Bli familjehem, kontaktfamilj

Det finns barn och unga som inte kan bo hemma eller behöver stöd. De är i behov av en vuxen utöver sina föräldrar – någon som kan finnas där ibland, ofta eller hela tiden. Om du vill göra en insats finns det flera olika sätt att engagera sig. Här får du kortfattad information om vad de olika uppdragen innebär.

Familjehem

Familjehem är ett hem som tar emot barn och unga som av olika anledningar inte kan bo med sina biologiska föräldrar. Barnet kan bo en kortare eller längre tid hos dig. Att vara familjehem är att fungera som förälder åt någon annans barn. Det är att ta hand om ett barn som mest av allt behöver tryggheten i ett fungerande hem.

Barnen behöver stöd och trygghet

Barnen som behöver familjehem är som alla andra barn – olika. De har olika ålder, personlighet, bakgrund och intressen. Anledningen till att ett barn behöver bo i ett familjehem kan bero på olika anledningar. Det kan till exempel vara att barnets föräldrar brister i omsorgen eller att det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk.

När ett barn placeras får du som familjehem all den information som finns om barnet och dess bakgrund. Det är för att man på bästa sätt ska kunna förstå och möta barnets behov.

Familjehem är vanliga familjer och kan se olika ut

Familjehemmen är vanliga familjer och kan se olika ut. Det finns inga formella krav på hur ett familjehem ska se ut. De kan ha barn eller inga barn. De kan antingen vara äldre eller yngre. Föräldern eller föräldrarna kan antingen ha lägenhet eller hus. De kan ha olika yrkesbakgrund, etniciteter och språkkunskaper.

Som familjehem är det viktigt att du har en trygg och stabil livssituation, engagemang, tålamod och plats i ditt hem och hjärta för ett barn eller en ungdom.

Stöd till familjehem

Vi erbjuder dig som familjehem löpande stöd som utformas på olika sätt - både individuellt och i grupp. Som familjehem får du löpande stöd genom enskild kontakt, handledning och utbildning. Alla familjehem i Höganäs kommun genomgår grundutbildningen, "Ett hem att växa i" som är framtagen av Socialstyrelsen.

Jourhem

Att vara jourhem innebär att du i ett akut läge och med kort varsel får ta hand om ett barn eller en ungdom som behöver omedelbart skydd eller stöd. En jourhemsplacering kan pågå i mellan något dygn till några månader. Under tiden som barnet bor i jourhemmet utreder socialtjänsten barnets behov och situation.

Du ansvarar för barnets dagliga omsorg och att möta barnets behov av känslomässigt stöd. Som jourhem ansvarar du också för att stödja skolgång, medverka vid fritidsaktiviteter och störra barnet i kontakten med familj och vänner.

Som jourhem har du ett nära samarbete med socialtjänsten och får regelbunden handledning och stöd av familjehemssekreterarna.

Gör en insats - du behövs!

Socialstyrelsen genomför under 2024 och 2025 en nationell informationskampanj som heter ”Gör en insats”. Syftet med kampanjen är att rekrytera och säkra tillgången till familjehem och andra viktiga uppdrag. Där kan du läsa mer om vad de olika uppdragen innebär och ta del av andras berättelser. Mer information finns på mininsats.se.

Att vara familjehem innebär att du öppnar upp ditt hem och tar emot ett barn under en period eller under barnets uppväxt. Målet med varje placering av ett barn, är att det ska kunna återvända till sina föräldrar. Detta är inte alltid möjligt. Familjehemmet måste därför vara förberett både på ett kortare uppdrag och på en vistelse som varar under barnets hela uppväxt.

Att vara familjehem är intressant, utmanande och framförallt berikande. Familjehemmet ska kunna erbjuda barnet nödvändig omvårdnad, vägledning, rutiner, en stabil och trygg hemmiljö med mycket kärlek. Du kommer att samarbeta med socialtjänsten, skolan, barnets familj och nätverk.

Det finns inga formella krav på hur ett familjehem ska se ut. Alla barns behov och förutsättningar är olika. Det är likadant med familjehem. Det viktigaste är att hemmet består av en trygg och varm familj som har lite extra av allt; utrymme, tid och förmåga. Det viktiga är att du har ett genuint engagemang vilja, tid och ett varmt hem att erbjuda.

Du kan anmäla intresse för att bli familjehem via vår e-tjänst, Intresseanmälan för dig som vill bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson - Höganäs kommun (hoganas.se). När vi fått in din intresseanmälan kommer du att bli kontaktad av en familjehemssekreterare för mer information om vad det innebär att vara familjehem.

För att bli godkänd som familjehem kommer du/ni att genomgå en familjehemsutredning. En utredning görs för att bedömna om man är lämplig som familjehem och för att hitta det bästa möjliga familjehemmet till det specifika barnet.

I ett första skede får man lämna sitt samtycke till att socialtjänsten får begära utdrag ur socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister, Transportstyrelsens register, Kronofogden och Försäkringskassan.  Efter det följer informationsbesök, hembesök, intervjuer, fördjupningsintervjuer och referenstagning.

När utredningen är klar går man tillsammans igenom den bedömning som baserats på utredningen. Det görs även en matchning mellan barnets behov och det tilltänkta familjehemmet.

Det är socialnämnden i Höganäs kommun som beslutar om placering i ett familjehem.

Du har en egen familjehemssekreterare som följer med genom hela placeringen. Du ebjuds kontinuerlig stöd, handledning, utbildning och träffar med andra familjehem. Utbildningen "Ett hem att växa i” är en obligatorisk grundutbildning för alla nya familjehem.

Barnet har egen barnsekreterare som ansvarar för att följa upp barnets utveckling, försäkrar sig om att barnet har det bra samt för kontakt med barnets biologiska föräldrar.

Höganäs kommun följer de rekommendationer som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger för ersättningar till familjehem. Ersättningen består av en arvodesdel och en omkostnadsdel.

Arvodet är en skattepliktig ersättning som utbetalas till familjehemmet för uppdraget som utförs. Omkostnadsersättningen är skattefri och ska täcka utgifter för mat, kläder, boende, fritidsaktiviteter och annat som barnet behöver.

Kontaktperson och kontaktfamilj

Att vara kontaktperson innebär att du träffar ett barn eller ungdom regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd. Ett barn kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö. Det kan också handla om att föräldrarna behöver hjälp för att kunna ta sitt föräldraansvar.

Som kontaktperson eller kontaktfamilj behöver du inte ha någon särskild utbildning men utreds av en familjehemssekreterare. Om du blir kontaktperson eller kontaktfamilj får du ett uppdrag som följs upp av ansvarig handläggare.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: