Inackorderingsbidrag

Höganäs kommun har ansvar för inackorderingsbidrag till elever i den kommunala gymnasieskolan. Elever som går på folkhögskola, riksinternat, fristående gymnasieskolor, Rh-anpassad utbildning samt utlandssvenska elever ska vända sig till Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Vi vill ha din ansökan innan du börjar din utbildning. Vi betalar inte ut några bidrag i efterskott. Du behöver inte söka inackorderingsbidrag på nytt varje läsår, vi kontrollerar automatiskt med skolan att du är inskriven. Eventuella förändringar ska meddelas utbildningsförvaltningen i Höganäs snarast.

Du kan få inackorderingsbidrag om

  • du är folkbokförd i Höganäs kommun
  • du går i kommunal gymnasieskola eller komvux och är mottagen i första hand
  • du är under 20 år ( till och med vårterminen det år du fyller 20)
  • du har en restid mellan hemorten och skolorten på minst tre timmar per dag eller en resväg som överstiger 40 kilometer enkel resa.

Hur mycket får du i inackorderingsbidrag?

Beloppet är en 1/30 av prisbasbeloppet för året som första steg. För elever med reseavstånd över 200 km ges ett tillägg på 500 SEK och för reseavstånd över 400 km ges ett tillägg på 1000 SEK. Inackordering på hemorten kan beviljas om föräldrarna vistas utomlands under huvuddelen av året och eleven bor kvar i Höganäs.

Inackorderingsbidraget beviljas för fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen. Bidraget utbetalas en gång per månad, kring den 30:e, under förutsättning att du går kvar på skolan. Första utbetalningen varje läsår sker den 30 september. En förutsättning för bidraget är att du faktiskt är inackorderad på skolorten. Pengarna betalas ut till samma konto som studiebidraget. Vill du ha det till ett annat konto får du kontakta din bank.

Är du missnöjd med beslutet om inackorderingsbidrag?

Överklagande ställs till Förvaltningsrätten. Av skrivelsen skall framgå vilket beslut som ska omprövas samt datum för beslutet. Sökandes namn och adress måste även anges. Överklagandet/begäran om omprövning skickas inom 3 veckor efter mottagande av beslutet till adressen nedan

Utbildningsförvaltningen
Höganäs kommun
263 82 Höganäs

Utbildningsförvaltningen/Intagningskansliet skickar överklagandet vidare till förvaltningsrätten, såvida inte beslutet omprövas och ändras.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen