Ansök om äldreomsorg

Flera av de insatser du kan få av kommunen är behovsprövade. Det betyder att du behöver skicka in en ansökan om att få dem. Ansökan gör du via vår medborgartjänst, e-tjänst eller telefon.

I medborgartjänsten kan du ansöka om bland annat hemtjänstinsatser, särskilt boende, dagverksamhet och trygghetslarm för de under 75 år.

I medborgartjänsten kan du följa ditt ärende till beslut som du får ta del av direkt i tjänsten. När en genomförandeplan är skapad kan denna delas till dig av din hemvårdsgrupp i tjänsten. Om du beviljas dagliga hemtjänstinsatser kan även dessa tas del av.

 

Är du närstående, god man eller förvaltare?

OBS: viktig information

För att du ska kunna skapa en ansökan åt någon annan måste du först skicka in en ansökan om att bli ombud i medborgartjänsten (se länk till e-tjänsten nedan).

När din ombudsansökan blivit godkänd kan du gå vidare till medborgartjänsten och skapa en ansökan om äldreomsorg åt den du representerar (se länk till e-tjänsten nedan).

 

Trygghetslarm för dig över 75 år

För dig som är över 75 år innebär det att du har rätt till att få ett trygghetslarm utan att ditt behov behöver utredas. Ansök via e-tjänsten nedan eller genom att kontakta kommunens servicecenter.

 

Vilket stöd kan du ansöka om?

Målet med stöd från socialtjänsten är att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Stödet ska underlätta för dig så att din förmåga att klara dig på egen hand tas till vara på och stärks.

Exempel på vad du kan få hjälp med av hemtjänsten:

  • stöd med den personliga hygienen
  • stöd med att förflytta dig
  • stöd till aktiviteter av olika slag
  • stöd vid måltider, till exempel uppvärmning och dukning

I samband med utskrivning från sjukhus kan du också be personal på sjukhuset att kontakta biståndshandläggare om du behöver hjälp direkt när du kommit hem.

 

Vad händer när jag skickat in en ansökan?

Biståndshandläggaren påbörjar skyndsamt en utredning av dina behov och kommer att kontakta dig på telefon och eventuellt boka ett hembesök med dig. Biståndshandläggaren utreder ditt behov av stöd och beslutar om du har rätt till stödet du ansökt om.

Du får ett muntligt eller skriftligt beslut efter att ansökan är inskickad och utredningen är klar. Utredningen sker skyndsamt men beroende på omständigheter kan tiden variera. Utredningstiden kan bli längre på grund av att information som behövs för att slutföra utredningen saknas.

 

Ansök om särskilt boende

Det finns sex särskilda boenden för äldre i Höganäs kommun. Du ansöker om plats på ett boende via medborgartjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunen har skyldighet att erbjuda dig en lägenhet inom tre månader från beslutsdatum. Lediga lägenheter fördelas utifrån vem som har störst behov av omsorg. Det är alltså det aktuella omsorgsbehovet, inte vem som väntat längst som avgör vem som erbjuds en ledig lägenhet.

Enhetschefen på det aktuella boendet kontaktar dig. Om du som erbjudits lägenhet tackar ja, kommer enhetschefen tillsammans med dig planera inflyttningen. Om du tackar nej till erbjudet särskilt boende, placeras du i en separat väntelista.

Om du vistas på korttidsboende eller på sjukhus och tackar nej till erbjuden plats på särskilt boende finns inga andra alternativ än att återgå till din bostad.

Hemtjänst och trygghetslarm

Om du har haft ett trygghetslarm eller hemtjänstinsatser innan du fick plats på särskilt boende kommer detta avslutas och hämtas i samband med att du flyttar till ditt nya boende.

Om du vill byta boende

Efter att du flyttat in på ett särskilt boende har du möjlighet att ställa dig i byteskö till det boende du önskar. Önskar du byta boende använder du dig av e-tjänsten för detta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Val av utförare

Du kan själv välja vem som ska utföra dina hemtjänstinsatser. Det finns till exempel flera utförare som levererar serviceinsatser inom hemtjänsten i Höganäs.

 

Överklaga ett beslut

Om du är missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga till förvaltningsrätten inom tre veckor. Överklagan ska du lämna skriftligen till din biståndshandläggare. I överklagan ska det framgå vilket beslut du överklagar och varför. Kontakta din biståndshandläggare om du behöver hjälp med att göra en överklagan.

 

Avsluta insatser

Om du inte längre vill ha eller är i behov av den hjälp som du har blivit beviljad meddelar du kommunen i e-tjänsten för att avsluta insatser hos socialtjänsten.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: