Fakta om näringslivet i Höganäs kommun

Tittar man på SKR:s och Svenskt Näringslivs enkätundersökningar ser företagsklimatet väldigt positivt ut i Höganäs kommun. Detta återspeglar också den nyföretagaranda som råder i Kullabygden med över 200 nystartade företag varje år. Men vi i Höganäs kommun lutar oss inte tillbaka och nöjer oss med det. Vi är bra, men vill hela tiden bli bättre. På denna sida kan du läsa mer om vad som präglar platsen utifrån ett företagsperspektiv samt hur vi står oss i de olika rankingarna.

Näringslivet i Höganäs kommun består av ca 3 000 företag varav många är tillverkande företag. Omkring en fjärdedel av arbetstillfällena är i denna bransch. Inom denna bransch hittar vi även kommunens största företag, Höganäs AB. Kommunen är desutom en kreativ bygd med drygt 800 enmansföretag, specialiserade inom en rad olika branscher.

Kullahalvön är både historiskt och nu för tiden även en populär turistdestination. Detta är tack vare drivna entreprenörer med vilda idéer. Därav finns är många häftiga restauranger och unika upplevelseföretag. Därav finns ett gott besöksunderlag för att driva företag inom besöksnäringen.

 • Höganäs AB
 • Välinge Innovation AB
 • Calderys Nordic AB
 • Recipharm AB
 • Nordic Waterproofing AB
 • Splendor Plant AB
 • Henrik Andersson Bygg AB
 • ICA Kvantum
 • Allbygg i Höganäs AB
 • Eriks Fönsterputs
 • City Gross
 • Kullaplast
 • Höganäs Verkstad

Höganäs på tredje plats i SKR:s insiktsundersökning

Insikt 2022 är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen, som görs av Sveriges kommuner och regioner, är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. Enkäten skickades till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under 2022. De myndighetsområden som undersöktes är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställdes frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. I den senaste mätningen hamnade Höganäs kommun på tredjeplats i landet, något som givetvis är väldigt glädjande.

Höganäs på plats fem i Svenskt Näringslivs ranking

En kommun kan inte påverka vilka lagar som stiftas internationellt eller nationellt. Kommunen kan inte heller påverka den enskilda företagarens beslut om att exportera eller importera. Men vissa av företagens beslut om att växa, anställa eller investera kan kommunen påverka i allra högsta grad. Det handlar om tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering. Inte minst handlar det om attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän, men också i samhället i stort.

Det kommunen kan göra för att underlätta för företagen att växa - anställa fler och därmed skapa fler jobb, bidra till högre tillväxt som leder till högre välstånd och starkare välfärd - det ska kommunen också göra. Kommunerna, och deras arbete för ett bättre företagsklimat, är en väldigt viktig pusselbit om Sverige även i fortsättningen ska ha växande och konkurrenskraftiga företag. I Svenskt Näringslivs ranking 2023 hamnade Höganäs kommun på femte plats i landet. Höganäs kommun är på andra plats i Skåne.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen