Hur når vi visionen?

För att nå visionen har åtta strategier tagits fram.

Strategierna är områden som vi ska fokusera på och som ska guida oss för att nå visionen. Var och en av strategierna är direkt kopplade till en av de fem visionsbyggstenarna. Nämnderna har satt mål utifrån strategierna och så börjar resan mot visionen. Här redovisas våra 8 strategier:

Driv, samarbeta och arbeta för att få till stånd utbyggnad av fysisk och digital infrastruktur i kommunala, regionala och nationella sammanhang.
Önskad effekt: Medborgares och företags möjligheter till miljöeffektiv kommunikation har ökat. Höganäs kommun är integrerad med växande regioner.

Bygg en stabil kunskapsgrund i de lägre åldrarna, spetsa och profilera i de högre åldrarna och då med koppling till näringsliv. Skapa samarbeten där förskola och skola, näringsliv och universitet/högskola möts.
Önskad effekt: Skolans anseende hos medborgare och företagare är högt.

Vi ska uppfattas som en av de bästa arbetsplatserna i Sverige. Vi ska vara en modern och innovativ arbetsgivare. Vi ska ha ett ledarskap och ett medarbetarskap som är tydligt, engagerat och professionellt. Vi ska skapa utvecklingsmöjligheter och ta tillvara medarbetarnas kompetenser.
Önskad effekt: Höganäs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.

Skapa förutsättningar att utveckla nya besöksattraktioner ihop med näringen och vässa de besöksattraktioner som redan finns. Arbeta tillsammans med företag och föreningar för att stärka upplevelseutbudet och destinationen på Kullahalvön. Stärk stadskärnan till en livligare upplevelse- och handelsplats. Utveckla utbudet av kultur-, sport och rekreationsmöjligheter.
Önskad effekt: Höganäs kommun medverkar till att besöksnäringen växer och utvecklas på Kullahalvön. Det finns ett ökat upplevelse- och aktivitetsutbud för medborgare och besökare.

Gör det ännu enklare att starta, etablera, driva och utveckla företag. Företagarna ska vara en självklar del av kommunens utveckling. Ha ett gemensamt förhållningssätt till det goda värdskapet inåt och utåt.
Önskad effekt: Höganäs kommun skapar ännu bättre möjligheter för företagande.

Skapa smarta forum och former för konstruktiv dialog med medborgare, näringsliv och föreningsliv. Utveckla service i framkant för att möta krav på smidighet, enkelhet och snabbhet.
Önskad effekt: Medborgarna i Höganäs kommun är nöjda med sina möjligheter till inflytande och med kontakten med kommunen.

Utveckla levande livsmiljöer för att möta olika behov och skeenden i livet. Utöka möjligheterna till möten mellan människor. Erbjuda alla samma möjligheter att bidra, som att vara med i samhällsgemenskapen.
Önskad effekt: I Höganäs kommun bor människor kvar och fler vill bli nya kommunmedborgare. Här känner sig kommunmedborgarna trygga och inkluderade

Integrera miljömässig hållbarhet i alla processer och verksamheter. Tydliggör och ta hänsyn till miljökonsekvenser av våra beslut.
Önskad effekt: Höganäs kommuns miljöarbete håller hög klass.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: