Så här behandlar Höganäs kommun dina personuppgifter

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR), som lag i Sverige.

Höganäs kommun behandlar dina personuppgifter när du använder de tjänster som kommunen tillhandahåller eller när du på något sätt är i kontakt med kommunen.

JP Infonet AB är dataskyddsombud för Höganäs kommuns nämnder och bolag och arbetar med frågor som gäller kommunens egen efterlevnad av dataskyddsförordningen.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter, e-post: dso.hoganas@jpinfonet.se

Respektive nämnd och bolag inom Höganäs kommun är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas i nämndens eller bolagets verksamhet. Den som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt dataskyddslagstiftningen är alltså den nämnd eller det bolag som hanterar ditt ärende.

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en nu levande fysisk person och identifierar personen. Det kan vara självklara uppgifter som namn, adress, telefonnummer eller personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller en IP-adress. Även foto och rörlig bild är en form av personuppgift, om en person tydligt kan urskiljas på bilden.

När du kontaktar Höganäs kommuns servicecenter, kommunens förvaltningar eller bolag får vi del av personuppgifter om dig. Det kan till exempel handla om att du har sökt bygglov, barnomsorg, skola, ekonomiskt bistånd, att du har mejlat oss, kontaktat oss via sociala medier eller använt någon av kommunens e-tjänster.

Höganäs kommun får även personuppgifter från andra än dig. Sådana uppgifter kan komma från andra myndigheter eller hämtas från Skatteverkets tjänster för att användas för adressuppdateringar eller för att till exempel kontrollera vem som är vårdnadshavare för en omyndig person.

Höganäs kommun behandlar personuppgifter för att vi ska kunna komma i kontakt med dig, så som uppgifter om namn, e-postadress, telefonnummer och postadress och i vissa fall personnummer. Men det kan också röra sig om annan information som du lämnat till oss eller som vi behöver för att till exempel kunna fatta beslut i ett ärende. För att kunna handlägga olika typer av ärenden måste kommunen kunna identifiera den ärendet gäller.

Höganäs kommun behandlar personuppgifter för olika ändamål, till exempel för att:

  • Kunna hantera frågor som ställs till exempelvis kommunens servicecenter.
  • Handlägga ärenden och fatta beslut som rör en enskild person (myndighetsutövning).
  • Fullgöra skyldigheter enligt lag och ett allmänt intresse, som exempel hantera bygglov och tillstånd enligt miljöbalken samt hantera elevadministration i förskola och grundskola enligt skollagen.
  • Fullgöra åtaganden enligt avtal, så som till exempel vid upplåtelse av mark och bostäder.
  • Kunna ge god service när kommunens tjänster används.
  • Kunna ta emot och hantera synpunkter.
  • För statistik och arkivändamål.

Känsliga personuppgifter får bara behandlas om det finns ett uttryckligt lagstöd för det. Kommunen behandlar ibland känsliga personuppgifter. Dessa uppgifter behandlas för att ärendet ska kunna handläggas och att behandlingen är nödvändig med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Laglig grund för behandling av känsliga personuppgifter är viktigt allmänt intresse. Dessa uppgifter omfattas av förstärkta skyddsåtgärder vilket innebär att ingen annan än de medarbetare som behöver uppgifterna i sitt arbete har tillgång till dem.

När vi behandlar dina personuppgifter sker det enligt gällande dataskyddsförordning. Det innebär att det ska finnas en laglig grund för att vi ska få behandla dina personuppgifter. Kommunen har till exempel rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en skyldighet som kommunen har enligt lag, om det är nödvändigt för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens myndighetsutövning. Vi har också rätt att behandla personuppgifter för att fullgöra avtal som kommunen ingår med dig. Vidare får vi behandla personuppgifter om du samtycker till det.

De medarbetare hos Höganäs kommun som kommer ta del av dina personuppgifter är endast de som behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter. Utöver Höganäs kommun hanteras dina personuppgifter ibland även av kommunens personuppgiftsbiträden. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Höganäs kommun har lämnat för behandlingen. Personuppgiftsbehandlingen som utförs av kommunens personuppgiftsbiträden är säkerställd via personuppgiftsbiträdesavtal.

Höganäs kommun har som utgångspunkt att, enligt arkivlagen, bevara allmänna handlingar. Det finns dokumenthanteringsplaner hos nämnderna och bolagen som anger vad som gäller om bevarande och gallring. När ett ärende har slutbehandlats görs en bedömning av vad som ska bevaras i ärendet enligt arkivlagstiftningen. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna behandlas för. Handlingar som innehåller personuppgifter och som inte ska bevaras raderas eller rensas på personuppgifter.

I de fall personuppgifter förs över till länder utanför EU/EES sker det bara om berört land har adekvat skyddsnivå eller om överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder enligt dataskyddsförordningen.

Som registrerad har du flera rättigheter, dina rättigheter är följande:

Rätt till information (”registerutdrag”)

Du kan begära att få ett besked om huruvida kommunen behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa tillsammans med viss närmare information. Detta kallas ofta för begäran av registerutdrag.

Om du vill begära ut ett registerutdrag på dina eller dina minderåriga barns personuppgifter använder du dig av kommunens e-tjänst som finns på kommunens hemsida. Du når
e-tjänsten via följande länk: Registerutdrag - personuppgifter - Höganäs kommun (hoganas.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill begära ut dina uppgifter från ett kommunalt bolag vänder du dig direkt till bolaget.

Rätt till rättelse

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar

När kommunen behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna utföra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa kommunen från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra myndigheten från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att kommunen ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller framgår av en allmän handling har kommunen ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet (flytta dina uppgifter)

Om kommunen behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Kommunen är en myndighet. Meddelanden som skickas till kommunen blir som regel allmänna handlingar som diarieförs, registreras och som vid en begäran ska lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Med andra ord kan personuppgifter komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Så länge det inte har en avgörande betydelse för sekretessbedömningen har kommunen ingen rätt att efterforska till vem uppgifterna lämnas ut.

Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen och förvaltningslagen för en korrekt hantering av myndigheters allmänna handlingar, och som sker med stöd av dataskyddsförordningen anses nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Reglerna om allmänna handlingar och arkivregler kan innebära vissa begränsningar av dina rättigheter.

Dataskyddsombud

JP Infonet AB är dataskyddsombud för Höganäs kommuns nämnder och bolag och arbetar med frågor som gäller kommunens egen efterlevnad av dataskyddsförordningen.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter, via e-post: dso.hoganas@jpinfonet.se

Har du klagomål på kommunens handläggning kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet: www.imy.se

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: