Tävling: keramisk utsmyckning av rondell

Höganäs kommun inbjuder härmed till en allmän tävling för yrkesverksamma keramiker/konstnärer att smycka den södra rondellen i Lerberget, Höganäs kommun, ”Sveriges Keramikbygd”. Tävlingen är en öppen tävling enligt LOU, lagen om offentlig upphandling (2016: 1145). Sista datum att lämna in tävlingsbidrag är 2023-06-30.

Flygfoto på en rondell i Lerberget, Höganäs.

Flygfoto över Lerbergets rondell.

Om platsen och tävlingen

Platsen som avses är rondellen vid väg 111 i Södra Lerberget.

Se rondellen i Google maps (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tävlingen är öppen för yrkesverksamma keramiker/konstnärer. Med yrkesverksam avses att keramiker/konstnärer har konstnärlig högskoleutbildning eller andra likvärdiga meriter.

På denna sida kan du läsa den fullständiga informationen om tävlingen nedan. Se "Upplysning och kontaktpersoner" för frågor om tävlingen.

Tävlingsuppgiften är att föreslå en utsmyckning i keramik, det vill säga ett unikt objekt på rondellen vid väg 111 i Södra Lerberget.

Tonvikten ligger på att skapa integrerad konst som förstärker helheten. Material för utsmyckningen (lera) ska klara väderförhållanden samtliga årstider samt rengöring. Samtliga material i utsmyckningen ska klara klottersanering med kemikalier och högtryckstvätt och måste klotterskyddas.

 • Förslaget/utsmyckningen ska vara av keramik för att ha en relation till den keramiska traditionen i Höganäs.
 • Förslaget/utsmyckningen ska redovisa mått, material, utformning och placering inom det angivna området/rondellen.
 • Förslaget/utsmyckningen ska beskriva dess relation till den omgivande platsen.
 • Förslaget/utsmyckningen ska vara unikt och får inte tidigare vara offentliggjort.

De tävlande ska också ta hänsyn till dessa förutsättningar:

 • Utsmyckningen ska kunna anpassas till platsen och ska projekteras av vinnande konstnär i samverkan med Höganäs kommun. Utsmyckningen ska utföras i beprövade material- och konstruktionslösningar för att garantera en lång beständighet, rimlig drift och god funktion under alla årstider.
 • Utsmyckningen ska ta hänsyn till miljö- och energiaspekter och kunna fylla sin funktion året runt oberoende av el- och vattenförsörjning, men kan vara ljussatt. Om Trafikverket har synpunkter på utformning av rondeller ska dessa följas.

Förslaget skickas till anneli.sjoborg@hoganas.se eller viktoria.enoksson@hoganas.se

Alternativt via brev till:

Höganäs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen ref Sjöborg
263 82 HÖGANÄS

Vid rondellen i Södra Lerberget finns idag en befintlig rondell. Rondellen är omgiven av vackra kullar och gröna ytor. Åt väster skymtar man havet och åt öster börjar villaområdet Östra Lerberget. Väg 111 välkomnar besökare som är på väg till Höganäs eller vidare mot Kullaberg.

Flygfoto över rondellen (JPG-fil, 1,03 MB) , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sökanden ska uppfylla följande krav

 1. senaste tre åren varit aktiv som professionellt verksam keramiker/konstnär.
 2. vara registrerad för F-skatt eller alternativt arbeta via företag med F-skattsedel.
 3. ha konstnärlig utbildning på minst två år eller haft en aktiv professionell konstnärlig verksamhet senaste fem åren.
 4. ha erfarenhet av minst ett tidigare genomfört konstnärligt gestaltningsuppdrag de senaste tolv åren, som motsvarar efterfrågat uppdrag i samma omfattning.
 5. ha sådan teknisk och yrkesmässig kapacitet att sökanden kan genomföra uppdraget.

Undantag

Sökanden som ännu inte utfört konstnärliga gestaltningsuppdrag, till exempel nyutbildad keramiker/konstnär, men som genomfört projekt, installationer eller motsvarande.

Komplettera i så fall med följande:

 • referensprojekt om två till fyra avslutade relevanta referensprojekt eller motsvarande. Ange projektets storlek, komplexitet, process samt din roll och omfattning i projektet. Inkludera information om budget, utförande, material samt en skriftlig teknisk och konstnärlig beskrivning av projekten. Inkludera gärna bilder.

I ansökan behöver du styrka dina kvalifikationer genom att ange referenser och bifoga följande information.

Tävlingsbidrag

Skriftligt formulerad idé för den aktuella platsen och gestaltningen. Beskriv kortfattat din konstnärliga intention för hur du tänker kring att arbeta i denna miljö. Vad tycker du är viktigt att tillföra?

CV

Bifoga ditt konstnärliga CV där varje post beskriver omfång och omfattning av din insats. Exempelvis om du deltagit i grupputställning, hur många som deltog etc.

F-skattsedel

Ange organisationsnummer.

Tidigare gestaltningsuppdrag

Bifoga information om minst ett avslutat relevant uppdrag. Informationen ska ge en uppfattning om hur du arbetar konstnärligt och ska innehålla relevanta uppgifter och bilder eller andra media. Bifoga gärna material angående uppdrag som visar hur du arbetar i offentlig miljö. Informationen lämnas i en sammanhållen Word- eller Pdf-fil, max 10 mb.

Referenser

Ange en till tre referenser.

 1. Tävlingsförslag, senast kommunen tillhanda den 2023-06-30.
 2. Juryns tilldelningsbeslut 2023-07-15.

 3. Produktionstid enligt överenskommelse.

Samtliga förslagsställare underrättas via e-post.

Kostnadsram för uppdraget beräknas till 300 000 kronor. Det omfattar arvode för skiss och uppdrag, material, transport, försäkring och andra kringkostnader.

Juryn är en samverkansgrupp som består av tjänstepersoner från stadsmiljöavdelningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt representant från Trafikverket.

Juryn kommer att bedöma förslagen utifrån följande kriterier:

 • Konstnärlig kvalitet och verkshöjd samt hur väl utsmyckningen uttrycks och relaterar till platsens förutsättningar.
 • Funktion - hur väl utsmyckningen tillgodoser de funktioner som beskrivs i detta program.
 • Genomförbarhet med hänsyn till projektets förutsättningar, förvaltning, budget och tidsram.

Juryn kan komma att tillkalla särskilda sakkunniga exempelvis för bedömning av teknisk lösning eller liknande.

Vinnande förslag kommer att utvecklas/projekteras av upphovsmannen i samarbete med Höganäs kommun.

Finner Höganäs kommun att vinnande förslagsställare inte har möjlighet att leverera utsmyckningen inom angiven tidsram eller inom projektets övriga förutsättningar äger Höganäs kommun rätt att utan särskild ersättning till vinnaren eller föregående annonsering uppta förhandlingar till andra förslagsställare som lämnat förslag.

Höganäs kommun förbehåller sig rätten att utan ersättning till upphovsmannen fotografera materialet, liksom reproducera tävlingsmaterialet i egna publikationer, för press- och media, på egen webbplats samt i utställningsform.

Frågor kring stadsmiljön kan ställas till:

Frågor om konstverkets gestaltning kan ställas till:

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: