Starta livsmedelsverksamhet

Här finns tips om vilka regler som gäller i branschen och vilka kommunala tillstånd som kan vara aktuella för dig att söka. Exempel på livsmedelsverksamheter är; restaurang, café, pizzeria, gatukök, glasskiosk, korvkiosk, cateringverksamhet, festvåning, storhushåll, livsmedelsbutik, bryggeri, lagerhållning av livsmedel och industriell tillverkning.

Innan du startar måste du registrera din verksamhet hos miljöavdelningen. Enklast gör du det genom att använda e-tjänsten.

Observera att du som fyller i anmälan måste vara behörig företrädare för företaget. Det vill säga den eller de som har rätt att teckna firman, VD eller person som genom företagets bolagsordning har rätt att företräda företaget. Har du en fullmakt för att fylla i anmälan, bifoga den i e-tjänsten.

Det är viktigt att du vet vilka regler som finns för livsmedelsverksamheter. Du kan anlita en livsmedelskonsult för att få hjälp.

2019 skärptes lagen inom livsmedelsområdet. Den som har startat, startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att registrera det riskerar höga avgifter. Lagskärpningen innebär också att den som bryter mot livsmedelslagen kan dömas till fängelse.

I de flesta fall räcker det med att senast två veckor innan planerad start anmäla verksamheten till miljöavdelningen. Undantag är verksamheter som hanterar animaliska livsmedel i större mängd - då krävs det att verksamheten är godkänd av Livsmedelsverket innan du startar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att underlätta för dig som ska driva en livsmedelsverksamhet finns här en checklista på olika förberedande kontakter. Allt gäller inte alla – välj det som berör din blivande verksamhet.

 • Lämna in din anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till miljöavdelningen.
 • Kontakta miljöavdelningen angående köldmedia.
 • Kontakta plan- bygglovsavdelningen angående bygglov eller ändrad användning för din lokal.
 • Kontakta teknik- och fastighetsförvaltningens kundservice angående fettavskiljare och eventuellt avtal om markanvändning.
 • Kontakta NSR’s kundservice angående sophantering
 • Kontakta kommunens alkoholhandläggare på socialförvaltningen om du vill ansöka om tillstånd att servera alkohol.
 • Kontakta räddningstjänsten för genomgång av brandskyddet i din lokal.
 • Kontakta polisen om du vill utnyttja mark utanför din lokal till exempel för en uteservering.

Avgifterna för livsmedelskontrollen bestäms genom en riskklassificering. Med hjälp av denna bedöms verksamhetens kontrollbehov och därigenom tillsynsavgiftens storlek.

Avgiften för en livsmedelsregistrering bestäms i en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

I samband med registreringen fattas även ett beslut om årsavgift. Årsavgiften räknas fram genom riskklassningssystemet som förklaras nedan och genom den information som lämnats i anmälningsblanketten.

Här tas hänsyn till hur verksamheten sköts. Det finns tre olika nivåer A, B och C . Här finns möjlighet för företaget att spara pengar genom att följa de regler som finns. Alla nya verksamheter läggs från början i klass B enligt riktlinjer från Livsmedelsverket.

Här ges tillägg av tid för att miljöavdelningens personal ska kunna kontrollera informationen som ges till gästerna/kunderna i form av till exempel märkning på förpackade livsmedel eller i matsedeln.

Verksamheten bedöms och får poäng för följande:

 • Typ av verksamhet
  Vad görs och vilken typ av livsmedel hanteras?
 • Produktionens storlek
  Hur många konsumenter nås av produkterna som produceras?
 • Konsumentgrupper
  Serverar eller säljer företaget produkter till speciellt känsliga konsumenter? Känsliga konsumenter kan till exempel vara barn, allergiker, sjuka.

Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndighet som har ansvar för tillsyn enligt Livsmedelslagen.

Arbetet utförs av tjänstepersoner på miljöavdelningen.
Tillsynen som utförs har till syfte att konsumenten enbart ska nås av säkra livsmedel. Livsmedelskontrollen riktas mot alla som på något vis hanterar eller förmedlar livsmedel till allmänheten som:

 • restauranger, pizzerior, gatukök och andra serveringar
 • butiker
 • marknadsknallar som säljer livsmedel
 • tillfälliga arrangemang som till exempel en fotbollscup
 • kök i skolor, förskolor och vårdboenden
 • kaféer och kiosker
 • kök på församlingshem
 • livsmedelsindustrier
 • charkuterier
 • bensinmackar som hanterar livsmedel
 • verksamheter som säljer receptfria livsmedel
 • föreningar med livsmedelshantering

De livsmedelsverksamheter som registreras får öppna två veckor efter det att en anmälan om registrering inkommit till miljöavdelningen. Därefter kommer kontroll att utföras i samband med att verksamheten startar. Då går inspektören och platsansvarig igenom livsmedelslokalen, egenkontrollen och rutiner granskas.

För att kunna servera eller sälja mat som är säker att äta krävs det att verksamheten kontrollerar sig själv med ett internt kontrollprogram, ett så kallat egenkontrollprogram. Ett system för egen kontroll kan byggas upp på många sätt och kontrollen är i första hand till för verksamheten, inte för miljöavdelningen.

Ansvaret för att göra ett system för egenkontroll ligger på verksamheten. Verksamhetens eget ansvar att producera säker mat är mycket tydligt uttalat i livsmedelslagstiftningen.

Egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelsfrågor. Ett genomtänkt system för egenkontroll innebär att du garanterar säkra livsmedel i din verksamhet

Anmälan gör du via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I din anmälan är verksamhetsbeskrivningen viktig för att miljöavdelningen ska kunna handlägga din anmälan så fort som möjligt.

Observera att du som fyller i anmälan måste vara behörig företrädare för företaget. Det vill säga den eller de som har rätt att teckna firman, VD eller person som genom företagets bolagsordning har rätt att företräda företaget. Har du en fullmakt för att fylla i anmälan, bifoga den i e-tjänsten.

När din anmälan är komplett fattar bygg- och miljönämnden ett beslut om registrering. När du har fått beslutet kan du starta din verksamhet. En livsmedelsinspektör kontrollerar därefter din verksamhet inom ett par veckor. Verksamheten behöver då uppfylla lagstiftningens alla krav.

Om du inte har kommunalt vatten ska den dricksvattenbrunn som du använder i din verksamhet också registreras. Öppnas i nytt fönster.

I din anmälan om registrering av dricksvattenbrunnen behöver du bifoga ett egenkontrollprogram för dricksvattnet.

När din anmälan är komplett fattar bygg- och miljönämnden ett beslut om registrering. Nämnden fattar även ett beslut om fastställande (godkännande) av ditt egenkontrollprogram.

Fastställandet innebär att du måste följa egenkontrollprogrammet som du har skickat in till bygg- och miljönämnden.

Observera att du som fyller i anmälan måste vara behörig företrädare för företaget. Det vill säga den eller de som har rätt att teckna firman, VD eller person som genom företagets bolagsordning har rätt att företräda företaget. Har du en fullmakt för att fylla i anmälan, bifoga den i e-tjänsten.

Kontroll av pågående verksamhet görs i första hand enligt riskklassningen. Om en verksamhet blir underkänd och det krävs återbesök kommer tiden för återbesöken att timdebiteras. Återbesök krävs till dess att alla avvikelser åtgärdats. I värsta fall kan livsmedel förbjudas att släppas ut på marknaden eller hela verksamheten stängas till dess att åtgärder är vidtagna.

Miljöavdelningen tar ut en timavgift för ordinarie kontroll och en timavgift för extra kontroll. Timavgiften bestäms i en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Om inspektören bedömer att det föreligger risk för människors hälsa, kan olika sanktioner bli aktuella. De olika typer av sanktioner som finns är följande:

Beslut om föreläggande om åtgärder
Ett beslut om föreläggande kan bli aktuellt om en verksamhet inte åtgärdar påpekade brister. Då måste företaget åtgärda bristerna inom en bestämd tidsperiod.

Beslut om förbud mot utsläppande av livsmedel på marknaden
Beslut om förbud mot utsläppande av livsmedel på marknaden kan fattas för hela eller delar av verksamheten. Det innebär att livsmedel inte får säljas eller på annat vis förmedlas till allmänheten. Exempelvis på tillfällen då denna sanktion används är:

 • om livsmedel kan antas vara otjänliga som människoföda
 • om livsmedel inte är märkta på rätt sätt
 • om livsmedel säljs efter sista förbrukningsdag
 • om det bedrivs annan eller mer omfattande verksamhet än den som är registrerad

Livsmedel kan även omhändertas i de fall det kan misstänkas att livsmedlet kommer att användas om det inte tas bort från livsmedelsverksamheten.

Vite
Alla de ovanstående sanktionerna kan förenas med vite. Detta betyder att verksamheten kan få betala en straffavgift om ett beslut inte följs.

Underlåtenhet att anmäla
Sanktioner kan också bli aktuella om en livsmedelsverksamhet startar utan att först ha gjort en anmälan om registrering till miljöavdelningen. Detta gäller även vid ägarbyte av en befintlig verksamhet.

Det är viktigt att livsmedelsföretagets personal har tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien, livsmedelshantering och egenkontroll.
Miljöavdelningens broschyr "Livmedelsbroschyren - samlad info från miljöavdelningen" har bra information för din verksamhet. , 491.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid försäljning av oförpackade livsmedel ska personalen kunna informera om ingredienser i livsmedlet, exempelvis när du handlar i lösvikt i en charkdisk.
Även på restauranger eller andra matställen ska personalen kunna informera om ingredienser i maten som finns på matsedeln.

På förpackade livsmedel ska det finnas information om ingredienser i livsmedlet. Informationen ska vara på svenska och i fallande skala. Eventuella allergener ska vara framhävda i texten. Kontaktinformation ska finnas till den som har tillverkat, förpackat eller sålt varan. Textstorleken får inte vara för liten. Information ska även finnas om bäst före datum och sista förbrukningsdag.

Reglerna kring märkning av förpackade livsmedel är omfattande. Det kan finnas ytterliga regler som gäller för de livsmedel som du har i din verksamhet.

Skillnad mellan bäst före datum och sista förbrukningsdag

Bäst före datum anges på de flesta förpackade livsmedel. Livsmedlet kan i de flesta fall användas efter att datumet har gått ut. Använd syn, smak och luktsinne!

Sista förbrukningsdag används på livsmedel som är extra känsliga, exempelvis rå kyckling och rå köttfärs. Livsmedlet bör inte användas om datumet har gått ut.

Den här informationen vänder sig till dig inom föreningslivet.

Har din förening någon livsmedelshantering som är riktad till allmänheten som till exempel korv med bröd, smörgåsar, hamburgare eller försäljning av godis?

Om livsmedelshanteringen sker regelbundet och är tillräckligt omfattande måste du anmäla detta till bygg- och miljönämnden.
Anmälan gör du via vår e-tjänst.

Det viktigaste när du fyller i anmälan, är att du tydligt beskriver livsmedelshanteringen i din förening. All hantering av livsmedel ”räknas” som till exempel glassförsäljning, kaffeservering, korv med bröd, smörgåsar, hamburgare eller försäljning av förpackat godis.

Läs mer i broschyren "Säker mat i idrottsrörelsen" , 795.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen