandling av personuppgifter och i vissa fall även manuell behandling av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller i princip inom all slags verksamhet och oavsett vem som utför personuppgiftsbehandlingen. Den gäller för företag, föreningar, organisationer, myndigheter och privatpersoner.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En personuppgift kan vara allt ifrån förnamn, efternamn och personnummer till dynamiska IP-adresser. Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person är personuppgifter.

När behandlas personuppgifter?
Insamling, läsning, lagring, strukturering eller ändring är några exempel på vad det innebär att behandla personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer varför och hur personuppgifter behandlas. Kommunfullmäktige bär det yttersta ansvaret för personuppgiftsbehandlingen inom Höganäs Kommun och har genom reglemente delegerat personuppgiftsansvaret till nämnderna inom respektives verksamhetsområde.

Personuppgiftsbiträdesavtal
När någon annan, exempelvis en leverantör, behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning ska ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. Den som behandlar personuppgifter för nämndens/styrelsens räkning benämns personuppgiftsbiträde. Mallar för detta ändamål finns på arbetsnätet. Kontaktpersonen för dataskyddsfrågor på din förvaltning tar fram mallen till dig vid behov.

Innan personuppgifter behandlas måste följande frågor besvaras:

  • Är dataskyddsförordningen tillämplig?
  • Finns det rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen?
  • Är de grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling uppfyllda?
  • Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?
  • Behandlas särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter)?
  • Överförs uppgifterna till tredje land (land utanför EU)?


Information till den registrerade
Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas och är en nödvändighet för att den registrerade ska kunna utöva sina rättigheter med stöd av förordningen. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det. Av informationen ska bland annat framgå kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige (nämnd eller styrelse), den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen. Informationen tillhandahålls kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig form.

I Höganäs kommun har vi en digital hantering av nämndhandlingar. Detta innebär att vi inte skickar kallelse med handlingar via post och skriver ut utan istället distribuerar dessa via en applikation som heter Meetings.

Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att ta del av en guide till hur Meetings fungerar.

När du avsäger dig ditt uppdrag kan du antingen använda en e-tjänst eller fylla i och skicka in en blankett. När du inte längre har några uppdrag i Höganäs kommun ska lämna tillbaka den utrustning du har lånat.

Arvodesregler gällande bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i bolag och nämnder i Höganäs kommun gällande mandatperioden 2019-2022.

Arovdesreglerna regleras i reglementet Arvodesregler för förtroendevalda, , 2.3 MB, öppnas i nytt fönster. (KFS 2022:24). För att anmäla ersättning för förlorad arbetsinkomst samt partigruppmöten kan man använda e-tjänsten med samma namn. Den hittar du här.

Ersättningsformer
För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst krävs det att du genom intyg kan styrka förlusten. Är du anställd kommer du att behöva lämna in ett intyg från din arbetsgivare. Det är viktigt att det framgår tydligt i intyget om semesterersättning ingår i din månadsinkomst eller inte. Har du frågor om ersättningen - kontakta sekreteraren i din nämnd eller styrelse, kontaktuppgifter hittar du i kontakter.

Sammanträdesarvode
Sammanträdesarvode hanteras av nämndens sekreterare och betalas ut en gång per månad.

Fasta arvoden
Fast arvode utgår som månadsarvode. Månadsbeloppen för fasta arvoden i procent utgörs av de vid varje tid gällande grundarvode som utgår per månad till heltidsengagerad riksdagsledamot.

Inte ersättningsberättigade sammanträden

  • egna sammanträdesförberedelser, partiuppdrag
  • parti- eller blockvisa ordförande- eller viceordförandeträffar

Vid avgång
Om du avgår från ditt uppdrag delas arvodet mellan dig och den som efterträder dig. Tidpunkt för avgång är den dag då din avsägelse beviljas av kommunfullmäktige.

Övrigt
Det finns också möjlighet att få ersättning för styrkta kostnader för barntillsyn i samband med sammanträde, kostnader för tillsyn av person med funktionsnedsättning eller kostnader på grund av egen funktionsnedsättning.

Nedan finner ni namn och telefonnummer till nämndsekreterarna i respektive nämnd. Har ni frågor så ta kontakt med dem .

Kommunsyrelsen

Jacob Derefeldt, 042-337307
Fanny Lundqvist, 042-337197

Socialnämmden

Josefine Skantz, 042-337116

Utbildningsnämnden

Elisabeth Bonakdar Hashemi, 042-337100

Bygg- och miljönämnden

Pernilla Stjernkvist, 042-337284

Valnämnden

Nikas Åkerström, 042-337333

Överföryndarnämnden

Lisa Cronberg, 042-337194 eller Karin Runfors, 042-337114

Servicecenter

042-337100

Support- frågor om utbetalning av arvoden

HR-servicecenter, 042-102000

Support- frågor om ersättning

Jacob Derefeldt, 042-337307 eller Niklas Åkerström, 042-337333

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: