Dricksvattenanläggningar

Alla privata dricksvattenbrunnar som används i offentlig eller kommersiell verksamhet, till exempel av ett café eller ett vandrarhem, måste registreras. Stora brunnsföreningar med många anslutna bostäder måste också registreras.

En verksamhet kan betraktas som kommersiell om det utgår ersättning för tillhandahållandet av dricksvatten, eller om tillhandahållandet har nära samband med verksamhet där ersättning utgår. Exempel på ”nära samband” kan vara uthyrning av bostäder, tillhandahållande av dricksvatten på campingplats eller till konsumenter vid festivaler och andra evenemang.

Om din vattenanläggning omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2022:12) måste du skicka in en anmälan om registrering av anläggningen till bygg- och miljönämnden.

Dricksvattenanläggningar som behöver registreras är:

 1. Stora gemensamma vattenanläggningar
  Brunnsföreningar eller liknande måste registreras om vattenuttaget är minst 10 m³ vatten/dygn, eller om anläggningen tillhandahåller vatten för minst 50 personer.
 2. Kommersiella eller offentliga verksamheter med egen brunn
  Vissa anläggningar omfattas alltid av kraven på registrering, oavsett hur stort vattenuttaget är:
 • Uthyrning av bostäder för permanentboende (om verksamheten omfattar flera lägenheter än en- eller tvåfamiljsfastighet)
 • Uthyrning av fritidsboende i rum, stuga eller liknande (om verksamheten har fler än 8 bäddplatser).
 • Restaurang eller café
 • Campingplats
 • Skola, kursgård, sjukhem, församlingshem

Den som driver en vattenanläggning som behöver registreras måste även upprätta ett egenkontrollprogram med driftinstruktioner och provtagningsprogram. Provtagningsprogrammet ska fastställas av bygg- och miljönämnden.

Provtagningsprogrammet är en plan för provtagningsfrekvens och provtagningspunkter. Frekvensen beror på råvattnets härkomst, typ av dricksvattenbehandling och mängden producerat vatten per dygn. Verksamhetsutövaren måste själv betala de provtagningar som anges av kontrollprogrammet. Analyserna ska göras av ett ackrediterat laboratorium.

För små anläggningar, under 10 m3/dygn, räcker det oftast med en omgång med prover från provgrupp A per år. En omgång innebär ett mikrobiologiskt och ett kemiskt prov. Det är lämpligast att ta provet under sommarhalvåret. Om verksamheten enbart bedrivs under en kortare tid under sommaren bör analyserna göras innan verksamheten startar för att säkerställa att dricksvattnet håller en bra kvalitet.

Förutom prover från provgrupp A varje år behöver ett större prov från provgrupp B tas vart 6:e år. Detta är ett större prov med fler ämnen. Vi nystartad verksamhet behöver prover från både provgrupp A och provgrupp B tas första året.

Större anläggningar, över 10 m3/dygn, behöver ta fler prover från bägge provgrupperna.

Du som har egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk behöver förbereda dig för krishändelser som påverkar din vattentillgång.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har bra information om vad du behöver tänka på och vilka typer av kriser som kan påverka din dricksvattenförsörjning.

Bygg- och miljönämnden är ansvarig för offentlig kontroll av registrerade dricksvattenanläggningar. Kontrollens omfattning varierar, och bestäms av en riskklassning som görs utifrån de uppgifter som lämnas vid registreringen. Kontrollbehovet bedöms vara större för stora anläggningar, liksom för anläggningar med större risk för dåligt vatten eller för anläggningar som serverar vatten till känsliga grupper, till exempel barn eller gamla.

Registrering
Avgiften för en registrering bestäms i en taxa fastställd av kommunfullmäktige. Detta är en engångskostnad.

Kontroll
Avgiften för livsmedelskontrollen bestäms genom en riskklassning. Med hjälp av denna bedöms verksamhetens planerade kontrollbehov. I beslutet framgår antalet planerade kontroller under en femårsperiod. Antalet kontroller utgår från att det inte finns några allvarliga avvikelser som miljöavdelningen behöver följa upp.

Efterhandsdebitering
Fakturan för livsmedelskontrollen kommer efter kontrollen/besöket. Då debiteras för tiden som har lagts ner i varje kontrollärende enligt gällande timavgift. I kontrolltiden räknas förberedelser, kontroll/besök, och efterarbete.

Administrativ avgift
Varje registrerad verksamhet kommer att betala en administrativ avgift för varje påbörjat kalenderår motsvarande en halv timavgift. I den administrativa avgiften ingår handläggarens övergripande arbete med registerhållning, uppdatering, riktad rådgivande information och tid för fakturering. Fakturan för detta kommer i slutet av året.

Kontakta miljöavdelningen om du är osäker på om din vattenanläggning måste registreras.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: