Kommunen minskar på elförbrukningen – detta gör vi just nu

Energisituationen i Sverige och Europa är just nu kraftigt ansträngd. Pressen på elnätet gör att det finns risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Men vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Här hittar du information om vad Höganäs kommun gör just nu.

Kriget i Ukraina har fört med sig höga elpriser och försämrade möjligheter för Sverige att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi av flera anledningar hjälpas åt att minska elanvändningen:

  • Vi dämpar elkostnaderna - för många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.
  • Vi minskar risken för elbrist i vinter - när vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.

(Källa: www.energimyndigheten.se)

Höganäs kommun har släckt en tredjedel av gatubelysningen

Efter att ha sett över olika möjligheter att minska elförbrukningen beslöt kommunen hösten 2022 i samråd med Höganäs Energi att släcka en tredjedel av gatubelysningen. I kommunen finns det totalt över 8000 kommunala belysningsstolpar. Arbetet slutfördes i november månad.

Viktigt att det inte blir för mörkt och otryggt

Det är viktigt att kommunen bidrar till att minska elanvändningen. Men det är också viktigt att inte skapa otrygga miljöer. På en del håll har våra kommuninvånare reagerat på att det har blivit för mörkt.

Vi har därför gått igenom de felanmälningar som kommit in och efter det tänt upp gatlyktor på en del platser. De platser vi tänt upp är främst vid övergångställen och vid korsningar eller platser där det blivit många släckta gatlyktor på rad.

Upplever du att ett område blivit för mörkt i samband med nedsläckningen? Då kan du kan göra en felanmälan om detta till kommunen.

Vanliga frågor och svar

Arbetet med nedsläckningen och att åtgärda de platser som blev för mörka är från och med vecka 46 2022 helt genomfört. Vi fortsätter att bevaka felanmälningarna och tittar på dessa efter hand som de kommer in.

Vårt mål har varit att släcka var tredje gatulampa. Det innebär att vi har varit ute i elskåpen och skruvat bort en av tre faser. I en perfekt värld så slocknar då var tredje lampa. Men eftersom kopplingarna inte alltid är gjorda som planerat så kan det istället bli så att flera stolpar på en rad slocknar medan flera andra förblir tända.

Därför har Höganäs Energi varit ute och tittat över och försökt rätta till där det inte blivit så bra. Det kan till exempel vara i en gatukorsning eller vid ett övergångställe där det blivit för mörkt. Om de gör bedömningen att det blivit för mörkt på en plats så testar de att ta bort en annan fas. Blir det inte bättre så kan det mycket väl bli så att de tänder upp alla tre faserna på aktuell plats igen .

Vi minskar förbrukningen för gatubelysningen med en tredjedel. Den totala effekten för gatubelysningen är 265 kW som sedan måste multipliceras med tiden den är tänd. Gatubelysningen är tänd 18 timmar per dygn: 265 kW x 18 timmar = 4 770 kWh.

En månad blir förbrukningen 143 100 kWh. Genom att släcka ner en tredjedel minskar vi alltså elförbrukningen med 47 700 kWh per månad.

Det viktiga är framför allt inte att vi sparar pengar - vi sparar el. En minskad elförbrukning är bra för samhället i stort, så att vi undviker de största topparna och minskar pressen på elnätet i höst och i vinter.

I ett räkneexempel där elen kostar 2 kronor per kWh motsvarar en minskning på 47 700 kwh 95 400 kronor per månad. Skulle elen gå upp till 6 kronor per kWh så skulle motsvarande belopp bli 286 200 kronor.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen