Visselblåsarfunktion

Höganäs kommuns visselblåsningsfunktion vänder sig främst till anställda men även till andra som har en arbetsrelaterad koppling till kommunens verksamhet. Syftet är att fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i kommunens verksamhet. 

Visselblåsarlagen

2021 kom en ny lag, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, även kallad ”visselblåsarlagen”.

Den innehåller bestämmelser om skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den.

Skyddet gäller även för andra än rapporterande personer, till exempel personer som hjälper den rapporterande personen och juridiska personer som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till.

Skyddet består av ansvarsfrihet och förbud mot hindrande åtgärder och repressalier. Den nya visselblåsarlagen kompletteras också med ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som innebär att sekretess ska gälla vid handläggningen av rapporter om missförhållanden och i domstol vid tillämpningen av den nya visselblåsarlagen. För att omfattas av skyddet ska man antingen rapportera internt eller externt.

Läs mer om lagen under "Mer om visselblåsarlagen" längre ner på sidan.

Visselblåsning - kontaktvägar

 • E-tjänst: visselblåsning
 • Telefonsamtal till säkerhetsansvarige via servicecenter:
  042-337100
 • E-post: visselblasning@hoganas.se
 • Personligt möte
 • Brev: märk brevet "Visselblåsning", Kommunledningskontoret, Kansliet, 263 82 Höganäs

Höganäs kommuns visselblåsarfunktion består av en intern mottagningsfunktion och en utredningsfunktion. Rapportering om misstänkta missförhållanden tas emot av kommunens säkerhetsansvarige.

Rapportering som bedöms ha grund för utredning kommer hanteras av kommunens utredningsgrupp för visselblåsning. Utredningsgruppen är en självständig och oberoende grupp inom ramen för sitt utredningsarbete. Vid behov kan gruppen ta hjälp av ytterligare sakkunniga personer, internt eller externt, som inkluderas i utredningen. Detta kan till exempel vara revisionsbyrå eller HR-funktion. Utredningsgruppen bedömer när ett ärende är färdigutrett, samt ger rekommendationer för vidare åtgärder. Alla inblandade i ett visselblåsarärende är bundna av sekretess.

Du kommer få en bekräftelse på att din rapportering har tagits emot inom sju dagar, och få återkoppling i ärendet inom tre månader. Om du valt att vara anonym kommer vi inte kunna ge dig en återkoppling

Upptäcker du att något inte står rätt till i verksamheten, eller att en person som är anställd i kommunkoncernen har agerat på ett olämpligt eller olagligt sätt, som bör komma till arbetsgivarens kännedom, ska du i första hand rapportera det till den personens närmaste chef eller till överordnad chef. Om du av någon anledning inte finner det möjligt eller lämpligt att rapportera händelsen till närmaste chef kan du i stället använda kommunkoncernens visselblåsarfunktion.

Visselblåsarfunktionen ska användas till att rapportera misstanke om missförhållanden inom kommunkoncernen. Alternativt kan funktionen användas då tidigare larm gjorts, eller försök till detta, utan någon åtgärd gjorts.

Det du rapporterar ska vara i ett arbetsrelaterat sammanhang av information som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. För att det ska räknas som allmänintresse krävs att missförhållandet angår en krets av personer och att allmänheten har ett legitimt intresse.

Rapportering där informationen är med skadligt uppsåt eller falska uppgifter ingår inte i skyddet för visselblåsare och ska inte användas i tjänsten.

Rapportering av personliga missförhållande som uteslutande påverkar personen som blir rapporterad om eller den egna arbetssituationen, såsom konflikter på arbetsplatsen, lönesättning med mera, bedöms som regel inte ha ett allmänintresse och ska därför inte hanteras via visselblåsarfunktionen. I dessa fall ska du vända dig till HR-avdelningen. Rapportering om klagomål, synpunkter hanteras inte i denna visselblåsarfunktion utan hänvisas till e-tjänst för synpunkter och klagomål på hemsidan.

Du kan välja att anmäla anonymt, även om de nya sekretessreglerna ska skydda den som rapporterar och den som blir rapporterad om. Sekretessen som införts ska göra att du inte ska känna ett behov av att rapportera anonymt. Om du ändå väljer att vara anonym ska du inte ange ditt namn eller dina kontaktuppgifter och då har kommunen heller ingen skyldighet att återrapportera till dig. Om du anger kontaktuppgifter kommer utredningsgruppen att ta kontakt och ge dig återkoppling

Mer om visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Vad är ett arbetsrelaterat sammanhang?

Med arbetsrelaterat sammanhang avses en persons nuvarande eller tidigare arbete i privat eller offentlig verksamhet, i vilken personen kan eller har kunnat förvärva information om missförhållanden och utsättas för repressalier om informationen rapporteras.

Visselblåsarlagen gäller inte vid rapportering utanför ett arbetsrelaterat sammanhang, till exempel rapportering av information som någon har fått del av i egenskap av kund, klient, patient eller elev.

Vad betyder allmänintresse?

Visselblåsarlagen omfattar rapportering av missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det finns normalt sett inte ett allmänintresse av att missförhållanden kommer fram om inte missförhållandena är allvarliga.

För att det ska anses finnas ett allmänintresse krävs också att missförhållandena angår en krets av personer som kan betecknas som allmänheten.

Visselblåsarlagen är normalt inte tillämplig när det gäller rapportering av sådant som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden. Det kan dock i särskilda fall finnas ett allmänintresse av att frågor som endast rör den rapporterande personen kommer fram, till exempel om personen arbetar under slavliknande förhållanden eller att en arbetsgivare systematiskt bryter mot gällande regelverk när det gäller den enskilda personen.

Det kan också vara så att ett missförhållande som rör ett avtal eller en annan rättshandling och som endast angår avtalsparterna eller de som vidtar rättshandlingen, ändå påverkar allmänheten, till exempel om det rör sig om korrupta handlingar.

Utöver att missförhållandena ska angå en krets som kan betecknas som allmänheten krävs att allmänheten har ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram.

Allmän nyfikenhet är inte ett sådant intresse. Den omständighet att en verksamhet rent allmänt tilldrar sig allmänhetens intresse innebär inte att missförhållanden i verksamheten regelmässigt ska anses vara av allmänintresse. Däremot finns som regel ett legitimt intresse av att missförhållanden som påverkar allmänheten negativt kommer fram och därmed kan avhjälpas. Allmänheten kan också ha ett legitimt intresse av att bli upplyst om missförhållandena för att kunna vidta åtgärder för att skydda sig.

Ju mer frekventa och systematiska missförhållandena är, desto större är samhällsintresset av att missförhållandena avhjälps eller avbryts.

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den och som tillhör någon eller några av följande personkategorier:

 • arbetstagare,
 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete,
 • personer som söker eller utför volontärarbete,
 • personer som söker eller fullgör praktik,
 • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning,
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
 • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,
 • aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget, eller
 • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten

Rapportering av missförhållanden kan göras internt eller externt.

Intern rapportering

Intern rapportering kan göra genom Höganäs kommuns visselblåsarfunktion som finns tillgänglig på kommunens hemsida.

Extern rapportering

Följande myndigheter är skyldiga att ha externa rapporteringskanaler som man kan använda för att rapportera till.

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Konkurrensverket
 • Livsmedelsverket
 • Läkemedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Regeringskansliet
 • Revisorsinspektionen
 • Skatteverket
 • Skogsstyrelsen
 • Spelinspektionen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Transportstyrelsen

Den externa rapporteringen kan också ske till någon av EU:s institutioner, organ eller byråer.

Vilket skydd har visselblåsaren?

Visselblåsaren får skydd genom visselblåsarlagen oavsett om rapportering sker via interna eller externa rapporteringskanaler.

Ansvarsfrihet

En rapporterande person får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt, under förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Vissa undantag finns från denna rätt. Ansvarsfriheten medger inte en rätt att lämna ut sekretessbelagda handlingar.

Skydd mot repressalier

En verksamhetsutövare får inte

 1. hindra eller försöka hindra rapportering, eller
 2. på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person. Detta skydd gäller även för den som bistår den rapporterande personen vid rapporteringen, såsom en förtroendevald eller ett skyddsombud. Skyddet gäller även den som har koppling till den rapporterande personen, till exempel en anhörig eller kollega eller en juridisk person som den rapporterande personen äger.

Med repressalier menas en åtgärd eller underlåtenhet som vidtas på grund av att en person rapporterat och som orsakar eller kan orsaka skada eller men för personen. Det är ett brett begrepp som kan omfatta många olika saker som är negativa för personen, till exempel uppsägning, utebliven befordran, ändrade arbetsuppgifter.

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Sekretess gäller vid handläggningen av rapporter om missförhållanden enligt visselblåsarlagen vilket innebär att även offentlighets- och sekretesslagen ändrats så att uppgifter om enskilda personer i uppföljningsärenden sekretesskyddas hos myndigheter. Sekretessen gäller för uppgift som kan avslöja identiteten både för den som rapporterar och andra enskilda personer i ärendet.

Med meddelarfrihet menas de regler i tryckfrihetsförordningen respektive yttrandefrihetsgrundlagen som innebär att det i viss utsträckning är möjligt att straffritt lämna normalt sekretessbelagda uppgifter för publicering i massmedier under förutsättning att finns ett utgivningsbevis.

Kommunala tjänstemän har på grund av meddelarfriheten en generell möjlighet till undantag från tystnadsplikten – men inte handlingssekretessen.

Vissa tystnadsplikter som gäller viktiga allmänna intressen har dock tillåtits inskränka meddelarfriheten. I slutet av varje kapitel av offentlighets- och sekretesslagen anges för vilka paragrafer meddelarfrihet inte gäller.

Efterforskningsförbudet innebär att myndigheter eller andra allmänna organ inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfriheten. Den som har tagit emot en uppgift som lämnats för publicering med stöd av meddelarfriheten har tystnadsplikt beträffande meddelarens identitet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: