Miljöfarlig verksamhet eller C-verksamhet

Verksamheter som måste anmälas kallas anmälningspliktiga och klassas som C-verksamheter. Du som vill starta en sådan verksamhet måste skicka en anmälan till bygg- och miljönämnden som fattar beslut om starten. Miljöavdelningen har ansvar för tillsyn av verksamheten.

Miljöavdelningen har samlat tips och råd om miljöfarliga verksamheter i största allmänhet.

Startar du ett nytt företag eller gör större ändringar i ditt nuvarande företag är det mycket att tänka på, till exempel hur miljön och människors hälsa påverkas.

Om du tänker starta eller ändra en verksamhet kan detta innebära ökat buller, utsläpp till vatten eller luft, luktproblem och ökade avfallsmängder. Flera saker måste redas ut.

Behövs tillstånd och måste verksamheten anmälas?
Krävs bygglov?

Efter att din anmälan har kommit in till miljöavdelningen mejlar vi Länsstyrelsen för kännedom. Om något fattas i din anmälan kommer vi att begära att du kompletterar den.

I miljöprövningsförordningen (2013:251) anges vilken prövningsnivå som gäller för olika verksamheter. Så kallade A, B eller C-verksamheter:

 • För en A-verksamhet gäller att tillstånd måste sökas hos miljödomstol
 • För en B-verksamhet måste tillstånd sökas hos Länsstyrelsen
 • För en C-verksamhet krävs en anmälan till kommunens bygg- och miljönämnd

Övriga miljöfarliga verksamheter benämns U-verksamheter. För dessa krävs varken ansökan eller anmälan, men miljöbalkens regler gäller ändå och även dessa verksamheter får regelbundna tillsynsbesök av miljöavdelningen.

När du ska starta eller ändra en miljöfarlig verksamhet är det viktigt att du i ett tidigt skede kontaktar miljöavdelningen för att få information om vilka regler som gäller. Kontakta även miljöavdelningen för anmälan om miljöfarlig verksamhet.

 • Oftast behövs en ritning över lokalen och fastigheten och en detaljerad beskrivning av verksamheten. Hur förvaras, hämtas och lämnas kemikalier, vilka kemikalier rör det sig om och vilket avfall uppstår? Kan omgivningen störas av buller, lukt, med mera och vad kommer att släppas ut till luft, mark eller vatten? Vad kommer du att göra för att minska störningarna och utsläppen?

  Ibland kan miljöavdelningen göra ett så kallat tillsynsbesök på plats. Om det görs ett besök eller inte beror på din verksamhets art, omfattning och de risker som den kan ha på miljö och hälsa.

 • Även andra organisationer, myndigheter och enskilda som kan ha ett särskilt intresse får en möjlighet att yttra sig över din anmälan.
  När ärendet är tillräckligt utrett skickas ett skriftligt beslut till dig som har lämnat in anmälan.
 • Beslut kan innehålla krav på försiktighetsåtgärder. Ett sådant krav kan till exempel gälla att verksamheten inte får bullra mer än en viss nivå vid en viss tid, eller att avloppsvattnet ska renas innan det släpps det kommunala ledningsnätet. Är du inte nöjd med beslutet går det att överklaga och då prövas ärendet i en högre instans, oftast Länsstyrelsen i Skåne.
 • Du får betala en tillsynsavgift för det arbete som miljöavdelningen har lagt ner på din anmälan. Kommande år kommer din verksamhet att besökas regelbundet. Hur ofta beror på hur den sköts och riskerna för miljö och människors hälsa.

Att anlägga eller driva en C-verksamhet utan att göra en anmälan kan leda till åtalsanmälan.

Att driva en verksamhet som kan påverka miljön eller människors hälsa innebär ett stort ansvar. Egenkontrollen är ett sätt att hjälpa dig ta det ansvaret, att göra det smidigare och enklare för dig att se vad som är viktigt, planera för framtiden och ha koll på vad som händer.
Alla som bedriver en verksamhet ska planera och kontrollera den för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön.

I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda omgivningen med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer detaljerade och preciserade krav på vad egenkontrollen ska omfatta. Dessa framgår av "Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901)" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet där riskerna är stora för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om verksamheten är enkel och medför små risker för hälsa och miljö.

Verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt måste omgående underrätta tillsynsmyndigheten (bygg- och miljönämnden eller Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.), om det inträffar en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön. Även verksamheter som inte omfattas av egenkontrollförordningen bör underrätta tillsynsmyndigheten om det inträffar sådana händelser.

Egenkontrollen måste dokumenteras för att den som bedriver en verksamhet ska kunna visa att egenkontrollen fungerar. Dokumentationen gör det även lättare för alla i verksamheten att göra rätt, underlättar uppföljning och gör det enklare att hitta brister i verksamheten. Dokumentationen bör anpassas efter verksamhetens typ och storlek samt efter vilka risker den kan innebära för människor och miljö. Om det finns ett fastställt kontrollprogram för verksamheten gäller detta parallellt med bestämmelserna om egenkontroll.

Nedan följer några tips för en fungerande egenkontroll. Miljöavdelningen bidrar givetvis med råd och tips för din verksamhet.

 • Ta reda på vilka krav som gäller för din verksamhet. Undersök om verksamheten omfattas av förordningen om verksamhetens egenkontroll.
 • Om verksamheten har ett miljöledningssystem, fundera på hur egenkontrollen kan samordnas med detta.
 • Om verksamheten inte har något miljöledningssystem så fundera på hur egenkontrollen ska byggas upp.
 • Bygg upp egenkontrollen kring de lagstadgade krav, tillstånd, förelägganden och övriga myndighetsbeslut som gäller för din verksamhet. De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken ska också tillämpas.
 • Fundera på hur verksamhetens egenkontroll ska dokumenteras. Denna bit är viktig när du ska visa upp för tillsynsmyndigheten att ditt företag följer lagstadgade krav.
 • Anpassa egenkontrollens omfattning till din verksamhet och den påverkan på miljö och människor som kan uppstå.
 • Se till att du så snabbt som möjligt uppfyller de lagstadgade kraven för att undvika åtalsanmälan och miljösanktionsavgift. Bygg därefter upp egenkontrollen successivt som en löpande process i verksamheten.
 • Tänk på att din verksamhet kan beröras av andra lagar än de du kanske i första hand tänker på (EU-direktiv, förordningar, föreskrifter). Det är du som har ansvaret för att veta detta och beskriva hur du uppfyller även dessa eventuella krav.
 • Egenkontrollen ska omfatta organisatoriska och administrativa uppgifter samt tekniska åtgärder och rutiner.
 • Kom ihåg att du är skyldig att bedriva egenkontroll. Låt den då få bli ett stöd i verksamhetens miljöarbete och en naturlig del i det dagliga arbetet.

Medelstora förbränningsanläggningar med en effekt på mer än 1 megawatt eller högre (max 50 megawatt), ska registreras innan de tas i drift. Bestämmelsen finns i förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Miljöavdelningen är i de flesta fall tillsynsmyndighet över de anläggningar som finns i Höganäs. För att registrera din förbränningsanläggning använder du vår e-tjänst som du hittar här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bestämmelsen om registrering gäller från olika datum beroende på när din anläggning har tagits eller ska tas i drift:

 • Nya anläggningar ska registreras innan de tas i drift. Detta gäller anläggningar som tas i drift från och med den 20 december 2018.
 • 2018-anläggningar* med en anläggningseffekt som är högre än 5 megawatt ska registreras senast den 1 januari 2024
 • 2018-anläggningar* med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt ska registreras senast den 1 januari 2029

* En 2018-anläggning är en medelstor förbränningsanläggning som tagits i drift innan den 20 december 2018.

Om förbränningsanläggningen finns på en större anläggning där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet ska den registreras i länsstyrelsens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utöver registreringen kan du även behöva anmäla eller söka tillstånd enligt miljöbalken för din medelstora förbränningsanläggning. På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om medelstora förbränningsanläggningar

När du ska starta eller ändra en miljöfarlig verksamhet är det viktigt att du i ett tidigt skede kontaktar miljöavdelningen för att få information om vilka regler som gäller.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: