Starta livsmedelsverksamhet

Här finns tips om vilka regler som gäller i branschen och vilka kommunala tillstånd som kan vara aktuella för dig att söka. Exempel på livsmedelsverksamheter är; restaurang, café, pizzeria, gatukök, glasskiosk, foodtrucks, cateringverksamhet, festvåning, storhushåll, livsmedelsbutik, bryggeri, lagerhållning av livsmedel och industriell tillverkning.

Innan du startar måste du registrera din verksamhet samt göra en riskklassning hos miljöavdelningen. Enklast gör du det genom att använda e-tjänsterna.

Observera att du som fyller i anmälan måste vara behörig företrädare för företaget. Det vill säga den eller de som har rätt att teckna firman, VD eller person som genom företagets bolagsordning har rätt att företräda företaget. Har du en fullmakt för att fylla i anmälan, bifoga den i e-tjänsten.

I de flesta fall räcker det med att senast två veckor innan planerad start anmäla verksamheten till miljöavdelningen. Undantag är verksamheter som hanterar animaliska livsmedel i större mängd - då krävs det att verksamheten är godkänd av Livsmedelsverket innan du startar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När din anmälan är komplett fattar bygg- och miljönämnden ett beslut om registrering och riskklassning. När du har fått beslutet kan du starta din verksamhet. En livsmedelsinspektör kontrollerar därefter din verksamhet inom ett par veckor. Verksamheten behöver då uppfylla lagstiftningens alla krav.

För att underlätta för dig som ska driva en livsmedelsverksamhet finns här en checklista på olika förberedande kontakter. Allt gäller inte alla – välj det som berör din blivande verksamhet.

 • Skicka in din anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till miljöavdelningen.
 • Skicka in riskklassningen av din livsmedelsverksamhet till miljöavdelningen.
 • Kontakta miljöavdelningen angående köldmedia.
 • Kontakta plan- bygglovsavdelningen angående bygglov eller ändrad användning för din lokal.
 • Kontakta teknik- och fastighetsförvaltningens kundservice angående fettavskiljare och eventuellt avtal om markanvändning.
 • Kontakta NSR’s kundservice angående sophantering
 • Kontakta kommunens alkoholhandläggare på socialförvaltningen om du vill ansöka om tillstånd att servera alkohol.
 • Kontakta räddningstjänsten för genomgång av brandskyddet i din lokal.
 • Kontakta polisen om du vill utnyttja mark utanför din lokal till exempel för en uteservering.

Registrering
Avgiften för en registrering bestäms i en taxa fastställd av kommunfullmäktige. Detta är en engångskostnad.

Kontroll
Avgiften för livsmedelskontrollen bestäms genom en riskklassning. Med hjälp av denna bedöms verksamhetens planerade kontrollbehov. I beslutet framgår antalet planerade kontroller under en femårsperiod. Antalet kontroller utgår från att det inte finns några allvarliga avvikelser som miljöavdelningen behöver följa upp.

Efterhandsdebitering
Fakturan för livsmedelskontrollen kommer efter kontrollen/besöket. Då debiteras för tiden som har lagts ner i varje kontrollärende enligt gällande timavgift. I kontrolltiden räknas förberedelser, kontroll/besök, och efterarbete.

Administrativ avgift
Varje registrerad verksamhet kommer att betala en administrativ avgift för varje påbörjat kalenderår motsvarande en halv timavgift. I den administrativa avgiften ingår handläggarens övergripande arbete med registerhållning, uppdatering, riktad rådgivande information och tid för fakturering. Fakturan för detta kommer i slutet av året.

2024 införde Livsmedelsverket en ny modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter.

Syftet med den nya riskklassningsmodellen är att skapa en mer enhetlig riskklassning av livsmedelsverksamheter oavsett var i landet verksamheten bedrivs och att styra kontrollen dit den är mest effektiv.

Den nya modellen fastställer kontrollfrekvensen och kommer avgöra hur ofta en verksamhet ska ha ordinarie kontroll på en femårsbasis. Förut fastställde riskklassningen kontrolltimmar.

Hur din verksamhet klassas kommer främst bero på fyra saker:

 • dess huvudsakliga inriktning, till exempel om du serverar mat till slutkonsument eller om du tillverkar livsmedel som säljs via återförsäljare, är grossist, transportör, huvudkontor med mera
 • vilka aktiviteter som verksamheten utför, till exempel inköp av livsmedel, märkning, servering av livsmedel, kylförvaring, bakning, varmhållning, nedkylning med mera
 • dess omfattning (årsarbetskrafter eller produktionsvolym)
 • eventuella produktgrupper kopplade till särskilda regler som verksamheten hanterar.

Förberedelser - innan du lämnar uppgifter i e-tjänsten
Har du en certifiering? Vissa standarder gör att verksamheten inte behöver lika många kontroller. Ta reda på vilka aktuella certifieringar du har för din verksamhet. På Livsmedelverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., kan du se vilka standarder som ger reduktion.

Övriga uppgifter som är bra att ha till hands är produktionsvolym, antal sysselsatta/årsarbetskrafter i verksamheten beroende på vilken verksamhet du bedriver.

Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndighet som har ansvar för tillsyn enligt livsmedelslagen.

Tillsynen, som utförs av miljöavdelningen, har till syfte att konsumenten enbart ska nås av säkra livsmedel. Livsmedelskontrollen riktas mot alla som på något vis hanterar eller förmedlar livsmedel till allmänheten som till exempel:

 • restauranger, pizzerior, gatukök, foodtrucks, caféer, kiosker och andra serveringar
 • butiker
 • marknadsknallar som säljer livsmedel
 • tillfälliga arrangemang
 • kök i skolor, förskolor och vårdboenden
 • kök på församlingshem
 • livsmedelsindustrier
 • bensinmackar som hanterar livsmedel
 • verksamheter som säljer kosttillskott
 • föreningar med livsmedelshantering

Miljöavdelningen gör kontroll av nya verksamheter direkt vid start och då går inspektören och platsansvarig igenom livsmedelslokalen, egenkontrollen och rutiner granskas.

Kontroll av pågående verksamheter görs enligt riskklassningen och den planerade kontrollfrekvensen.

För att kunna servera eller sälja mat som är säker att äta krävs det att verksamheten kontrollerar sig själv med ett så kallat egenkontrollprogram.

Ett system för den egna kontrollen kan byggas upp på många sätt och kontrollen är i första hand till för verksamheten. Ansvaret för att göra detta ligger på verksamheten.

Verksamhetens eget ansvar att producera säker mat är mycket tydligt uttalat i livsmedelslagstiftningen.

Egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelsfrågor. Ett genomtänkt system för egenkontroll innebär att du garanterar säkra livsmedel i din verksamhet

Om du inte har kommunalt vatten ska den dricksvattenbrunn som du använder i din verksamhet också registreras. Öppnas i nytt fönster.

I din anmälan om registrering av dricksvattenbrunnen behöver du bifoga ett egenkontrollprogram för dricksvattnet.

När din anmälan är komplett fattar bygg- och miljönämnden ett beslut om registrering. Nämnden fattar även ett beslut om fastställande (godkännande) av ditt egenkontrollprogram.

Fastställandet innebär att du måste följa egenkontrollprogrammet som du har skickat in till bygg- och miljönämnden.

Observera att du som fyller i anmälan måste vara behörig företrädare för företaget. Det vill säga den eller de som har rätt att teckna firman, VD eller person som genom företagets bolagsordning har rätt att företräda företaget. Har du en fullmakt för att fylla i anmälan, bifoga den i e-tjänsten.

Om inspektören bedömer att det föreligger risk för människors hälsa, kan olika sanktioner bli aktuella. De olika typer av sanktioner som finns är följande:

Beslut om föreläggande om åtgärder
Ett beslut om föreläggande kan bli aktuellt om en verksamhet inte åtgärdar påpekade brister. Då måste företaget åtgärda bristerna inom en bestämd tidsperiod.

Beslut om förbud mot utsläppande av livsmedel på marknaden
Beslut om förbud mot utsläppande av livsmedel på marknaden kan fattas för hela eller delar av verksamheten. Det innebär att livsmedel inte får säljas eller på annat vis förmedlas till allmänheten. Exempelvis på tillfällen då denna sanktion används är:

 • om livsmedel kan antas vara otjänliga som människoföda
 • om livsmedel inte är märkta på rätt sätt
 • om livsmedel säljs efter sista förbrukningsdag
 • om det bedrivs annan eller mer omfattande verksamhet än den som är registrerad

Miljöavdelningen kan fatta beslut om att omhänderta livsmedel om misstanke finns att det kan säljas trots förbud.

Vite
Alla de ovanstående sanktionerna kan förenas med vite. Detta betyder att verksamheten kan få betala en straffavgift om ett beslut inte följs.

Underlåtenhet att anmäla
Sanktioner kan också bli aktuella om en livsmedelsverksamhet startar utan att först ha gjort en anmälan om registrering till miljöavdelningen. Detta gäller även vid ägarbyte av en befintlig verksamhet.

Det är viktigt att livsmedelsföretagets personal har tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien, livsmedelshantering och egenkontroll.
Miljöavdelningens broschyr "Livmedelsbroschyren - samlad info från miljöavdelningen" , 498.5 kB, öppnas i nytt fönster. har bra information för din verksamhet.

Vid försäljning av oförpackade livsmedel ska personalen kunna informera om ingredienser i livsmedlet, exempelvis när du handlar i lösvikt i en charkdisk.
Även på restauranger eller andra matställen ska personalen kunna informera om ingredienser i maten som finns på matsedeln.

På förpackade livsmedel ska det finnas information om ingredienser i livsmedlet. Informationen ska vara på svenska och i fallande skala. Eventuella allergener ska vara framhävda i texten. Kontaktinformation ska finnas till den som har tillverkat, förpackat eller sålt varan. Textstorleken får inte vara för liten. Information ska även finnas om bäst före datum och sista förbrukningsdag.

Reglerna kring märkning av förpackade livsmedel är omfattande. Det kan finnas ytterliga regler som gäller för de livsmedel som du har i din verksamhet.

Skillnad mellan bäst före datum och sista förbrukningsdag

Bäst före datum anges på de flesta förpackade livsmedel. Livsmedlet kan i de flesta fall användas efter att datumet har gått ut. Använd syn, smak och luktsinne!

Sista förbrukningsdag används på livsmedel som är extra känsliga, exempelvis rå kyckling och rå köttfärs. Livsmedlet bör inte användas om datumet har gått ut.

Den här informationen vänder sig till dig inom föreningslivet.

Har din förening någon livsmedelshantering som är riktad till allmänheten som till exempel korv med bröd, smörgåsar, hamburgare eller försäljning av godis?

Om livsmedelshanteringen sker regelbundet och är tillräckligt omfattande måste du anmäla detta till bygg- och miljönämnden.
Anmälan och riskklassning gör du via våra e-tjänster.

Läs mer i broschyren "Säker mat i idrottsrörelsen" , 4.7 MB, öppnas i nytt fönster..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: