Regler, policydokument och författningssamling

Här hittar du information om de reglementen som gäller i Höganäs kommun samt de styrdokument som ligger till grund för det kommunala arbetet.

I den kommunala författningssamlingen (KFS) finns olika reglementen som bland annat gäller lokala ordningsföreskrifter, bestämmelser om taxor, bidragsregler och bolagsordningar.

Den kommunala verksamheten styrs även av en rad styrdokument som blivit antagna i de olika nämnderna och förvaltningarna. Några exempel på dessa dokument är regler, policy, program och strategi.

PDF-filer behöver Acrobat Reader

Dokumenten är sparade i PDF-format. För att kunna läsa pdf-filer behöver du ett särskilt program - Acrobat Reader. Om du inte har Acrobat Reader installerat på din dator kan du hämta det här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Styrdokumenten är indelade i två olika kategorier. Den ena är dokument som lägger ut färdriktningen för hur Höganäs kommun ska agera för att nå ett visst resultat och det andra är dokument som talar om hur organisationen ska möta givna situationer.

Kommunal författningssamling

I Höganäs kommuns författningssamling finns reglementen gällande arbetsordningar, bolagsordningar, lokala ordningsföreskrifter, bestämmelser om taxor, bidragsregler med mera.

Personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersätts dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen (1998:204) med General data protection regulation (GDPR), en EU-förordning (2016:679) som direkt gäller som lag i Sverige.

Program

Ett program innehåller övergripande prioriteringar inom en viss enskild verksamhet, exempelvis äldreomsorg eller inom ett område som berör flera verksamheter.

Planer

En plan beskriver de önskade åtgärderna så konkret att de kan utföras av varje på området kompetent person. Åtgärderna beskrivs i detalj så att de säkrar det önskade utförandet, oavsett vem som gör dem.

Regler

Regler är en samling ”paragrafer” som sätter exakta gränser för vårt handlande i olika situationer. De koncentrerar sig på hur en åtgärd görs, inte på vad den innehåller.

Riktlinjer

Riktlinjer ger ett konkret stöd för hur den befintliga verksamheten ska genomföras och hur arbetsuppgifterna ska utföras.

Policydokument

Policyn anger Höganäs kommuns förhållningssätt till något. Den kan klargöra synen på till exempel sponsring, internationella kontakter eller personalförmåner. Policyn ger inte några fasta regler, bara principer som vägledning för bedömningar från fall till fall.

Strategi

Strategin anger vilka inriktningar som är viktigast för Höganäs kommun. Den kan innehålla visioner eller långsiktiga mål.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: