Ny som förtroendevald

Här hittar du all information som kan vara nyttig att ha med sig sin första tid som förtroendevald men även för den som vill hålla sig uppdaterad.

Nedan hittar du information om kommunens organisation, rollen som förtroendevald, politikernas ABC, kommunalrätt och allmän information som kan vara bra. Under allmän information får du hjälp med hur man anmäler kontaktuppgifter, hur du ska gå tillväga för att få låna en Ipad och hur man anmäler sitt Höganäskonto.

Med fokus på medborgarna, medarbetarna och att ständigt utveckla organisationen gör vi tillsammans Höganäs väl värt att investera i.

Demokratisk styrning och val vart fjärde år
Höganäs kommun är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Vart fjärde år väljs kommunfullmäktige och genom direkta val fördelas de 41 mandaten mellan partierna som ställt upp i kommunvalet. Kommunfullmäktige väljer i sin tur kommunstyrelse och övriga kommunala nämnder och styrelser. De ledarmöter som sitter i kommunfullmäktige är alltså folkvalda medan de som sitter i nämnderna är förtroendevalda.

Det här är en kommun och så fungerar den
En kommun är en del av Sverige och är en politiskt styrd organisation. Det är de förtroendevalda som har huvudansvaret för den kommunala verksamheten. Sverige är uppdelad i 290 kommuner. En kommun är begränsad till ett geografiskt område och är en personsammanslutning det vill säga kommunen har medlemmar som består av dem som är folkbokförda, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt i kommunen.

En kommun får själv ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och som inte ska skötas enbart av staten, en annan kommun eller någon annan.

Det kommunala självstyret ger kommunen stor frihet att själv bestämma om sin verksamhet. Kommun är däremot skyldig att driva vissa verksamheter, medan andra verksamheter är frivilliga.

Under varje nämnd finns en kommunal förvaltning med anställda som bereder ärenden och verkställer beslut som politikerna fattat. All övrig verksamhet bedrivs och ligger inom nämndernas ansvarsområde. Förvaltningscheferna leder verksamheten inom sin förvaltning och ansvarar för att nämndernas beslut verkställs. För mer information om hur kommunen fungerar, se här, där kan man även läsa om ärendeberdning. Syftet med kommunens ärendeberedningsprocess är att ge ett optimalt beslutsunderlag i alla ärenden som möjliggör bästa möjliga beslut för de förtroendevalda.

Kommunens vision
Vår vision visar hur vi vill att framtiden ska se ut i Höganäs. För att kunna möta framtidens utmaningar måste vi växa. Höganäs vision innebär att vi år 2025 är 27 500 stolta invånare, framgångsrika företagare som tillsammans är överens om att Höganäs är väl värt att investera i. Lär dig mer om kommunens vision här.

Det här måste kommunen erbjuda:

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och gymnasieskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning

Det här är frivilligt för kommunen att erbjuda:

 • Öppen förskola
 • Fritidsverksamhet
 • Byggande av bostäder
 • Energi
 • Hälso- och sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur

Guide för förtroendevalda
Med förtroendeuppdraget följer ansvar. Vad innehåller och innebär ansvaret och hur kan du som ledamot agera inom detta ansvar? Vad finns det för krav, förväntningar, möjligheter och begränsningar? Läs denna guide , 946 kB, öppnas i nytt fönster. för förtroedenvalda för att lära dig mer om ditt uppdrag.

Mutor och jäv
Som förtroendevald kan man ibland stöta på mutor och jäv. Höganäs kommun har tagit fram riklinjer där just detta, läs mer om mutor och jäv här , 475.7 kB, öppnas i nytt fönster..

I politikernas ABC förklaras några av de vanligaste orden som man kan stöta på som förtroendevald. Begreppen kan dyka upp i allt från dokument, handlingar eller under sammanträden. Här , 799.9 kB. hittar du politikernas ABC.

Här hittar du de vanligaste lagrum man kan stöta på som förtroendevald.

Offentlighetsprincipen

Läs om offentlighets- och sekretesslagen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tryckfrihetsordningen

Tryckfrihetsordningen berör offentlighetsprincipen men också frågor om tryckfrihet och grundlagsskydd för vissa medier. Tryckfrihetsförordningen finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunallagen

Kommunallagen är den lag som reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarområden. Ni finner kommunlagen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Här hittar du all information som kan vara behjälplig i början av din tid som förtroendevald, bland annat hur du anmäler ditt bankkonto och informatiom om teknisk utrustning.

Kontaktuppgifter

För att få ett Höganäs-konto (mejlkonto) och för att lämna kontaktuppgifter, tryck här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Som förtroendevald har du ansvar för att varje dag öppna, läsa och låta registrera den papperspost och de mejl du får. Ingående och utgående papperspost och e-post som kan klassas som allmän handling ska registreras. De flesta allmänna handlingar är offentliga. Det gäller även din post och e-post.

Om en handling tillför ett ärende en sakuppgift eller annan väsentlig information ska denna handling registreras.Skicka därför handlingen till din närmsta sekreterare.

Vad är en handling?
En handling behöver inte bara vara ett traditionellt pappersdokument som brev, tjänsteskrivelse, och protokoll utan kan även vara till exempel:

 • ett fotografi
 • en databas
 • en karta
 • en ritning
 • en ljud- och bildupptagning
 • ett utdrag ur en logg
 • information som hämtats från en webbsida
 • e-post
 • sms

Vad är en allmän handling?
För att en handling ska anses som allmän ska den uppfylla nedanstående två kriterier:

 • Den ska ha kommit in till eller upprättats hos myndigheten.
 • Den ska vara förvarad hos myndigheten.

Vad är inte en allmän handling?
Det är viktigt att känna till att det kan skilja från gång till annan om en handling är en allmän handling eller inte. Det här är exempel på handlingar som inte är allmänna:

 • En inkommen handling som är ställd till en politisk eller facklig förtroendevald avsedd för mottagaren uteslutande i dennes funktion av politisk eller facklig förtroendevald (företrädare för en åsikt), även om handlingen rör en fråga om kommunens verksamhet. Samma sak gäller utgående handlingar.
 • En inkommen handling, personligt meddelande, ställd till en tjänsteman och som inte rör kommunens verksamhet.
 • Skriftväxling om ett pågående arbete mellan personer som ingår i en gemensam projektgrupp (gäller även när personerna representerar olika myndigheter) och syftet med överlämnandet är konsultativt och inte informativt.
 • Protokoll som inte är justerade.
 • Utkast, förslag eller koncept som utgör underlag för beslut eller skrivelser eller andra därmed jämställda handlingar till nämnden.
 • Minnesanteckningar, PM och liknande som upprättas som stöd för till exempel föredragning.
 • En tjänstemans interna arbetsmaterial, som interna meddelanden, intern information och intern korrespondens som hör till ett ännu inte avslutat ärende.
 • Arbetsmaterial som en konsult förfogar över under ett pågående ärende.
 • Reklam, cirkulär, kursinbjudningar.
 • Meddelande för kännedom till/från andra myndigheter.
 • Minnesanteckning som inte tillför sakuppgift till ett ärende.
 • Anbud som avlämnas i förseglat omslag är inte allmänna handlingar fram till den tidpunkt som är bestämd för öppnandet.

För att få sin ersättning utbetald till sitt bankkonto behöver man registera kontot hos Swedbanks då Swedbank är löne- och arvodesutbetalande bank.

För att registrera sitt konto kan man antingen gå till Swedbanks kontor i Höganäs eller göra det genom att fylla i denna , 74.3 kB, öppnas i nytt fönster. blankett och skicka till den angivna adress som finns på blanketten.

Man kan också anmäla sitt konto på Swedbanks hemsida här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Låna teknisk utrusning
Höganäs kommun tillhandahåller förtroendevalda i kommunen med en iPad och nödvändiga tillbehör för att möjliggöra genomförandet av papperslösa utskick, en teknisk lösning för digitala handlingar. Utrustningen är ett lån från kommunen och ska i främsta hand användas för att läsa sammanträdeshandlingar.

Om ditt upddrag kräver en Ipad kommer du genom att anmäla kontaktuppgifter via e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. få tillgång till din Ipad när handläggning av uppgifterna är klara. Utlämning görs i stadshuset.

Lämna tillbaka lånad teknisk utrustning
Återlämning görs i stadshuset. Vid återlämnandet ansvarar du för att:

 • lämna in alla tillbehör (laddare, originalkartong om den finns kvar, tangentbord, m.m.). Om du har bekostat ett tillbehör själv ska du naturligtvis inte lämna in det.
 • ta bort eventuellt iCloud-konto (gäller Ipad) samt att utrustningens innehåll raderas och återställs. Observera att när du raderar allt innehåll försvinner även alla eventuella bilder och andra typer av filer med mera så dessa måste du spara på annan plats om du vill behålla dem.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: