Hygienlokaler

Bygg- och miljönämnden har tillsyn över alla lokaler med hygieniska verksamheter, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling.

Behandlingar som är anmälningspliktiga

Hygienverksamheter är verksamheter där behandling sker genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Om du ska starta en verksamhet där du erbjuder hygienisk behandling som innebär en risk för blodsmitta eller annan smitta måste du anmäla detta till miljöavdelningen. Kontakta miljöavdelningen redan i planeringsstadiet. 

Anmälningsplikten gäller även om verksamheten är ambulerande, det vill säga uppsökande. Det innebär att du till exempel ska göra en anmälan om du vill erbjuda behandlingar hemma hos kunder, på mässor eller evenemang.

Den 1 juli 2021 trädde ändringar i regelverket kring estetiska behandlingar i kraft. Det har bland annat gjorts en översyn av Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De nya reglerna innebär att verksamheter som bedriver hygienisk behandling, och därmed omfattas av miljöbalken, ska anmäla sin verksamhet till kommunen , 209.3 kB, öppnas i nytt fönster. i de fall behandlingen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av stickande eller skärande verktyg.

Alla verksamheter som kan orsaka ”annan smitta” omfattas
Genom den nya lagen omfattas nu även verksamheter som kan orsaka smitta, inte bara blodsmitta. Det innebär att skaran av anmälningspliktiga verksamheter utökas till att även omfatta bland annat dem som:

 • använder rakkniv mot hud
 • utför håltagning med håltagningspistol
 • utför nagelskulptering.

Till smitta räknas alla typer av smittämnen som kan orsaka infektioner hos en människa.

Anmäl senast 1 september
Enligt den nya lagen ska anmälan till kommunen ha gjorts senast den 1 september. Den som inte gör anmälan riskerar att få betala en miljösanktionsavgift.

Mer information finns på Socialstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • akupunktur
 • piercing
 • tatuering
 • microblading / kosmetisk tatuering
 • microneedling
 • medicinsk fotvård
 • injektionsbehandling
 • solarier

Tänk på att du måste göra din anmälan till miljöavdelningen senast sex veckor innan du startar verksamheten. Om du startar utan att ha anmält detta till miljöavdelningen riskerar du att få betala en straffavgift (en så kallad miljösanktionsavgift) på 3 000 kronor.

Bygg- och miljönämnden tar ut en timbaserad avgift för handläggningen av anmälan. Taxan fastställs av kommunfullmäktige.

I miljöavdelningens handläggning ingår bland annat att granska de uppgifter du lämnat in och att ta beslut om försiktighetsåtgärder du ska följa i din verksamhet. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt och att du bifogar efterfrågade uppgifter för att inte förlänga handläggningstiden.

Om din verksamhet upphör, flyttar eller om någon annan tar över verksamheten måste du meddela detta till miljöavdelningen så fort som möjligt. Du måste även göra en ny anmälan till miljöavdelningen vid byte av lokal.

Tänk på att om ni är flera som delar lokal så måste var och en skicka in en egen anmälan. Det gäller även om det finns en befintlig verksamhet i lokalen som redan är anmäld. Du behöver även anmäla om du förändrar en redan anmäld verksamhet.

Innan du anmäler
Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Se till att du har tillgång till följande uppgifter när du gör din anmälan:

 • En planritning över hygienlokalen som visar behandlingsplats/er, fasta installationer som till exempel tvättställ för handtvätt som ska finnas i behandlingsrummet eller i direkt anslutning till rummet (handfat på toaletten accepteras inte), utslagsvask (för fotvårdsbehandling), arbetsbänk med rinnande vatten, anordningar för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument samt var toaletter och städförråd är placerade.
 • Vilken typ av ventilation som finns i hygienlokalen, exempelvis självdrag eller mekaniskt styrd ventilation.
 • Dokumentation om hygien- och smittskyddsrutiner vid behandlingen.
 • Dokumentation om rutiner för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument, om sterilisatorns/autoklavens funktionskontroll samt om hur skärande och stickande avfallet omhändertas.
 • Dokumentation om hur du informerar kunder före och efter behandling.

När du har skickat in din anmälan kommer miljöavdelningen att kontakta dig. Om det saknas uppgifter kommer du få komplettera din anmälan. När anmälan är komplett och miljöavdelningen granskat den får du ett beslut från bygg- och miljönämnden där det är beskrivet vilka försiktighetsåtgärder du måste följa i din verksamhet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen