Brandsäkerhet för företag

Här har vi samlat goda råd och praktiska förklaringar till dig som är företagare eller representerar en organisation eller myndighet.

Sidorna är framtagna för att underlätta tolkningen av olika lagstiftningar och regelverk, samt för att förtydliga Räddningstjänsten i Höganäs syn och rekommendationer inom olika områden.

Övrigt inom brandsäkerhet för företag

Klicka på boxarna för att få mer information om det ämnet som önskas.

Automatlarm är en viktig del i en byggnads brandskydd - med hjälp av det kan en brand upptäckas tidigt och större skador kan undvikas.

Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt att den snabbt kan släckas och få så små konsekvenser som möjligt. Därför utgör det automatiska brandlarmet en viktig del i byggnadens brandskydd. En välskött anläggning ger en tidig upptäckt av brand.

Genom att ha installerade automatlarm på företag och industrier kan många större skador undvikas. När brandvarnaren, som är sammankopplad till en central varnare, känner av rök skickas ett larm direkt till oss på räddningstjänsten och en styrka skickas ut.

Genom automatlarmet kan vi direkt se i vilken sektion av fastigheten det brinner. På så sätt slipper vi lägga lång tid på att leta efter vilket rum branden är i och kan istället direkt fokusera på släckningsarbetet. Vi får nu en tidig upptäckt av branden och kan undvika större skador! Tryggt och säkert.

Husvagnar/husbilar och förtält har med åren blivit allt större. En konsekvens blir att även de markerade platserna måste bli större för att kunna upprätthålla det avstånd som krävs.

Ägare eller nyttjanderättshavare av campingplatser ska se till att det finns utrustning för släckning av brand och livräddning. De ansvarar också för åtgärder som kan förebygga brand och skador till följd av brand.

Vid placering av containrar är det viktigt att tänka på ett par saker när det gäller brandsäkerhet:·

 • Det är viktigt att placeringen görs med hänsyn till både brandsäkerheten och räddningstjänstens framkomlighet.
 • Containrar ska oavsett typ ställas så att räddningstjänstens framkomlighet inte begränsas vid en räddningsinsats.
 • De får aldrig stå på en räddningsväg eller brandväg. Tänk på att försäkringsbolag kan ha kompletterande krav för placeringen.
 • En öppen container får inte vara närmare en byggnad än sex meter
 • En täckt container finns det inte några krav på avstånd.
 • En öppen container, eller en täckt container med öppna luckor, kan under dagtid stå närmre än sex meter från byggnaden om den är under uppsikt.
 • Efter arbetsdagens slut ska luckorna stängas eller så ska containern flyttas eller tömmas på brännbart material.

Det finns både öppna och täckta containrar

Täckta containrar

Säkerhetsåtgärderna skiljer sig åt beroende på vilken typ det är och om de är försedda med lås eller inte. En öppen container saknar lock, eller har lock gjort av brännbart material. Containrar utan lås anses vara öppna. En täckt container är gjord helt i obrännbart material och har lås eller annat som förhindrar tillträde för obehöriga.

Öppna containrar

Tänk på att containrar med avfall i inte ska stå för nära byggnader då risken för brandspridning är extra stor.

I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) står, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas.

Räddningstjänsten i Höganäs kommun har sammanställt material för att informera och underlätta i brandskyddsarbetet.

Mallar för systematiskt brandskyddsarbete

Utrymningslarmet bör kunna aktiveras manuellt via larmknapp med multifunktion. Då larmknappen trycks in sker följande:

 • Utrymningslarmet startas
 • Belysningen tänds
 • All musik och ljud tystnar
 • Eventuella rökmaskiner stannar

Möjlighet till manuell aktivering bör finnas på minst ett ställe per våningsplan. Larmknappen bör finnas på bemannad plats med översikt över samlingslokalen. I de flesta fall är det tillräckligt att larmknapparna sitter så att endast personalen kan komma åt dem. Detta förhindrar onödiga larm. Men det krävs då att personalen utbildas regelbundet i hur de ska agera vid en eventuell brand.

Automatisk aktivering
Rökdetektorer som automatiskt startar utrymningslarmet eller ger signal till bemannad plats för undersökning bör finnas i de utrymmen som är möjliga att placera rökdetektorer i. Samtliga utrymningsvägar bör vara försedda med rökdetektorer. Detta för att få snabb upptäckt om någon av utrymningsvägarna rökfylls och utrymning måste påbörjas.

Garderober och andra intilliggande utrymmen som inte är övervakade bör ha rökdetektorer som automatiskt kan starta utrymningslarmet eller ge signal till bemannad plats för undersökning. Eftersom dessa utrymmen annars är obevakade kan en brand växa utan att uppmärksammas. Ett sådant förlopp kan hindra eller begränsa en säker utrymning.

Larm

Det talade meddelandet ska höras väl i alla lokaler där personer vistas. I övrigt ska meddelandet:

 • Föregås av en akustisk signal
 • Alltid ges på svenska och beroende på verksamheten även på annat språk
 • Vara så kort som möjligt med enkla och lättförståeliga instruktioner
 • Upprepas tills att utrymningslarmet återställs via centralutrustningen vara digitalt lagrat. Tidsintervallet mellan två på varandra följande meddelanden bör inte överstiga 30 sekunder
 • Särskilt testmeddelande bör finnas så att anläggningen kan provas utan att verksamheten störs.

Tilläggsskyltning

Om utrymningslarmet endast är ett internt utrymningslarm utan koppling till räddningstjänsten bör det finnas tilläggsskyltar vid samtliga larmknappar som informerar om att larmet endast är internt och att räddningstjänsten måste kontaktas separat.

Kontroll och underhåll
Om anläggningen är ett komplett automatiskt brandlarm enligt SBF 110:7 ska de kontroller och det underhåll som föreskrivs där följas. Övriga anläggningar ska följa den kontroll och det underhåll som anges i SBF rekommendationer om utrymningslarm, 2003. Det innebär bland annat att funktionskontroll ska göras minst en gång per kvartal och resultatet ska dokumenteras i kontrolljournal.

En årlig översyn av hela anläggningen ska göras av certifierad anläggarfirma.

Placering av container

Vid placering av containrar är det viktigt att tänka på ett par saker när det gäller brandsäkerhet:

 • Tänk på att containrar med avfall i inte ska stå för nära byggnader då risken för brandspridning är extra stor.
 • Det är viktigt att placeringen görs med hänsyn till både brandsäkerheten och räddningstjänstens framkomlighet.Containrar ska oavsett typ ställas så att räddningstjänstens framkomlighet inte begränsas vid en räddningsinsats. De får aldrig stå på en räddningsväg eller brandväg. Tänk på att försäkringsbolag kan ha kompletterande krav för placeringen.

Det finns både öppna och täckta containrar
Säkerhetsåtgärderna skiljer sig åt beroende på vilken typ det är och om de är försedda med lås eller inte. En öppen container saknar lock, eller har lock gjort av brännbart material. Containrar utan lås anses vara öppna. En täckt container är gjord helt i obrännbart material och har lås eller annat som förhindrar tillträde för obehöriga.

Öppna containrar

 • En öppen container får inte vara närmare en byggnad än sex meter.

Täckta containrar

 • En täckt container finns det inte några krav på avstånd.

En öppen container, eller en täckt container med öppna luckor, kan under dagtid stå närmre än sex meter från byggnaden om den är under uppsikt. Efter arbetsdagens slut ska luckorna stängas eller så ska containern flyttas eller tömmas på brännbart material.

För att förhindra brandspridning mellan husvagnar/husbilar (inklusive förtält) bör de placeras så att avståndet till annan husvagn/husbil (inklusive förtält) är minst 4 meter i alla riktningar. Detsamma gäller avståndet mellan husvagn/husbil (inklusive förtält) och tält. Avståndet mellan två tält ska vara minst 3 meter i alla riktningar.

Husvagnar ska snabbt kunna flyttas om det är nödvändigt för att förhindra brandspridning. Dragkroken bör därför alltid peka utåt mot körbanan. Kokapparater eller grillar ställs på fast och obrännbart underlag minst 1 meter från tält eller husvagn/husbil.

Släckutrustning ska finnas tillgänglig för gästerna. Maximalt avstånd till närmsta släckutrustning får inte överstiga 50 meter. Varje husvagn/husbil ska vara försedd med brandvarnare och bör ha handbrandsläckare. Husvagn/husbil med gasol bör dessutom vara försedd med gasvarnare.

På campingplatser förekommer det ofta hantering av gasol vilket ökar risken för brand. Husvagnar/husbilar får utan tillstånd ha högst 2 gasflaskor, där varje flaska får rymma högst 30 liter. Gasolanläggningar ska vara fackmannamässigt installerade. Gasflaskor ska uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar eller Räddningsverkets föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar. Flaskorna ska alltid förvaras stående och vara väl fastsatta på avsedd plats i husvagnen/husbilen. Gasflaskan ska kunna fästas och lossas från sitt fäste utan hjälp av verktyg.

Enligt MSBFS 2013:3 måste du som campinginnehavare söka tillstånd vid förvaring av mer än 60 liter gasol utomhus och 0 liter gasol inomhus. Oavsett mängd ska gasolflaskorna förvaras och hanteras enligt gällande regler.

Tillstånd kan du söka via kommuens e-tjänst som du hittar här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Genom ett systematiskt brandskyddsarbete kan verksamheten tillgodose att brandskyddsåtgärder enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) vidtas och upprätthålls.

Särskilt viktiga delar i det systematiska brandskyddsarbetet är:

 • Personalen har kunskap om brandskyddet på anläggningen och kan de åtgärder som behövs om det börjar brinna. Särskilt viktig är kunskapen om hantering av handbrandsläckare.
 • Utrustning för brandsläckning är väl markerad och den kontrolleras regelbundet.
 • Plan finns för anläggningen där eventuell tomt och kvartersindelning framgår liksom körvägar, särskilda brandsektioneringsåtgärder, var släckutrustning finns med mera.
 • Campinggästerna får information om brandskyddet på campingplatsen. Informationen kan exempelvis röra campinganläggningens villkor för användning av öppen eld och grillning, hur larmning sker vid brand och var handbrandsläckare finns.

Höganäs Sweden AB är klassad som en Seveso-anläggning på den högre kravnivån. En Seveso-klassad anläggning är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckor.

Anläggningen ska också lämna ut information till allmänheten om vilka risker som finns, vilka säkerhetsåtgärder som bör vidtas och hur man agerar vid en olycka.

Även om allvarliga olyckor är väldigt ovanliga på industriområdet, är det viktigt att du vet vad du ska göra om en olycka skulle inträffa.

I filen nedan kan du läsa om vilka risker som finns och vad du ska göra om larmet går:

Om larmet går inom Höganäs Sweden AB:s industriområde (PDF) , 3.6 MB.

I vissa samlingslokaler är behovet att upptäcka en brand tidigt ännu större än vanligt. För att kunna genomföra en snabb och säker utrymning krävs en tydlig organisation och ett effektivt utrymningslarm.

Det handlar om samlingslokaler med fler än 150 personer, där lokalerna används för diskotek- och dansverksamhet med ljud-, ljus- och rökeffekter - och/eller med tillstånd för servering av alkohol. Även andra typer av lokaler kan omfattas, beroende på lokalens utformning och verksamhet.

I dessa samlingslokaler bör ett utrymningslarm med talat meddelande finnas. Ett talat meddelande ger tydliga instruktioner om hur och varför lokalen ska utrymmas.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: