Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är ett alternativ till böter och fängelsestraff för ungdomar. Ungdomstjänsten ska ge ungdomen en chans att arbeta av sitt straff och samtidigt lära sig hur det är att arbeta.

Det är tingsrätten som bestämmer om ungdomstjänst är en lämplig påföljd, efter att socialtjänsten har lämnat ett yttrande. Tingsrätten dömer också det antal timmar som ungdomstjänsten ska bestå av.

Ungdomstjänst kräver en aktiv insats av både dig och din vårdnadshavare. Du som döms till ungdomstjänst får inte begå nya brott eller ha några problem som hindrar dig från att sköta ett arbete, som till exempel missbruk. Vid misstanke kommer drogtester att genomföras.

Oavlönat arbete

Ungdomstjänsten är oavlönad och sker utanför skoltid eller eventuellt vanligt arbete. Omfattningen är mellan 20 till 150 timmar.

Arbetet kan till exempel vara i en ideell förening, idrottsförening, kommunal verksamhet, trossamfund, eller annan samhällsinriktad verksamhet. Ungdomstjänst kan även ske i privata företag. På arbetsplatsen utses en handledare som följer dig under arbetets gång.

Om arbetsplatsen missköts eller om ungdomstjänsten inte går att verkställas av andra skäl har socialtjänsten en skyldighet att meddela åklagarmyndigheten detta. Åklagaren fattar då ett beslut om åtgärder, till exempel att dela ut en varning eller inleda en ny rättegång.

Särskild anordnad verksamhet

En del av ungdomstjänsten innebär också att du deltar i det som kallas för annan särskild anordnad verksamhet, vilket kan bestå av samtal. Det ger dig möjlighet att reflektera över din livssituation, diskutera brottet du dömts för och hur det har påverkat dig själv och din familj. Samtalen anpassas efter dina behov.

Arbetsplatsen och arbetsuppgifterna anpassas till varje persons förmåga. Vanligtvis är arbetstiden 2-3 timmar vid varje arbetspass och med 1-2 arbetspass i veckan.

För att kunna utföra ungdomstjänsten krävs ett negativt drogtest. Det innebär att alla får lämna urinprov innan de kommer ut till arbetsplatsen. Nykterhet under arbetstid är också ett av kraven.

Ungdomar mellan 15-18 år som har begått ett brott kan dömas till ungdomstjänst. I särskilda fall kan det även gälla ungdomar upp till 21 år.

Vi erbjuder arbetsledarna på arbetsplatserna stöd och handledning och kontrollerar kontinuerligt hur ungdomarna sköter sig på arbetsplatsen.

Om det skulle det uppstå några problem under tiden för ungdomstjänsten sätter vi snabbt in åtgärder för att i första hand se till att ungdomstjänsten fullföljs som planerat. Skulle det inte fungera avbryts arbetet. Ni kan också när som helst avbryta samarbetet med oss.

Kontakta förebyggande teamet vid Buf

Har du blivit dömd till ungdomstjänst? Eller är du förälder och ditt barn har dömts till ungdomstjänst? Om du har frågor eller funderingar når du Bufs mottagning via kommunens servicecenter på 042-33 71 00.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: