Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Om du väljer att bli familjehem tar du emot ett barn som av olika anledningar inte kan bo kvar hos sina egna föräldrar. Som kontaktfamilj eller kontaktperson finns du där som stöd och sällskap åt ett barn på helgerna.

Familjehem

Ett familjehem tar emot barn och ungdomar i det egna hemmet under en kortare eller en längre period, då barnet eller ungdomen på grund av olika omständigheter inte kan bo kvar i sitt hem. Det finns många anledningar till att ett barn kan behöva placeras i familjehem. Det kan handla om att barnen far illa för att föräldrarna försummar dem på grund av till exempel sjukdom, missbruk, bristande föräldraförmåga eller bråk och våld i familjen.

Din uppgift som familjehem innebär att du stöttar och tar hand barnet eller ungdomen, men också att hålla kontakt med den biologiska familjen och andra viktiga personer runt barnet och samarbeta med skola och socialtjänst.

Som familjehem har du ett uppdrag från socialtjänsten. Du kommer därför att ha återkommande kontakt med ansvariga handläggare. Du får även stöd och utbildning av socialtjänsten.

Familjehemmet ska ha en trygg och stabil situation med engagemang och utrymme att ta in barnet i sitt liv.

Jourhem

Ett jourhem är ett familjehem som tar emot akuta placeringar för kortare uppdrag. Som längst varar placeringen fyra månader. Som jourhem ska ni vara beredda att ta emot barn som på grund av olika akuta omständigheter har behov av placering. Det kan ske med mycket kort varsel på dygnets alla timmar.

Som jourhem har ni ansvar för barnets/barnens dagliga omvårdnad och att möta deras behov av känslomässigt stöd. Ni ansvarar även för att stödja skolgången, medverka till fritidsaktiviteter och medverka till umgänge med barnets biologiska familj, med mera.

Stöd och handledning i uppdraget får ni av erfarna familjehemssekreterare och arbetet sker i tätt samarbete med barnets socialsekreterare.

 

Att vara familjehem innebär att du öppnar upp ditt hem och din famn för någon annans barn. Ett barn som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. Hur länge barnet bor i sitt familjehem kan variera. I vissa fall är det under hela uppväxten och i andra fall för en kortare period.

Att vara familjehem är intressant, utmanande och mycket givande. Det handlar om att öppna dörrarna till sitt hem, sin familj, sin vardag och att erbjuda trygghet, riktlinjer och regler. Det handlar också om att ge det placerade barnet stöd och hjälp att ha en kontakt med sin familj och släktingar.

Detta innebär givetvis också en stor utmaning. Ambitionen att bli familjehem måste delas av samtliga medlemmar i familjen och en samsyn om vad uppdraget innebär är av stor vikt. Det är givetvis så att alla påverkas av att en ny individ flyttar in och blir en del av familjen.

För att klara av en placering krävs det att du/ni har lite extra av allt; utrymme, tid och förmåga. Ett familjehem kan se ut på många olika sätt, det finns inga givna mallar. Du kan vara gift/skild/ensamstående, arbeta heltid, deltid, vara hemma. Du kan ha barn, husdjur, bo på landet, i stan, villa eller lägenhet. Det viktiga är att du har ett genuint engagemang och en vilja att hjälpa till, att du har tid, och att du har ett varmt hem att erbjuda.

I Höganäs kommun har vi familjehemssekreterare som ansvarar för rekryteringen av familjehem. Efter att du/ni skickat in intresseanmälan via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kontaktar familjehemssekreteraren dig/er för att fråga om du/ni är fortsatt intresserade av att bli familjehem. För att bli godkänd som familjehem kommer du/ni sedan att genomgå en familjehemsutredning.

I utredningen ingår till exempel ett hembesök, samtal med hela familjen och djupintervjuer med de vuxna i familjen. Kraven för att få påbörja en familjehemsutredning är bland andra:

  • Att ni har kraft, utrymme och känslor över till någon som verkligen behöver det.
  • Att ni inte förekommer i polisens brott-och misstankeregister, försäkringskassans register avseende längre sjukperioder eller kronofogdens register.
  • Att det finns ett ledigt, möblerat och ombonat sovrum som ni kan erbjuda det placerade barnet, utan att någon i familjen gör avkall på sitt eget sovrum.
  • Att ert boende är stadigvarande, det vill säga ni inte hyr i andra hand, är inneboende eller dylikt.
  • Att ni har en stabil inkomst.
  • Att minst en av er har tid för möten med socialtjänst och skola.

Kontroller görs av det blivande familjehemmet i social- och polisregister.

När familjehemsutredningen är klar och du/ni har blivit godkända som familjehem kan ett barn placeras. Du/ni kommer då att få stöd och handledning av familjehemssekreteraren utifrån barnet individuella behov.

Noggranna uppföljningar görs om hur barnet mår och utvecklas. Särskilt uppmärksammas barnets hälsa och hur barnet fungerar i skolan.

Höganäs kommun erbjuder kontinuerlig handledning, träffar med andra familjehem samt utbildningar. Barnet har sin egen socialsekreterare som träffar barnet enskilt men också tillsammans med er familjehemsföräldrar. Barnets socialsekreterare följer regelbundet upp barnets/den unges utveckling och för att försäkra sig om att barnet/den unge har det bra.

Den ekonomiska ersättning du får som familjehem består av två delar: Omkostnadsersättning och arvode.

  • Omkostnadsersättningen är skattefri och ska täcka utgifter för mat, kläder, boende, fritidsaktiviteter och annat som barnet behöver.
  • Arvodet är den ersättning du får för det uppdrag du utför och är skattepliktig.

Kontaktperson och kontaktfamilj

Att vara kontaktperson innebär att du träffar ett barn eller ungdom och tillsammans gör meningsfulla aktiviteter. Som kontaktfamilj tar du emot ett eller flera barn i ditt hem, vanligtvis en eller två helger i månaden. Barnet tar då del av din vardag och dina intressen. Som kontaktperson eller kontaktfamilj behöver du inte ha någon särskild utbildning men utreds av en familjehemssekreterare. Om du blir kontaktperson eller kontaktfamilj får du ett uppdrag som följs upp av ansvarig handläggare.

Behöver din familj stöd i form av familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson?

Kontakta mottagningssekreterarna på barn-, ungdom och familjeenheten för att få hjälp med att starta en utredning.

042-33 73 30

Telefontid 09:00-12:00 och 15.00-16.45
Besöksadress Storgatan 42 A

Vid brådskande ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag kontaktar du kommunens servicecenter på 042-33 71 00 som hänvisar dig till tjänstgörande socialsekreterare.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: