Tillstånd explosiv vara

Explosiv vara enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera

Vad säger lagen om explosiva varor?

Om du hanterar, överför eller importerar explosiva varor ska du vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Om du har tillstånd till hantering av explosiv vara skall du utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten. Föreståndare ska godkännas av byggnadsnämnden i kommuen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är föreskrivande myndighet vilket betyder att de ansvarar för föreskrifter, allmänna råd, handböcker och informationsblad inom lagstiftningen.

Tillstånd för att sälja fyrverkerier

Tillstånd för att sälja fyrverkerier söker du hos kommunens byggnadsnämnd och enklast söker du genom kommunens e-tjänst.

Föreståndare

Om du har tillstånd till hantering av explosiv vara ska du i enlighet med 9 § LBE utse en eller flera föreståndare för verksamheten.

En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten följer de krav som ställs enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt att följa och vara uppdaterad på de föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen.

Försäljning av fyrverkerier

Om du vill sälja fyrverkeriartiklar måste du söka tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: