Inackorderingsbidrag

Höganäs kommun har ansvar för inackorderingsbidrag till elever i den kommunala gymnasieskolan. Elever som går på folkhögskola, riksinternat, fristående gymnasieskolor, Rh-anpassad utbildning samt utlandssvenska elever ska vända sig till Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Du behöver inte söka inackorderingsbidrag på nytt varje läsår, vi kontrollerar automatiskt med skolan att du är inskriven. Eventuella förändringar ska meddelas utbildningsförvaltningen i Höganäs snarast. Du får besked tidigast i mitten av augusti och det går bra att ansöka om inackorderingsbidrag under hela läsåret.

Du kan få inackorderingsbidrag om

  • du är folkbokförd i Höganäs kommun
  • du går i kommunal gymnasieskola eller komvux och är mottagen i första hand
  • du är under 20 år ( till och med vårterminen det år du fyller 20)
  • du har en restid mellan hemorten och skolorten på minst tre timmar per dag eller en resväg som överstiger 40 kilometer enkel resa.


Hur mycket får du i inackorderingsbidrag?

Beloppet är en 1/30 av prisbasbeloppet för året som första steg. För elever med reseavstånd över 200 km ges ett tillägg på 500 SEK och för reseavstånd över 400 km ges ett tillägg på 1000 SEK. Inackordering på hemorten kan beviljas om föräldrarna vistas utomlands under huvuddelen av året och eleven bor kvar i Höganäs.

Inackorderingsbidraget beviljas för fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen. Bidraget utbetalas en gång per månad, kring den 30:e, under förutsättning att du går kvar på skolan. Första utbetalningen sker den 30 september varje läsår och du måste ha sökt om inackorderingsbidrag före den 10 september för att få utbetalning i september.

Pengarna betalas ut till samma konto som studiebidraget. Vill du ha det till ett annat konto får du kontakta din bank.

Är du missnöjd med beslutet om inackorderingsbidrag?

Överklagande ställs till förvaltningsrätten. Av ditt överklagande ska framgå att det är ett överklagande, vilket beslut du överklagar och på vilket sätt du vill att beslutet ändras. Sökandes namn och adress måste även anges. Överklagandet skickas inom tre veckor efter mottagande av beslutet till adressen nedan:

Utbildningsförvaltningen
Höganäs kommun
263 82 Höganäs

Efter omprövning av beslutet skickar utbildningsförvaltningen/intagningskansliet överklagandet vidare till förvaltningsrätten.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen