Företagsklimat

Tittar man på SKR:s och Svenskt Näringslivs enkätundersökningar ser företagsklimatet väldigt positivt ut i Höganäs kommun. Detta återspeglar också den nyföretagaranda som råder i Kullabygden med över 200 nystartade företag varje år. Men vi i Höganäs kommun lutar oss inte tillbaka och nöjer oss med det. Vi är bra, men vill hela tiden bli bättre.

Höganäs på tredje plats i SKR:s insiktsundersökning

Insikt 2021 är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen, som görs av Sveriges kommuner och regioner, är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. Enkäten skickades till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under 2021. De myndighetsområden som undersöktes är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställdes frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. I den senaste mätningen hamnade Höganäs kommun på förstaplats i Skåne och på tredjeplats i landet, något som givetvis är väldigt glädjande.

Höganäs på plats åtta i Svenskt Näringslivs ranking

En kommun kan inte påverka vilka lagar som stiftas internationellt eller nationellt. Kommunen kan inte heller påverka den enskilda företagarens beslut om att exportera eller importera. Men vissa av företagens beslut om att växa, anställa eller investera kan kommunen påverka i allra högsta grad. Det handlar om tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering. Inte minst handlar det om attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän, men också i samhället i stort.

Det kommunen kan göra för att underlätta för företagen att växa - anställa fler och därmed skapa fler jobb, bidra till högre tillväxt som leder till högre välstånd och starkare välfärd - det ska kommunen också göra. Kommunerna, och deras arbete för ett bättre företagsklimat, är en väldigt viktig pusselbit om Sverige även i fortsättningen ska ha växande och konkurrenskraftiga företag. I Svenskt Näringslivs ranking 2022 hamnade Höganäs kommun på åttonde plats i landet. Höganäs kommun är på tredje plats i Skåne.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen