Bygglov

Här hittar du information om bygglov, när du behöver bygglov och hur du gör för att ansöka om bygglov.

Detta är en förenklad guide och vi vill att du ska även läsa vår bygglovsguide innan du skickar iväg en ansökan om bygglov.

När du vill bygga om, bygga till eller bygga nytt krävs ofta bygglov. Det krävs också bygglov för att:

  • Ändra en byggnads yttre utseende (exempelvis skylt på fasad eller ny dörr till butik).
  • Ändra en byggnads användningssätt (exempelvis ändra från kontor till restaurang).
  • Sätta upp murar och plank (exempelvis för att skärma av serveringsytor).

En del ändringar, till exempel invändiga ombyggnationer, behöver inte alltid bygglov men kan kräva en anmälan för att säkerställa att den planerade åtgärden uppfyller samhällets krav. Det innebär till exempel brandsäkerhet, skydd mot buller och energihushållning.
Anmälan krävs bland annat för:

  • Ändring av bärande konstruktion eller som avsevärt påverkar den befintliga planlösningen.
  • Installation eller ändring av eldstäder, rökkanaler, ventilation samt vatten och avlopp.
  • Förändrad brandcellsindelning eller brandtekniska installationer.

Innan du påbörjar arbetet bör du alltid höra efter med kommunen om ändringen kräver bygglov eller anmälan.

  • Innan du startar, läs gärna igenom aktuell information om bygglov på vår hemsida.
  • Om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra byggnadens verksamhet eller användningssätt, rekommenderar vi dig att du börjar med att ta reda på vad detaljplanen för fastigheten anger, här hittar du aktuella detaljplaner.
  • Vid ändringar som påverkar byggnadens yttre utseende, kom ihåg att byggnaden ska ha en god form-, färg-, och materialverkan och ta tillvara på byggnadens karaktärsdrag.
  • Tänk noggrant igenom om byggnaden är lämplig för ändamålet med din verksamhet, hur parkering till kunder och besökare ska lösas och hur byggnaden ska uppfylla bestämmelserna om tillgänglighet för funktionshindrade.

Här kan du som ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring skicka in din ansökan om bygglov.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: