Subvention för trygghetsboende

Ett trygghetsboende består av bostadslägenheter som upplåts som hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas som trygghetsboende är att boendet uppfyller de kriterier som finns i kommunens riktlinjer.

Vissa avsteg från riktlinjerna kan accepteras, exempelvis om boendet kommer att finnas i en befintlig bostadsfastighet.

Ansök om subvention för Trygghetsboende

Du som hyresvärd kan ansöka om subvention för del av värd/värdinnas tjänst och gemensamhetslokal. Subvention beviljas enligt följande kriterier:

Kostnadsersättning för del av en värd/värdinnas tjänst

 • 50 % -tjänst för 10-30 lägenheter upp till max 3,5 prisbasbelopp.
 • 75 % -tjänst för 31-60 lägenheter upp till max 5 prisbasbelopp.
 • 100 % -tjänst för 61 lägenheter och mer upp till max 6,5 prisbasbelopp.

Subventionen för värd/värdinnas tjänst kommer årligen räknas om utifrån det prisbasbelopp som har fastställts för aktuellt år.

Gemensamhetslokal upp till 2 kvm gemensamhetsyta/lägenhet med högst

 • 1 300 kronor/kvm/år.

Till ansökan om subvention ska kostnadsunderlag för gemensamhetslokal och värd/värdinna bifogas. Du ansöker via vår e-tjänst:

Socialnämnden fattar sedan beslut om subvention för varje enskilt objekt.

Efter socialnämndens godkännande av subvention upprättas ett avtal mellan kommunen och hyresvärden. Utbetalning av subvention sker månadsvis.

Uppföljning av avtalet sker årligen av socialnämnden. Trygghetsboendets faciliteter finansieras inom ramen för hyran. I det fall hyresvärden erhållit statligt investeringsstöd för uppförande av trygghetsboende ska de bestämmelser som gäller för investeringsstödet följas.

 • Höganäs kommuns basanpassningsprogram ska följas.
 • Området ska vara tillgängligt för rörelsehindrade.
 • Närhet till allmänna kommunikationer.
 • Närhet till service, dagligvaruaffär etc.
 • Grönområden ska finnas i närheten för rekreation och avkoppling.
 • Trygghetsboendet ska omfatta minst 10 lägenheter i byggnaden.
 • Gemensamhetsutrymmet ska vara minst 40 kvm.
 • Trygghetsboendet kan utgöra en del i en större fastighet.

 • Belysningen runt fastigheten ska vara utformad så att trygghet uppnås.
 • Träd och buskar ska vara placerade så att utemiljön upplevs trygg.
 • Gång- och cykelvägar ska ha hårdgjord yta som är slät och halkfri.
 • Sittplatser ska finnas i närheten av huset.
 • Vinterunderhållning av gångvägar ska skötas så att halka undviks.
 • Utrymmen för sop- och källsortering ska vara tillgängligt med anpassad dörr och med möjlighet även för rullstolsburen att nå sopkärl.
 • Uteförråd för förvaring och möjlighet att ladda elrullstol/elscooter.

 • Trappor utomhus ska ha räcke samt halk- och snubbelfri yta.
 • Ramp ska finnas.
 • Trappan ska belysas.

 • Sittmöbler ska finnas i entrén.
 • Vändning av rullstol ska vara möjlig inne i entrén.
 • Porten ska vara möjlig att öppna och passera med rullstol.
 • Automatisk dörröppnare ska finnas.
 • Trappsteg, höga trösklar m.m. får inte förekomma.
 • Mattor och skrapgaller ska fällas in, så att boende inte riskerar att snubbla på dem.
 • Förråd för rullatorer bör finnas.

 • I husen ska gemensamma ytor som exempelvis entré, trappuppgång och tvättstuga vara anpassade så att man lätt kommer fram med rullstol.
 • Låssystem för dörrar och tvättstugebokning ska vara funktionellt även för rullstolsburna.
 • Tillgänglighet för innerullstol att komma ut och in på balkonger – det vill säga det får inte vara för stor nivåskillnad.

 • Minimimått 2,10 m x 1,10 m.
 • Hissdörr ska ha fritt passagemått på minst 0,9 m och ska vara försedd med automatisk dörröppnare, nödtelefon och sittmöjlighet.
 • Utrymmet framför hissdörren ska vara tillräckligt stort för att exempelvis en rullstol eller permobil ska få plats utanför dörrens svepyta.

På trygghetsboendet ska det finnas en gemensamhetslokal i eller anslutning till byggnad som inrymmer bostadslägenheter. Gemensamhetsutrymmet ska kunna omfatta minst 2 kvm per lägenhet. För att kunna erhålla subvention till gemensamhetslokal ska denna vara anpassad för minst 20 lägenheter vilket innebär att gemensamhetsutrymmet ska vara minst 40 kvm. Gemensamhetsloken ska vara anpassad för att äldre i närområdet ska kunna delta i aktiviteter. I anslutning till gemensamhetsutrymmet ska gemensam uteplats finnas.

 • Innerdörrar ska enligt kommunens basprogram vara K9.
 • Entré och dörr till uteplats ska vara minst en meter breda.
 • Inga trösklar.
 • Brandvarnare ska finnas.
 • Stödhandtag ska finnas i duschutrymmet.
 • Toalettstol ska vara placerad så att hjälp kan ges av två personer samt att överflyttning från rullstol är möjlig.
 • Öppen duschplats ska finnas, ej duschkabin.
 • I duschutrymmet ska det finnas möjlighet att ställa en duschstol.
 • Inga fasta skåp bör finnas under handfatet.
 • Ledbelysning bör finnas i badrummet.

Trygghetsboendet ska vara utrustat med:

 • brandvarnare ansluten till elnätet
 • timer kopplad till kaffekokare
 • timer kopplad till spis alternativt spisvakt

Möjlighet finns att ansöka om trygghetslarm via socialförvaltningen.

På trygghetsboendet ska det finnas värd/värdinna som:

 • Håller kontakt med de boende och skapar gemenskap och vi-känsla samt ansvarar för det sociala innehållet.
 • Lämnar en tydlig introduktion/presentation, även i skriftlig form, med information om vad boendet erbjuder.
 • Fortlöpande kontrollerar att brandvarnare, spisvakt, etc. fungerar.
 • Samverkar med frivilligorganisationer.
 • Informerar om tekniska och kognitiva hjälpmedel.
 • Bjuder in äldre i närområdet till aktiviteter på boendet.

Värden/värdinnan är anställd och arbetsleds av den organisation som bedriver trygghetsboendet.

Trygghetsboendet ska erbjuda socialt innehåll såsom gemensamma aktiviteter, samvaro, hobby och rekreation för de boende. De aktiviteter som anordnas ska även vara tillgängliga för äldre i närområdet.

Hyresvärden bör kunna erbjuda alternativt förmedla annan service i samverkan med andra funktioner, företrädesvis i närområdet. Exempel på annan service är måltidsleverans, fotvård, frisör, hantverkare med mera samt hushållsnära tjänster som medger skatteavdrag enligt skatteverkets regler.

Serviceinsatser såsom städning, tvätt och inköp ingår inte i värdens/värdinnans arbetsuppgifter. De boende kan erhålla detta genom ansökan om hemtjänst hos socialförvaltningen.

Hyresvärden kan ansöka om att bli godkänd för att kunna utföra serviceinsatser inom ramen för lagen om valfrihet (LOV). Socialförvaltningens fixartjänst Fixar-Malte finns även att tillgå utifrån gällande riktlinjer.

Hyresvärden ska inte ha skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten, vara i likvidation eller försatt i konkurs.

Om hyresvärden inte uppfyller kriterierna är kommunen inte skyldig att betala subvention.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: