Bli leverantör av hemvårdsinsatser

Välkommen att bli leverantör av hemvårdsinsatser i Höganäs kommun!

Vad kan kundval hemvård innebära för ditt företag?

  • Ny marknad
  • Växande marknad
  • Tilläggstjänster

Uppdrag och omfattning

Socialnämnden inbjuder leverantörer att löpande lämna anbud om att bedriva hemvård i enlighet med aktuellt förfrågningsunderlag inklusive bilagor, genom att ansöka om godkännande. Med hemvård avses biståndsbedömda omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL) samt delegerade och/eller instruerade insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) upp till och med undersköterskenivå i ordinärt boende.

Med omsorgsinsatser avses stöd- och hjälpinsatser som framgår av biståndsbeslut enligt SoL, exempelvis hjälp med personlig omvårdnad (till exempel hygien, på- och avklädning, förflyttning, toalettbesök, dusch), hushållssysslor (till exempel bäddning, diskning, hämta in post, sortera och bära ut sopor, rengöra tekniska hjälpmedel, hygienstäd/tvätt), egenvård, stöd vid måltider, trygghetsbesök/tillsyn, social samvaro, ledsagning, avlösarservice.

I uppdraget ingår även att leverantören ska kunna utföra hemsjukvård (insatser enligt HSL) på delegation och/eller instruktion från kommunens legitimerade personal (sjuksköterska/distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast).

Uppdraget ska utföras under årets alla dagar mellan klockan 07.00-23.00.

Leverantören är beroende av kundens aktiva val. Leverantören garanteras inga volymer eller omfattning av tjänster. Leverantören är skyldig att ta emot alla uppdrag i hela Höganäs kommun. Samtliga kunder som väljer leverantören ska tas emot.

Avgränsningar i kundval

Följande insatser utförs enbart av kommunens egen verksamhet och ingår inte i uppdraget:

  • samtliga insatser mellan klockan 23.00 - 07.00
  • trygghetslarm (inkl. installation)
  • matdistribution
  • hemsjukvård som utförs av legitimerad personal
  • hemrehabilitering

Serviceinsatser (städning, tvätt, inköp) ingår inte i detta uppdrag utan ansökan om att bli leverantör för serviceinsatser görs separat.

Du som är intresserad av att bli godkänd leverantör av hemvårdsinsatser i Höganäs kommun kan kontakta kommunen för mer information. Villkor, blanketter och information finns även nedan.

Förfrågningsunderlag samt bilagor

Kundval hemtjänst och ickevalsalternativ

Det primära syftet med kundval är att skapa ökade möjligheter till inflytande, delaktighet och valfrihet för kunden, kvalitetsutveckling samt ökad mångfald bland leverantörer.

Kundval innebär att kunder som får hemvårdsinsatser enligt ovan har möjlighet att välja leverantör. Kunder som enbart erhåller insatser som utförs av legitimerad personal eller kommunens rehabenhet omfattas ej av möjlighet att välja leverantör.

Kunden kan välja mellan privata leverantörer som socialnämnden godkänt och tecknat kontrakt med eller kommunens hemvård. Avstår kunden från att välja tilldelas automatiskt kommunens hemvård, så kallat ickevalsalternativ.

Uppföljning

Leverantörernas verksamhet följs upp regelbundet, till exempel genom kundundersökningar som presenteras på kommunens hemsida.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen