Kommunstyrelsen

Varje nämnd eller bolag ska redovisa hanteringen av personuppgifter i ett register. Du kan få veta vilka personuppgifter som rör dig som är registrerade och du kan i vissa fall ha rätt att få dessa borttagna. Du har alltid rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade.

Kulturskolan är en frivillig verksamhet och alla personuppgifter registreras först efter elevens eller vårdnadshavarens samtycke. Uppgifterna bevaras så länge de behövs och raderas senast ett år efter avslutad kurs. De uppgifter som ligger till grund för fakturering bevaras i kommunens ekonomisystem i 10 år efter fakturadatum och hanteras i enlighet med bestämmelserna i redovisningslagen.

Teknik- och fastighetsförvaltningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, det vill säga uppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-mejl, fastighetsbeteckning, fotografier och dylikt som kan hänföras till din person. Syftet med en sådan behandling är att kunna handlägga ditt ärende. Dataskyddsförordningen, GDPR, som gäller från och med 25 maj 2018 har regler för hur vi får behandla och lagra personuppgifter.

Vi får uppgifter om dig från dig och inblandade parter i ärendet, samt i vissa fall av andra myndigheter och officiella register. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas enligt arkivlagens bestämmelser och gällande dokumenthanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med inblandade parter i ärendet och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig för teknik- och fastighetsavdelningen är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud JP Infonet via e-post: dso.hoganas@jpinfonet.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen