Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Nyhamnsskolan

Nyhamnsskolan

I Nyhamnsläge, några kilometer utanför Höganäs, ligger Nyhamnsskolan. En bra bit från stress och jäkt, nära havet och naturen trivs barnen och känner sig trygga.

Adress: Eleshultsvägen 24, 263 76, Nyhamnsläge
Rektor med områdesansvar 4-9: Lena Bergqvist
Rektor F-3 och fritidshem:
Anne Bergknut

Studie- och yrkesvägledare: Jenny Björklund Hansson, tel: 042-33 72 95

Om skolan

Skolan har elever från förskoleklass till och med årskurs nio. Till skolan hör också Eleshults förskola. Mitt i det moderna samhället finns den lilla skolan med de stora möjligheterna. Arbetsglädje och hög studiemotivation genomsyrar skolan och ger barnen de bästa förutsättningarna att lyckas med sina studieresultat. Höga förväntningar och delaktighet ger positiva ungdomar som är redo för nya utmaningar.

Verksamheten är fast förankrad i styrdokumenten genom duktiga pedagoger. Barnen utgår alltid från sina egna förmågor och känner trygghet under ledning av behöriga och professionella pedagoger. Utöver den dagliga verksamheten med barnen och eleverna jobbar hela skolområdet med läslust, läsförståelse och lässtrategier. 

Förskoleklass

Förskoleklassen ingår som en del i grundskolan och planeras utifrån samma styrdokument, Lgr11. Syftet är att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Förskoleklassen fungerar som en trygg bro mellan förskola och skola. På Nyhamnskolan är vi nu två förskoleklasser med egna klassrum som finns i samma lokaler som åk 1 och fritids. Vi ingår i arbetslag F-3 som har ett nära samarbete mellan årskurserna.

I förskoleklassen på Nyhamnskolan värderar vi: • Väl fungerande inskolning – ”Utekul” • Lärande lek • Språk- och matematikinspirerande miljö • Vår vackra närmiljö – regelbunden utepedagogik • Värdegrundsarbete.

Från och med det år ett barn fyller sex år ska hon eller han erbjudas plats i förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och grundskola. Läs mer om ansökan till förskoleklass här.

Årskurs 1-3

Vi arbetar utefter att eleverna ska känna trygghet – glädje – lust att lära! Dessa tre delar är starkt sammankopplade med varandra så utan den ena faller de andra.

Vi arbetar utifrån styrdokumenten och tydliggör för eleverna vart vi är på väg och tillsammans planerar vi hur vi ska komma dit. Detta, tillsammans med vårt aktiva arbete kring värdegrunden och engagerade pedagoger, är en del i att Nyhamnsskolan har höga resultat och god måluppfyllelse.

Vår underbara närmiljö, med både strand och skog, utnyttjar vi i vår utomhuspedagogik.

Årskurs 4-6

Barnen utgår alltid från sina egna förmågor och känner trygghet under ledning av behöriga och professionella pedagoger. Utöver den dagliga verksamheten med barnen och eleverna jobbar hela skolområdet med läslust, läsförståelse och lässtrategier.

Årskurs 7-9

Barnen utgår alltid från sina egna förmågor och känner trygghet under ledning av behöriga och professionella pedagoger. Utöver den dagliga verksamheten med barnen och eleverna jobbar hela skolområdet med läslust, läsförståelse och lässtrategier.

Trygghetsteamet

Nyhamnsskolans arbete mot kränkande behandling

Skolan och våra förskolor har likabehandlingsplaner med rutiner mot mobbing och kränkande behandling. I planen förtydligas begreppen, och hur vi gör vid misstanke om mobbing och kränkande behandling (utredning och åtgärder), vem som har ansvar samt råd om hur man ska gå till väga om man misstänker att någon far illa. Till likabehandlingsplanen finns årliga handlingsplaner som varje arbetslag upprättar. Dessa handlingsplanerna utvärderas och analyseras varje år.

I Nyhamnsskolans systematiska arbete mot mobbing och kränkande behandling ingår kartläggning varje termin kring elevers trygghet och trivsel. Arbetslagen arbetar tillsammans med skolans trygghetsteam med analys och åtgärder utifrån vad som fram i kartläggningen. Trygghetsteamet består av personal från elevhälsa, alla arbetslag och rektor. De arbetar utifrån likabehandlingsplanen med utredningar och åtgärder mot mobbing och kränkande behandling.

Nyhamnsskolans trygghetsteam arbetar utifrån vår likabehandlingsplan med målet att skapa trygghet och trivsel för alla. Teamet träffas regelbundet och består av personal från skolans alla arbetslag, rektorer och representanter från elevhälsoteamet. Ärenden som lyfts utreds av teamet tillsammans med personal och elever.

Forum för samverkan

Skolan samverkar på olika sätt för att främja förståelse och lärande. Det är viktigt att ha flera olika samarbetsmöjligheter för att utveckla verksamheten. Vi lägger stort fokus att samverka kring till exempel övergångar mellan förskola och skola men också mellan grundskola och gymnasium. Nyhamnsskolan har ingen praoverksamhet. Istället samverkar vi med närsamhälle och arbetsliv på andra sätt.

Samverkan med föräldrar

Ett fungerande samarbete mellan skola och föräldrar är viktigt för att skapa en framgångsrik skola och bra förutsättningar för eleven. För oss är föräldrarna en oerhört viktig resurs i barnens skolgång.

Föräldramöte

Minst en gång per termin kallar ansvarig pedagog till föräldramöte för klassen. Då får du information om terminens arbete, nyheter kring skolan och möjlighet att ställa frågor och diskutera med andra föräldrar.

Föräldrasamverkansmöte

På föräldramötet utser varje klass två föräldrarepresentanter. Samma sker på förskolan. Skolan och förskolorna har ett föräldrasamverkansmöte per termin. Med på mötet är skolledningen, personal och föräldrarepresentanter. Här tas övergripande frågor upp kring skola och utbildning.

Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar skolan i balansen mellan trygghet och utmaning, där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Vi vill ta vara på elevernas nyfikenhet och erbjuda en meningsfull fritid.

Tidigare under skoldagen möter barnen flera av fritidshemmets pedagoger i de planerade rastaktiviteterna. De har startats för att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

På Nyhamnsskolans fritids kan barnen välja aktiviteter i olika rum, för en balans mellan intensiv rörelse och fokuserat undersökande eller hantverk. Vi eftersträvar också en balans mellan planerade aktiviteter och fri lek. Genom leken och olika spel utvecklas bland annat den sociala förmågan. När barnen initierar olika aktiviteter kan pedagogerna se och ta till vara på de lärtillfällen som uppstår.

Vi har en fullutrustad slöjdsal, med behörig slöjdlärare, och fritidsgympa med behöriga idrottslärare, som borgar för säkerheten i aktiviteterna som barnen väljer tillsammans. Delaktigheten och möjligheten att påverka är stor på fritids!

Vi är mycket ute. På Nyhamnsskolan har vi nära till naturen, med strandängar och skogspartier inom ett par hundra meter. Även på skolgården, med olika lekplatser, gröna rum och en multiarena.

Fritids erbjuder morgonomsorg från 6.30 och har efter den ordinarie skoldagen öppet till 18.

Elevråd

I syfte att stimulera Nyhamnsskolans elevers inflytande över sin arbetsmiljö finns klassråd och elevråd som arbetar bland annat med att främja likabehandling. Småskolans elevråd är ett bra sätt att träna barnen i att vara med och ta ansvar och kunna påverka.

Under klassråden får barnen ta upp saker som de vill lyfta på elevrådet. Då utses också två representanter som ska föra klassens talan. Beroende på vad som tas upp på elevrådet så hjälper de vuxna barnen att få svar på frågor, åsikter och önskemål. Ibland får man skicka ärendena vidare till skolledning eller politiker.

"Vi som sitter i elevrådet har blivit framröstade av våra klasskompisar för att vi har åsikter och vågar prata. Vi träffas ungefär en gång i månaden och diskuterar om vad vi tycker ska förbättras. Innan vi kommer till elevrådet har alla haft klassråd och skrivit ner vad klassen tycker att vi ska ta upp på elevrådet. Under hösten har vi diskuterat bland annat om mattider och mat, utemiljö, regler och städning. Det är mycket som kommit i uppfyllelse till exempel som ny linbana men det finns fortfarande saker kvar som fotbollsnät. Vi tycker att det är bra att elevrådet finns för saker som vi elever tycker är viktiga förbättras" / Elevrådet 4-6

Elevrådet i åk 7-9 är mycket aktivt och deltar i flera aktiviteter på skolan. Elevrådet träffas regelbundet och drivs av ordförande.

Elevskyddsombuden arbetar med elevernas arbetsmiljö och har möten med skyddsombud och skolledning en gång i månaden. De deltar även vid den årliga skyddsronden.

Elevhälsan på skolan

Skolans lokala elevhälsoteam består av rektorer, specialpedagoger, skolsköterska, kurator, logoped samt skolpsykolog. Skolsköterskan har mottagningstid måndag till fredag. Hon nås lättast på telefon mellan klockan 11 och 12.

Besök hos skolläkaren bokas via skolsköterskan. Skolkuratorn är på Nyhamnsskolan måndag till fredag klockan 8.30 - 17. Kvällstider enligt överenskommelse.

Skolpsykologen träffas enligt överenskommelse per telefon.

Anette Johansson, 042-33 76 36 (skolsköterska)

Karin Omerasevic, 042-33 76 61 (kurator)

Uthyrning

Nyhamnsskolan har lokaler som organisationer, föreningar och privatpersoner kan hyra. Om ni till exempel behöver lokal för att kunna laga mat många tillsammans kan ni hyra vår hemkunskapssal för en kväll. Vi har också en matsal som tar cirka 120 sittande personer för föreläsningar med mera. För bokningar kontakta vaktmästare Jozo Prgomet.

Bokning av idrottshallen gör du via Höganäs sportcenter.

Bibliotek på skolan

Välkomna till Nyhamnsläges bibliotek. Detta är ett integrerat folk- och skolbibliotek som vänder sig till både skolans elever och kommuninvånare.

Allmänhetens öppettider: Måndag: 15-19 Torsdag: 15-19 Lördag:   10-12

Skolbibliotekets öppettider: Måndag: från 12.00  Tisdag: från 8.30 Onsdag: från 12.00 Torsdag: från 8.30 Fredag: från 8.30

 

Bibliotekskatalog för Bibliotek Familjen Helsingborg Bibliotekskatalog för Nyhamnsläges bibliotek och övriga folkbibliotek i nordvästra Skåne, arrangemangskalender, öppettider, adresser och kontaktuppgifter, länkar till e-böcker och databaser. Logga in med personnummer (ååmmddxxxx) eller lånekortsnummer plus pinkod (fyra siffror) för att beställa böcker eller förlänga dina lån.

Sidan uppdaterad 14 september 2018

Kontakt

 • Höganäs servicecenter
  Telefon 042-33 71 00

  Skicka meddelande till kommunen

  Telefontid
  Måndag-fredag 08.00 - 16.00

  Öppettider
  Måndag-fredag 08.00 - 17.00

  Besöks- och postadress
  Stadshuset, Centralgatan 20 i Höganäs

  Mer information