Miljö- och hälsoskydd

Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen genom utsläpp till mark, luft och vatten eller på något annat sätt ger en negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. På lokaler som är öppna för allmänheten ställs särskilda krav. I Höganäs är det miljöavdelningen som ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken.

Köldmedier för företag

Miljöfarlig verksamhet

Sälja receptfrialäkemedel

Tillfälligt boende

Dagvattenanläggning

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: