Stöd med din boendesituation

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd med din boendesituation. I kommunen finns till exempel bostäder med särskild service och möjlighet till korttidsvistelse utanför hemmet för ungdomar.

Du kan också få hjälp med olika saker i hemmet, till exempel bostadsanpassning eller boendestöd enligt socialtjänstlagen. Du ansöker om alla insatser via vår e-tjänst.

För att ansöka om boendestöd enligt socialtjänstlagen kontaktar du istället en LSS-handläggare genom kommunens servicecenter.

Telefontid LSS-handläggarna

Måndag-fredag klockan 9.30-11.00.

Nås via Höganäs servicecenter på 042-33 71 00.

Du som bor i egen bostad kan ansöka om Boendestöd enligt Socialtjänstlagen

Boendestödet är en praktisk, pedagogisk och social insats för dig med en funktionsnedsättning som. Målet är att stärka din förmåga att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. Boendestödet, bygger på att du får besök i hemmet av personal som hjälper dig i ditt vardagliga liv.

Exakt vilken typ av stöd du kan få beror på dina behov, önskemål och förutsättningar. Det är din LSS-handläggare som avgör om du har rätt till boendestöd.

Barn och unga

För barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar finns i första hand familjehem att tillgå. För de barn som behöver särskilt mycket vård och stöd av personal dygnet runt kan bostad med särskild service för unga vara ett alternativ.

Vuxna

Du som har en funktionsnedsättning och som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov kan ha rätt till en bostad med särskild service.

  • Gruppbostad – är till för dig som har ett omfattande behov av stöd och service, med närvaro av personal dygnet runt. Boendeformen är organiserad så att ett mindre antal lägenheter är grupperade kring gemensamma utrymmen.
  • Servicebostad – är till för dig som inte behöver lika omfattande stöd som i gruppbostad. Servicebostäderna organiseras med ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och personal inom ett nära gångavstånd.

Insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att du tillfälligt vistas på till exempel korttidshem, hos en annan familj eller i en lägerverksamhet.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en möjlighet till miljöombyte och rekreation och ge tillfälle till personlig utveckling. Genom korttidsvistelse kan också du som är anhörig få avlastning i din vardag.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen