Överklaga beslut, rättsäkerhet

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med så kallad laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Vilken typ av beslut överklagas med laglighetsprövning?
Laglighetsprövning är en speciell form av överklagande som gäller allmänna beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna eller utskotten. Sådana beslut kan vara exempelvis vara beslut från kommunfullmäktige om att anta en ny översiktsplan, taxa eller ett beslut från utbildningsnämnden om finansieringsformer för modersmålsundervisning. Om du anser att beslutet strider mot någon lag eller författning kan du då överklaga.

Vem får överklaga?
Alla som är folkbokförda, äger fast egendom eller betalar kommunalskatt i Höganäs kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövade vid förvaltningsrätten, oavsett om de berörs personligen av beslutet eller ej.

Hur och när överklagar jag?
Överklagandet måste ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla. I överklagandet ska det finnas uppgift om vilket beslut man överklagar och varför man anser att beslutet är felaktigt. Observera att det i beslut som överklagas med laglighetsprövning inte finns några upplysningar om att beslutet kan överklagas eller hur man gör det.

Vill du läsa mer?
Du kan läsa mer om laglighetsprövning i kapitel 13 i kommunallagen här eller på förvaltningsrättens hemsida här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vart skickar jag överklagandet?
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö

Ett överklagande från en enskild ska innehålla uppgift om ditt mobiltelefonnummer och e-postadress.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: