Utbildningsnämnden

Personuppgifter för barn och elever i Höganäs kommun hanteras både av kommunala förskolor och skolor och av fristående motsvarigheter. Här kan du läsa mer om hur Höganäs kommun hanterar personuppgifter i de kommunala skolorna, elevhälsan, samt i måltidsverksamheten.

Personuppgifterna lämnas av vårdnadshavaren i samband med ansökan om plats i förskola eller fritidshem. Personuppgifter för barnet registreras i Procapita elevregister och övriga verksamhetssystem som används för undervisning och endast behörig personal har tillgång till uppgifterna. Folkbokföringsadressen uppdateras automatiskt via Skatteverkets tjänst för folkbokföringsuppgifter. Kontaktuppgifter uppdateras av vårdnadshavare via digital tjänst. Personuppgifterna finns även i tjänst för digital frånvaroanmälan. Personuppgifterna gallras tidigast 10 år efter avslutad placering på förskola eller fritidshem. De personuppgifter som vi enligt skollag eller annan förordning har en skyldighet att behålla bevaras enligt bestämmelserna i utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

Kommunen har enligt skollagen ansvar för att alla barn i hemkommunen erbjuds förskola. Det innebär att alla barn som är i förskola, oavsett om den är kommunal eller fristående, registreras i Procapita elevregister. När vårdnadshavarna loggar in på kommunens hemsida med e-legitimation ser de därför den information som är registrerad för barnen, oavsett placering.

Personuppgiftena hämtas från Skatteverkets folkbokföringsregister det år barnet fyller 6 år eftersom det råder skolplikt och hemkommunen enligt Skollagen har ansvar för att alla barn i hemkommunen erbjuds skolgång. Personuppgifter för barnet registreras i Procapita elevregister och övriga verksamhetssystem som används för undervisning och endast behörig personal har tillgång till uppgifterna.

Folkbokföringsadressen uppdateras automatiskt via Skatteverkets tjänst för folkbokföringsuppgifter. Kontaktuppgifter uppdateras av vårdnadshavare via digital tjänst. Personuppgifterna finns även i tjänst för digital frånvaroanmälan. Personuppgifterna gallras tidigast 10 år efter avslutad skolgång. De personuppgifter som vi enligt skollag eller annan förordning har en skyldighet att behålla bevaras enligt bestämmelserna i utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

Personuppgiftena hämtas från gymnasieskolans antagningsnämnd och verifieras mot Skatteverkets folkbokföringsuppgifter. Personuppgifter för eleven registreras i Procapita elevregister och övriga verksamhetssystem som används för undervisning och endast behörig personal har tillgång till uppgifterna. Folkbokföringsadressen uppdateras automatiskt via Skatteverkets tjänst för folkbokföringsuppgifter. Kontaktuppgifter uppdateras av vårdnadshavare via digital tjänst. Personuppgifterna finns även i tjänst för digital frånvaroanmälan. Personuppgifterna gallras tidigast 10 år efter avslutad skolgång.

Uppgifterna kan för gymnasieelev lämnas vidare till CSN i samband med ansökan om studiemedel. De personuppgifter som kommunen enligt skollag eller annan förordning har en skyldighet att behålla bevaras enligt bestämmelserna i utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

I Höganäs kommun är det kostavdelningen som ansvarar för måltidsverksamheten i all kommunal verksamhet. Kostavdelningen hanterar enbart personuppgifter för de elever som har behov av särskild kost. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att rätt elev ska få rätt kost.

Enligt skollagen ska elever i grundskolan erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Behovet av specialkost ska ha stöd i läkarintyg eller intyg från dietist och lämnas till skolsköterskan på respektive skola. Uppgifterna dokumenteras i elevens journal och lämnas till skolmåltidspersonal. Personuppgifterna förvaras så att ingen obehörig har åtkomst till dem och raderas när de inte längre behövs.

Inom Höganäs kommuns skolor finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och logoped. Även personal med kompetens att tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser finns.

Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande mot utbildningens mål.

Kontakta skolan om du vill komma i kontakt med elevhälsan.

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden i Höganäs kommun är ansvarig för de personuppgifter som hanteras i kommunal förskole- och skolverksamhet samt elevhälsan, medan kommunstyrelsen är ansvarig för de personuppgifter som hanteras på kulturskolan Eric Ruuth samt i måltidsverksamheten. Varje huvudman för fristående förskola eller skola är ansvarig för personuppgifterna i sin egen verksamhet.

Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud JP Infonet via e-post: dso.hoganas@jpinfonet.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: