Förorenad mark

Ett område bestående av mark, grundvatten, ytvatten eller byggnad anses vara förorenat när föroreningshalten överstiger de naturliga bakgrundshalterna. Områden som är förorenade kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Ofta upptäcks förorenade områden i samband med rivning, renovering och ombyggnader eller i samband med försäljning/förvärv av fastigheter då markundersökningar utförs.

Du som äger/brukar eller utför entreprenörsarbete på en fastighet ska genast upplysa miljöavdelningen om du upptäcker föroreningar i byggnaden eller marken som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön.

Ansvaret för utredning och efterbehandling är uppdelat på två grupper – verksamhetsutövare och fastighetsägare. Det är verksamhetsutövaren som har orsakat föroreningen som i första hand är ansvarig för att avhjälpa skadan. Observera att den som skapar förutsättningar för att föroreningar från ett förorenat område sprids, till exempel en entreprenör som schaktar eller gräver, också räknas som verksamhetsutövare.

Fastighetsägare kan bli ansvariga för utredning och efterbehandling om det inte finns någon verksamhetsutövare tillgänglig. Detta gäller för fastighetsägare som förvärvat fastigheten efter den 31 december 1998, och känt till eller borde ha känt till föroreningen.

En av miljöbalkens grundläggande principer är att förorenaren ska betala. Med detta som utgångspunkt utreder miljöavdelningen vem eller vilka som orsakat föroreningsskadorna för att därefter påbörja undersökningar och vid behov åtgärder. Om ingen ansvarig för området finns kan efterbehandling ske med statlig finansiering. När en ansvarig finns är det denna som bekostar och genomför efterbehandlingen.

Om du har köpt fastigheten efter den 31 december 1998 kan du ha ansvar även för det som förekommit tidigare på platsen. Annars är det i vanliga fall den som är verksamhetsutövare som är skyldig att bekosta utredningar, provtagningar och i värsta fall sanering av fastigheten. Ansvaret är komplicerat och kan ibland vara delat.

De verksamheter som riskerar förorena mer än andra bör förstås utredas snabbare än övriga. På så sätt minskar risken för att föroreningarna sprids, något som kan bli dyrt på sikt. Miljöavdelningen kan kontakta dig för hjälp med en utredning.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.s hemsida finns ett beräkningsprogram och en rapport som kan användas vid riskbedömning. Beräkningsprogrammet används som underlag vid diskussioner mellan olika parter i ett projekt.

Du som driver en verksamhet, till exempel tillverkar eller reparerar något, har ett ansvar för att ta reda på om det finns något dolt i marken från din verksamhet, något som kan skada människors hälsa eller miljön. Det kan hända att kommunens miljöavdelning kontaktar dig om detta framöver.

Din kunskap om de olika verksamheter som förekommit på platsen är mycket värdefull och med hjälp av den går det lättare att avgöra om det är troligt att platsen är förorenad eller inte.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: