Valfrihetssystem personlig assistans

Kommunfullmäktige tog den 14 november 2023 beslutet att införa valfrihetssystem (LOV) inom personlig assistans. Höganäs Omsorg har därefter beslutat att inte ansöka om att bli utförare när LOV införs. Eftersom det finns många frågor har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar här.

Frågor och svar om LOV-upphandling av personlig assistans

Den som är assistansberättigad och väljer Höganäs kommun får Höganäs Omsorg AB som utförare. Om du inte väljer Höganäs kommun så finns det privata anordnare såsom privata företag eller kooperativ, du kan också välja att vara arbetsgivare till dina egna assistenter.

LOV är Lagen om valfrihetsystem. Den assistansberättigade som har valt Höganäs kommun får välja fritt mellan olika godkända LOV-utförare. Den som inte är nöjd kan byta utförare. Den som inte väljer själv av någon anledning (ickeval) blir tilldelad en av de godkända utförarna.

Läs mer om LOV på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

I Höganäs fanns det 43 assistansberättigade hösten 2023. Av dessa hade 28 personer (65 procent) personlig assistans via privat utförare och 15 personer (35 procent) via Höganäs Omsorg AB.

I Sverige, liksom i Höganäs, väljer de flesta en privat utförare.

I september 2023 fanns det drygt 18 100 personer med assistansersättning i Sverige. Assistansberättigade som blir beviljad personlig assistans väljer själv vilken utförare som hen önskar ska leverera tjänsten.

Av dessa personer med assistansersättning hade 2023:
17 procent sin assistans i kommunal regi
72 procent anlitade ett assistansföretag
6 procent ett assistanskooperativ
4 procent var egna arbetsgivare för sina assistenter.

Höganäs Omsorg AB kommer inte att ansöka om att bli utförare av personlig assistans när valfrihetssystemet (LOV) införs. Styrelsen har fått en redovisning av de ekonomiska förutsättningarna och gjort en bedömning att bolaget inte har möjlighet att bli utförare under nuvarande förutsättningar. Bolaget är beroende av att den statliga assistansersättningen täcker de kostnader som finns för personlig assistans och det gör den inte idag.

Socialförvaltningen har tagit fram ett upphandlingsunderlag och påbörjat upphandlingen av utförare. Genomförandet föreslås ske under första kvartalet 2024, beroende på när och om assistansanordnare lämnar in anbud och blir godkända.

Upphandling av utförare personlig assistans. Öppnas i nytt fönster.

HOAB har idag ett uppdrag att utföra personlig assistans och det kommer de att fortsätta med tills godkända LOV-utförare finns på plats.


Information till medarbetarna har skett löpande inför beslutet och dialogen fortsätter inom ramen för samverkan med berörda fackliga organisationer. Samverkansprocessen är viktig och vi behöver därför ha respekt för att det tar en viss tid innan alla besked kan ges.

Under tiden arbetar vi aktivt med att omhänderta arbetsmiljön och den oro som finns. Det gör vi bland annat genom informationsträffar för medarbetare, erbjuda kontakt med företagshälsovården och utökat HR-stöd i verksamheten.

Vår absoluta ambition är att på alla sätt stödja och underlätta för både omsorgstagare och medarbetare, både utifrån att vara en god leverantör av vård- och omsorgstjänster men också som arbetsgivare.

För HOAB är det viktigt att föra en god dialog med Kommunal om en eventuell omställning och det kommer att göras inom ramen för samverkan. Den processen kan vi inte föregå. Vi undersöker nu det som kommunfullmäktige har gett oss i uppdrag att titta på, nämligen:

  • uppdra/utmana Höganäs Omsorg AB att i möjligaste mån erbjuda personliga assistenter som inte vill gå över till privat anordnare inom personlig assistans, anställning inom övriga Höganäs Omsorg ABs verksamhetsområde.
  • uppdra/utmana Höganäs Omsorg AB att i möjligaste mån under en rimlig omställningstid kompensera personliga assistenter som går över till privat anordnare för eventuella inkomstbortfall i förhållande till deras anställningsvillkor i kommunen/Höganäs Omsorg AB med syfte att skapa en viss kontinuitet för brukaren.

 

HOAB:s kostnad för att bedriva assistans är högre än den är för privata utförare. Det innebär att den ersättning som Försäkringskassan betalar ut, som ska täcka kostnaden för insatserna, inte gör det. Mellanskillnaden måste socialnämnden stå för. Det är pengar som behövs till annan verksamhet, till exempel äldreomsorg, övrigt funktionsstöd och socialtjänsten.

Genom en LOV-upphandling får fler företag möjlighet att utföra assistans genom Höganäs kommun och den assistansberättigade som väljer Höganäs kommun får fler godkända utförare att välja mellan.

Vid LOV-upphandling har kommunen även ett tillsynsansvar för de utförare som har godkänts.

Utgångspunkten för personlig assistans är att arbetsuppgifter, arbetstider och arbetsplatsen ska utgå från den assistansberättigades behov vilket tydliggörs i den bedömning och ersättning som Försäkringskassan beslutar om.

Timbeloppet som ska betalas ut i assistansersättning beslutas varje år av regeringen. Assistansersättningen 2023 är fastställt till 324,50 kronor per timme. Assistansersättningen ska täcka kostnader för de personliga assistenternas lön, sociala avgifter och andra skattepliktiga förmåner, eventuellt OB-tillägg inklusive sociala avgifter, assistansomkostnader, utbildningskostnader, arbetsmiljöinsatser (företagshälsovård, friskvård, personaldagar) samt administrationskostnader.

Höganäs Omsorg AB:s kostnader överstiger den statliga beslutade timersättningen med 65 kronor per timme. Sammantaget blir det drygt 9 miljoner kronor.

Överkostnaden finns framför allt på personalkostnader. Anställningsvillkoren som regleras i huvudsak av arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal påverkar flexibiliteten och möjligheten att tillgodose den assistansberättigades behov.

Kollektivavtal upprättade mellan privata utförare och Kommunal erbjuder en större flexibilitet utifrån omsorgstagarnas förändrade behov. De avtal som Höganäs Omsorg har tecknat med Kommunal (HÖK/ AB) erbjuder inte samma flexibilitet/ möjlighet att ställa om vid förändringar. De avtal som kommunen och kommunala bolag använder sig av är överlag anpassade till kommunal verksamhet

Personliga assistenter i Höganäs Omsorg har 2023 en medellön på 28 500 kronor i månaden.

Höganäs Omsorg ligger lönemässigt högre än omkringliggande kommuner. Till detta finns olika förklaringar. Generellt har medarbetare i Höganäs kommun de senaste åren haft en bättre löneutveckling än omkringliggande kommuner. En annan viktig förklaring är att våra personliga assistenter har en högre utbildningsnivå eftersom vi har många utbildade undersköterskor. Det finns dock inga specifika krav på utbildning vid anställning som personlig assistent. Det är den assistansberättigades behov av insatsen och hur den ska utföras som avgör vem som är mest lämpad, och det bestämmer den assistansberättigade.

Inom Höganäs Omsorg har samma förutsättningar gällt för personliga assistenter som för övrig personal, vilket har påverkat både utbildningskrav och lönenivåer.

När du anställs är lönen en förhandlingsfråga mellan arbetsgivare och arbetsgatare. Privat anställda personliga assistenter har en genomsnittlig grundlön på 24 900 kronor/ månad, att jämföra med kommunalt anställda som har 25 800 kronor/månad i 2022 års lönenivå. Till det kommer eventuell OB, jour och beredskapsersättning. Observera att siffrorna avser genomsnittslönen i riket och att geografiska variationer kan förekomma. I Sydsverige ligger den genomsnittliga grundlönen bland både privata och kommunalt anställda assistenter på 25 300 kronor/månad.

Skillnaden mellan kommunal och privat arbetsgivare är svår att svara på i detalj eftersom det finns många privata arbetsgivare och de kan ha flera olika kollektivavtal. De kan också sluta egna lokala kollektivavtal, därför är det bäst att de privata företagen besvarar denna typ av frågor. Mer information om detta finns att få på assistanskoll.se

Arbetstid

Generellt kan sägas att personliga assistenter inom privat regi kan ha ett arbetstidsmått på 40 timmar i veckan och de kan ha lägre betalt under jouren, men kan vid insatser under jouren ha en mer generös OB-ersättning.

Semester

Reglerna för semester och andra förmåner kan skilja sig mellan privat anställda assistenter och kommunalt anställda. Alla medarbetare har rätt till lagstadgade 25 semesterdagar. Genom kollektivavtal kan förbättrade villkor förhandlas. I vissa privata och kommunala avtal gäller 25 dagar fram till 40 års ålder, därefter 31 dagar fram till 50 års ålder och därefter 32 dagar. För PAN gäller att assistenterna får 25 semesterdagar utbetalda i maj månad medan PAN anhörigvårdare har semesterersättning i sin timlön.

Olika avtal

Avtalen som verksamheter i kommunal regi har tecknat är anpassade efter kommunala verksamheters behov där man utför hemtjänst, bostad med särskild service, daglig verksamhet med mera.

Avtalen för personlig assistans som företag, kooperativ eller enskilda arbetsgivare följer är helt anpassade till den insatsen. Vid personlig assistans är det den assistansberättigades behov som styr, medan större hänsyn tas till medarbetarens behov i de avtal som styr kommunala verksamheter.

  • Idag finns det förutom HOAB tolv assistanssamordnare med kunder i kommunen. Alma Assistans AB, Skånes Nord Ost Kooperativ, Frösunda Personlig assistans AB, Humana Assistansia AB, JAG, KIL Kullabygdens Independent Liv, Kooperativet EILA, Kooperativet Hand i hand, Assistanspoolen, Novasis Mitt AB, Olivia personlig assistans AB.
  • Av de 12 som är verksamma i kommunen drivs fem i kooperativ form.
  • I området Familjen Helsingborg finns ytterligare många assistansanordnare, både lokala och rikstäckande.
  • 12 kommuner har idag upphandlat personlig assistans på LOV. Lund, Karlstad, Lomma, Västerås, Härnösand, Lidingö, Örkelljunga, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Vellinge, Uppsala.
  • Dessutom har flera LOU (Lagen om offentlig upphandling) upphandlat, till exempel Trelleborg, Karlstad, Nynäshamn, Kalmar, Gotland, Staffanstorp, Täby, Vaggeryd, Ystad, Kalmar.

I Familjen Helsingborg har Örkelljunga nyligen genomfört LOV. Åtta assistansberättigade och 36 personliga assistenter berördes. 30 personliga assistenter valde att följa med sina assistansberättigade.

Vid LOV har kommunen ett löpande uppföljningsansvar av att de utförare som har upphandlats sköter sitt uppdrag.

Kommunen har alltid det yttersta ansvaret, så kallat basansvar, att säkerställa att den som har beviljats personlig assistans även får den utförd. Det blir ingen skillnad vid en LOV-upphandling. Kommunen står också för de två första veckorna av sjuklönen för privata aktörer. Det kommer vi att göra framöver också, oavsett om LOV införs eller inte.

En risk- och konsekvensarbetet i HOAB har påbörjats och kommer att fortlöpa under hela processen. Syftet med risk- och konsekvensanalysen är att omhänderta eventuella arbetsmiljörisker.

Risk- och konsekvensanalys är ett arbetsverktyg för att omhänderta och säkerställa arbetsmiljöarbete vid exempelvis en omorganisation. Analysen syftar till att synliggöra eventuella risker i arbetsmiljön som behöver hanteras.

Det finns alltid risker vid en förändring. Till exempel att medarbetare bestämmer sig för att gå över till annan verksamhet vilket kan påverka de assistansberättigade. Vi kan aldrig i förväg helt bedöma riskgraden för detta, först när förändringen är genomförd så vet vi svaret. Erfarenhet från andra kommuner, bland annat Örkelljunga, visar att risken inte är så stor för övertalighet vid införande av LOV av personlig assistans. I Höganäs är vår erfarenhet från tidigare förändringar, bland annat när Höganäs Omsorg bildades och heltid som norm infördes, att medarbetare generellt inte väljer att sluta av den anledningen.

Kommunala funktionshinderrådet (KFR) och kommunala pensionärsrådet (KPR) är bra och viktiga forum för dialog. De har fått information om förslaget nu, men vi beklagar att de inte fick det tidigare från förvaltning eller politiker.

Om förslaget att LOV-upphandla personlig assistans inte skulle genomföras och Höganäs Omsorg AB skulle fortsätta som idag, behöver socialnämnden fortsätta kompensera bolaget för sin merkostnad.

Skulle då assistansberättigade som idag väljer privat assistans i stället välja HOAB kommer kostnaderna att öka ytterligare. En förutsättning för att bolaget ska förhindra detta scenario är att HOAB kommer överens med Kommunal om samma villkor som Kommunal har avtalat med privata assistansutförare; där den assistansberättigades behov är i centrum, där förändringar i beslutet anpassas omedelbart, där varje individs personliga assistans är unik och anpassad efter hen och dess behov, både med insatsens förläggning på dygnet och vilka personer som hen finner lämpade.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: