Skyltlov

Om du ska sätta upp en skylt till din verksamhet behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov.

Här kan du läsa mer om när och hur du behöver söka bygglov för skylt och även titta på Höganäs kommuns skyltpolicy.

När du vill sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom områden som omfattas av detaljplan krävs bygglov.

I vissa fall krävs inte skyltlov. Några exempel på sådana fall är:

 • Nummerskyltar i anslutning till entré, mindre än cirka 20 x 30 centimeter.
 • Informationsskylt med uppgifter om vilka bolag och personer som finns i aktuell trappuppgång, i omedelbar närhet av aktuell entré, max 30 x 60 centimeter
 • Skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter
 • Skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor, kontrollera om det krävs tillstånd för markupplåtelse
 • Skylt inomhus
 • Nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning. Du behöver dock söka tillstånd hos polisen vid uppsättning av valaffischer och valreklam. Tillstånd att använda offentlig plats från polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En skylt får inte påverka trafiksäkerheten eller hindra framkomligheten.

Hör med kommunen först om det krävs lov innan du sätter upp en skylt om du är osäker. Tänk på att speciella regler gäller för kultur- och miljömärkta byggnader, ta kontakt med kommunen.

Se även punkt 5 ”För mer info”.

Höganäs kommuns skyltpolicy , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Lämna in en ansökan (se ”Ansökan").

Dessa handlingar ska du bifoga din ansökan:

 • Fastighetsbeteckning
 • Beskrivning av projektet
 • Skalenlig ritning av skylt som visar skyltens placering
 • Fasadritningar med skylten inritad, mått- och färgsatt, gärna ett fotomontage. Redovisning av eventuell belysning med ljusstyrka, spridningsvinklar med mera.

 • Uppsättning av skyltar på fasader och tomtmark kräver alltid fastighetsägares medgivande, då det är fastighetsägaren som har det yttersta juridiska ansvaret . Ändring av budskap eller utformning av en befintlig skylt som är av väsentlig betydelse är bygglovspliktig.
 • Enligt plan- och bygglagen, krävs bygglov vid uppsättning av ny skylt eller ljusanordning. För att få bygglov finns det villkor i plan- och bygglagen som måste uppfyllas. Skylten ska vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg och materialverkan samt vara tillgängligt utformad och användbar vid nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
 • Utanför detaljplanelagt område kan det krävas bygglov och beroende på skyltens typ och utformning kan det även krävas andra typer av tillstånd.
 • Enligt ordningslagen krävs det tillstånd från polisen vid uppsättning av skyltar på allmän plats. Detta gäller bland annat gatupratare och affischer.

Här kan du som ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring skicka in din ansökan om bygglov.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: