Köldmedier för företag

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, luftkonditionerings- anläggningar och värmepumpar. De används för att omvandla kyla till värme eller värme till kyla.

De fluorerade växthusgaserna är miljöfarliga och därför finns det regler om hantering av köldmedier. Om du är verksamhetsutövare och har en anläggning med köldmedier är du operatör och ansvarig för att bestämmelserna följs.

 • Du måste se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Du ska årligen rapportera till miljöavdelningen om ditt köldmedieinnehav är över 14 ton CO2e och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter).
 • Du ska känna till och godkänna rapportens innehåll.
 • Du ska se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former. För aggregat över 14 ton CO2e ska ett skrotningsintyg skickas till miljöavdelningen. För aggregat under 14 ton CO2e räcker det med att uppgifterna kommer med i årsrapporten.
 • Du ska informera miljöavdelningen vid installation eller konvertering av utrustning på 14 ton CO2e köldmedier eller mer.

Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport till miljöavdelningen en gång om året (senast den 31 mars året efter). Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 • Operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer
 • Fastighetsbeteckning
 • Belägenhetsadress
 • Kontaktuppgifter
 • Namn och certifikat på teknisk personal
 • Datum för läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp per aggregat
 • Certifierad kylentreprenör
 • Mängd och typ av köldmedier som har installerats
 • Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 • Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning
 • Om köldmedia återanvänds ska information finnas om var det kommer ifrån skickas med rapporten

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilo köldmedier. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Mängden koldioxidekvivalenterLäckagekontroller

under 5 ton CO2e


5 ton CO2e eller mer

1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

1 gång per 3 månader

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.
Läckage ska åtgärdas så snart som möjligt och en uppföljande kontroll ska göras inom en månad.

 • Krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton CO2e
 • Gränsen för inrapportering är, from 1 jan 2017, 14 ton CO2e eller mer.

Om du installerar en helt en ny köldmedieanläggning som överstiger 14 ton koldioxidekvivalenter ska du anmäla det till miljöavdelningen. Kontakta din kylentreprenör så hjälper de dig med det.

Informera miljöavdelningen när verksamheten byter ägare. Görs inte detta debiteras tidigare verksamhetsutövare för års- och tillsynsavgifter.

Installationsintyget måste upprättas av en certifierad kylentreprenör.
Installationsintyget ska innehålla följande uppgifter:

 • Installationsdatum
 • Aggregatbeteckning
 • Köldmedietyp
 • Verklig/uppskattad mängd köldmedier
 • Fastighetsbeteckning
 • Gatuadress
 • Operatörens (ägarens) adressuppgifter och organisationsnummer

När du ska du skrota en anläggning eller ett aggregat måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör (ägare) som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till miljöavdelningen.

Skrotning av ett enskilt aggregat i en anläggning kan redovisas i årsrapporten.

Hur köldmedier får och inte får användas styrs bland annat i miljöbalken (SFS 1998:808) och Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

Mer information finns på Naturvårdsverket.

 • F-gasförordning (EG/517/2014) om vissa fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006
 • Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
 • Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: