Kommunstyrelsen

Varje nämnd eller bolag ska redovisa hanteringen av personuppgifter i ett register. Du kan få veta vilka personuppgifter som rör dig som är registrerade och du kan i vissa fall ha rätt att få dessa borttagna. Du har alltid rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade.

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (dataskyddsförordningen), som lag i Sverige.

Informationen nedan beskriver hur dina personuppgifter behandlas inom kommunstyrelsen. Varje nämnd eller bolag är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter inom sin verksamhet.

Kommunstyrelsen ansvarar för behandling av dina personuppgifter som sker inom ramen för dess verksamhet. En del av verksamheten består av myndighetsutövning och en annan består av verkställande av beslut. Myndighetsutövning kan närmast beskrivas som beslut och åtgärder som en myndighet vidtar gentemot en enskild.

Kommunstyrelsen behandlar även personuppgifter åt andra nämnder, genom att kommunens Servicecenter tar emot ärenden och frågor av olika slag som i vissa fall kan handläggas på plats.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och därmed ansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i samband med bevarande och hantering av kommunarkivet.

Kommunstyrelsen tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter har som ändamål att fullgöra kommunstyrelsens uppdrag. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse eller som ett led i nämndens myndighetsutövning, en rättslig förpliktelse eller för att fullgöra ett avtal. Dina uppgifter kommer att sparas enligt arkivlagens bestämmelser och gällande dokumenthanteringsplan.

För att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag måste nämnden behandla olika typer av personuppgifter, främst ditt namn, kontaktuppgifter och vid behov fastighetsbeteckning. När du vänder dig till Servicecenter eller gör en anmälan eller ansökan i våra e-tjänster, uppger du ofta dina personuppgifter i samband med olika ärenden.

De personuppgifter kommunstyrelsen behandlar om dig kan komma att delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Kommunstyrelsen kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. I de fall personuppgifter förs över till länder utanför EU/EES sker det bara om berört land har adekvat skyddsnivå eller om överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder enligt dataskyddsförordningen.

Du har möjlighet att lämna synpunkter på kommunstyrelsen behandling av dina personuppgifter:

Kontakt Servicecenter:
https://www.hoganas.se/kommun--ledning/kommunens-organisation/servicecenter.html

JP Infonet AB är dataskyddsombud för Höganäs kommuns nämnder och bolag och arbetar med frågor som gäller kommunens egen efterlevnad av dataskyddsförordningen.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter, via e-post: dso.hoganas@jpinfonet.se

Har du klagomål på kommunstyrelsen behandling av personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet: www.imy.se

Kulturskolan är en frivillig verksamhet och alla personuppgifter registreras först efter elevens eller vårdnadshavarens samtycke. Uppgifterna bevaras så länge de behövs och raderas senast ett år efter avslutad kurs. De uppgifter som ligger till grund för fakturering bevaras i kommunens ekonomisystem i 10 år efter fakturadatum och hanteras i enlighet med bestämmelserna i redovisningslagen.

Teknik- och fastighetsförvaltningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, det vill säga uppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-mejl, fastighetsbeteckning, fotografier och dylikt som kan hänföras till din person. Syftet med en sådan behandling är att kunna handlägga ditt ärende. Dataskyddsförordningen, GDPR, som gäller från och med 25 maj 2018 har regler för hur vi får behandla och lagra personuppgifter.

Vi får uppgifter om dig från dig och inblandade parter i ärendet, samt i vissa fall av andra myndigheter och officiella register. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas enligt arkivlagens bestämmelser och gällande dokumenthanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med inblandade parter i ärendet och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig för teknik- och fastighetsavdelningen är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud JP Infonet via e-post: dso.hoganas@jpinfonet.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: