Socialnämnden

Varje nämnd eller bolag ska redovisa hanteringen av personuppgifter i ett register. Du kan få veta vilka personuppgifter som rör dig och som är registrerade och du kan i vissa fall ha rätt att få dessa borttagna. Du har alltid rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade.

Socialnämnden eller Höganäs omsorg AB behöver spara och behandla personuppgifter om dig, det vill säga uppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-mail och dylikt som kan hänföras till din person. Syftet med en sådan behandling är att kunna handlägga ditt ärende. Dataskyddsförordningen, GDPR, som gäller från och med 25 maj 2018 har regler för hur vi får behandla och lagra personuppgifter.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter beror på vilken relation du har till oss och i vilket sammanhang eller ärende vi samlar in uppgifter om dig. Det finns sex rättsliga grunder; samtycke, avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning och grundläggande intresse. Inom socialnämndens verksamhet är det främst rättslig förpliktelse och myndighetsutövning som är den rättsliga grunden.

  • Rättslig förpliktelse innebär att det finns lagar och regler som gör att vi måste behandla vissa personuppgifter i vår verksamhet. Detta kan gälla exempelvis socialtjänstlag eller hälso- och sjukvårdslag.
  • Myndighetsutövning innebär vi måste behandla personuppgifter för att utföra våra myndighetsuppgifter, som exempelvis att kunna hantera en ansökan om försörjningsstöd.

Dina personuppgifter kommer att sparas och gallras enligt arkivlagens bestämmelser och gällande dokumenthanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med inblandade parter i ärendet och de personuppgiftsbiträden vi använder, för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är socialnämnden respektive styrelsen i Höganäs omsorg AB. Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud JP Infonet via e-post: dso.hoganas@jpinfonet.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: