PCB i byggnader

PCB är ett svårnedbrytbart ämne som förbjöds på 1970-talet. Det användes bland annat i olika byggprodukter som till exempel mjukgörare i fog- och golvmassor. Ämnet är skadligt för både människor och djur.

PCB är miljö- och hälsoskadligt och är förbjudet att använda sedan länge. Trots det läcker PCB fortfarande ut till luft och mark från bland annat äldre fogmassor i byggnader. För att förhindra att PCB läcker är det viktigt att du som fastighetsägare fortsätter att ha koll på, inventera och sanera dina byggnader från PCB.

Hus som är byggda eller renoverade mellan 1956 till 1973 kan innehålla polyklorerade bifenyler (PCB). Om du äger sådana hus måste du ta reda på om det finns PCB i fogar eller golvmaterial. Inventeringen ska göras av en miljökonsult som har erfarenhet av byggnadsinventeringar. Visar det sig att byggnaden innehåller höga halter av PCB måste du sanera.

PCB är ett hot mot människors hälsa via kosten och mot djur som står högt upp i näringskedjan, till exempel säl, utter och havsörn. Det är därför viktigt att begränsa pågående spridning av PCB till miljön.

Det gör du bland annat genom att sanera, genom att förebygga spridning i samband med hantering av bygg- och rivningsavfall. Det är också viktigt att reducera källor till direkt exponering via inandningsluft i bostäder och på arbetsplatser.

PCB har skadliga effekter på både människor, djur och natur. PCB eller polyklorerade bifenyler finns i fler än 200 olika varianter. Det gemensamma är grundstrukturen med två sammanlänkade bensenringar där en eller flera väteatomer bytts ut till kloratomer.

Sanering ska utföras i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om fog- och golvmassor innehåller 50-500 ppm PCB.”

 • PCB kan förekomma i fogmassor mellan betongelement, runt fönster och dörrar, på balkonger, vid trappor, i dilatationsfogar och runt fasadelement av sten.
 • Fogmassan kan även finnas dold bakom plåtfasader och fönsterlister eller i plastbaserade golvmassor för fogfria, halkskyddade golv.

Du som äger en byggnad eller anläggning som är uppförd eller renoverad mellan 1956 och 1973 är skyldig att se till att byggnaden inventeras och saneras på PCB. Kravet gäller alla byggnader och anläggningar förutom en- och tvåfamiljshus med tillhörande komplementbyggnader. En- och tvåfamiljshus undantagna om de är indelande som småhus enligt fastighetstaxeringslagen och ägs av fysiska personer eller dödsbon.

Alla typer av anläggningar omfattas av kraven, exempelvis transformatorstationer, broar, pumpstationer och vattenreservoarer.

Inventeringen ska rapporteras till miljöavdelningen. Detta gäller även i de fall då man inte hittar någon PCB.

Om det finns golv- eller fogmassor som innehåller mer än 500 mg/kg PCB måste dessa saneras bort. Tiderna för när saneringen ska vara utförd beror bland annat på din fastighets taxeringskod och var fog- eller golvmassan använts.

Information om PCB-sanering finns här: Miljökonsultgruppen i Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om det i fogar eller golvmassor finns PCB-halter över 500 milligram per kilo, ska byggnaden saneras. Finns misstanke om att PCB kan ha spridit sig till marken kring byggnaden kan bygg- och miljönämnden kräva att även marken ska undersökas och saneras. PCB har skadliga effekter på både människor, djur och natur. PCB eller polyklorerade bifenyler finns i fler än 200 olika varianter. Det gemensamma är grundstrukturen med två sammanlänkade bensenringar där en eller flera väteatomer bytts ut till kloratomer.

Inventera byggnader som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973. Med det menas att du ska undersöka om PCB finns i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer. Upprätta en åtgärdsplan som innehåller en beskrivning av var PCB förekommer och uppskattade mängder, en tidplan för sanering av PCB i fogmassor och golvmassor och eventuellt en tidplan för att ta bort isolerrutor och kondensatorer med PCB.

 • Redovisa
  Rapportera resultatet till bygg- och miljönämnden så snart inventeringen är klar. Bifoga analysprotokoll och åtgärdsplan, om inventeringen visar att byggnaden innehåller saneringspliktig PCB. Rapportera inventeringsresultatet även om det inte finns PCB.
 • Anmäl sanering
  Sanering av PCB-haltiga fogar är en miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till bygg- och miljönämnden i god tid före start.
 • Sanera
  Anlita en entreprenör och genomför saneringen. Dokumentera var sanering har gjorts och vilka PCB-mängder som har tagits bort. Spara redovisning av egenkontroll och mottagningskvitton.
 • Slutrapportera
  Senast två månader efter avslutad sanering ska en slutrapport lämnas till bygg- och miljönämnden. Rapporten ska innehålla uppgift om sanerade mängder PCB och mottagningskvitton från godkänd mellanlagringsstation eller från SAKAB.

 • Hitta information om vilka byggnader som är uppförda eller renoverade 1956-1973.
 • Undersök var det kan finnas fogmassor och golvmassor i byggnaderna.
  Det kan vara bra att ta hjälp av en byggnadstekniskt kunnig person vid dessa inventeringar. Att granska ritningar över byggnaderna kan ge en bra uppfattning om var fogmassorna kan tänkas finnas.
 • Ta prover på fogar och golv och skicka på analys.
  Prover bör tas från byggnadernas samtliga fogtyper. Det enda säkra sättet att avgöra om en fogmassa innehåller PCB är att ta ett prov och låta ett laboratorium göra en analys. Om fogmassan ser olika ut, kan det bero på att de har olika sammansättning eller är olika utsatta för väder och vind. Prover bör tas både utvändigt och invändigt. Var noga med att dokumentera var prov tas! Förutom anteckningar i protokoll och markeringar på ritningar är det värdefullt att fotodokumentera provtagningsplatsen. Tänk på att PCB-fogar även kan vara dolda, till exempel bakom plåtinklädnad runt fönster och att det även kan finnas PCB-haltig fogmassa som sitter kvar i en gammal fog, överfogad med en ny massa. Utifrån analyssvaren och den bedömda foglängden kan mängden PCB uppskattas.
 • Inventera byggnadernas isolerrutor.
  På fönsternas aluminiumprofiler framgår oftast tillverkare och tillverkningsår och månad och från denna märkning får man göra en bedömning om fönsterna kan antas vara förseglat med PCB-massa. Om märkning saknas eller ej kan tydas, måste man anta att förseglingsmassan innehåller PCB.
 • Inventera byggnadernas kondensatorer.
  Kondensatorer med metallhölje innehåller nästan alltid olja. Fastställ utrustningens/installationens ålder för att avgöra om kondensatorn kan innehålla PCB. Oftast finns på armaturer, motorer och även på kondensatorer tillverkningsår angivet. Om det inte går att avgöra kondensatorns innehåll bör den klassas som att den innehåller PCB.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: