Överförmyndarnämnden

Varje nämnd eller bolag ska redovisa hanteringen av personuppgifter i ett register. Du kan få veta vilka personuppgifter som rör dig och som är registrerade och du kan i vissa fall ha rätt att få dessa borttagna. Du har alltid rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade.

Överförmyndarnämnden behöver spara och behandla uppgifter om dig, det vill säga uppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress som kan hänföras till din person. Syftet med en sådan behandling är att kunna handlägga ditt ärende. Är du ställföreträdare är syftet att säkerställa vem du är ställföreträdare för, vilken sorts ställföreträdare du är och omfattningen av ställföreträdarskapet.

Dataskyddsförordningen, GDPR, som gäller från och med den 25 maj 2018 innehåller regler för hur vi får behandla och lagra personuppgifter.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter beror på vilken relation du har till oss och i vilket sammanhang eller ärende vi har uppgifter om dig. Inom överförmyndarnämndens verksamhet är det främst rättslig förpliktelse och myndighetsutövning som är den rättsliga grunden.

  • Rättslig förpliktelse innebär att det finns lagar och regler som gör att vi måste behandla vissa personuppgifter i vår verksamhet. Detta kan gälla exempelvis Föräldrabalken (SFS 1949:381) och Förmynderskapsförordningen (SFS 1995:379).
  • Myndighetsutövning innebär att vi måste behandla personuppgifter för att utföra våra myndighetsuppgifter; som exempelvis att kunna hantera en anmälan/ansökan om behov av god man.

Vi får uppgifter om dig från dig själv och övriga inblandade i ärendet, samt i vissa fall av andra myndigheter (exempelvis andra överförmyndare, socialnämnden, kronofogdemyndigheten, polismyndigheten) och officiella register.

Dina uppgifter kommer att sparas och gallras enligt arkivlagens bestämmelser och gällande dokumenthanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med inblandade parter i ärendet och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter mot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES-området.

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig för överförmyndarverksamheten i Höganäs kommun. Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud JP Infonet via e-post: dso.hoganas@jpinfonet.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: