Förskola och skola

På denna sida har vi samlat vanliga frågor och svar angående covid-19 som rör förskola och skola. Informationen uppdateras regelbundet och är riktad till vårdnadshavare och elever.

Test vid symton

Höganäs kommun har beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19 i skolmiljöerna och vi uppmanar till testning vid symptom av covid-19. Åtgärder i skolan kan bli aktuella efter dialog med regionernas smittskydd i samband med utbrott av covid-19.

Meddela din skola via denna e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om testet visar att du har covid-19 kan du gå tillbaka till skolan och annan verksamhet om du blivit frisk och minst sju dygn har gått sedan du blev sjuk. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och att du i övrigt känner dig frisk. Detta gäller även om du har kvar enstaka, lätta symtom som till exempel lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall. Det baseras på bedömningen att personer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om du har blivit provtagen och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs.

Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus. Vid behov av sjukvårdsrådgivning ring 1177. Det är viktigt att känna till att covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och att du därför är skyldig att följa de förhållningsregler du fått från sjukvården för att förhindra smittspridning.

Om ditt provsvar visar att du inte har covid-19 så kan du gå tillbaka till skolan när symtomen försvunnit helt och du är fullt frisk (symtomfri i minst två dygn).

Läs mer på 1177.se vad du ska göra om du får ett negativt provsvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du vaccinerad med två doser för minst två veckor sedan och symtomfri behöver du inte stanna hemma eller testa dig.

Om den du bor med inte har lyckats provta sig och få ett provsvar bör du ändå följa reglerna. Även om du inte får några symtom bör du ta ett prov 5 dagar efter att den med covid-19 tog sitt prov.

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrade i december rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Förhållningsreglerna för friska hushållskontakter gäller från datumet då den sjuke personen testat sig och sju dagar framåt. Eftersom det tar några dagar att få provsvar blir oftast tiden hemma kortare än sju dagar. Rutiner för om personer utan symtom i hushållet testas för covid-19 skiljer sig åt mellan regionerna. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

Vårdnadshavare som har bekräftad covid-19 ska inte lämna sina barn på förskola eller grundskola.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Förskoleklass, grundskola och gymnasiet
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Mitt barn har inte testats
Om barnet/ungdomen inte tagit prov ska barn och unga stanna hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet/ungdomen har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan barnet återgång till skola och fritidshem, även om inget prov tagits.

Mitt barn testas negativ av covid-19
Om du som vårdnadshavare, efter ett negativt provsvar av covid-19, gör bedömning att ditt barns allmäntillstånd tillåter närvaro i skolan är ditt barn välkommen trots kvarvarande lindriga symptom.

Rutin för att komma tillbaka till verksamheten
  1. Provtagning tas enligt de rekommendationer som ges på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Provsvar visar ett negativt resultat
  3. Bedöm allmäntillståndet på ditt barn
  4. Informera mentor dagen innan, under kontorstid, att ditt barn kommer tillbaka till skolan dagen efter då ni erhållit ett negativt provsvar.

Förskola
När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom, exempelvis torrhosta, när det har gått sju dagar efter insjuknandet.

I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall kan det dock vara aktuellt med testning av barn i förskola. Höganäs kommun kommer följa utvecklingen och ändra rekommendationerna utifrån de regionala riktlinjerna.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida här Länk till annan webbplats.

Det finns en teststation för covid-19 på Höganäs Sportcenters parkering (Friluftsvägen 10, 263 54 Lerberget). Stationen är en drive in-station, dit du kör och testar dig i din bil. Bokningar görs precis som vanligt via 1177.se Länk till annan webbplats., där du kan välja stationen i listan över teststationer.

Här hittar du information om vad som gäller för provtagning i Skåne Länk till annan webbplats.

Klicka här för att ta del av Länsstyrelsen Skånes informationsfilmer om provtagning Länk till annan webbplats.

Barn och elever ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Om du tror att du har covid-19 kan du beställa ett självtest via 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Barn i förskola med symptom
Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att barn i förskola ska stanna hemma om de är sjuka och de behöver inte testas för covid-19. Enligt Smittskydd Skåne ska barn som varit sjuka, och inte testats, stanna hemma i minst två dygn efter att symtom har försvunnit.

Om ditt barn får lindriga och tillfälliga symtom som till exempel rinnsnuva efter att ha varit utomhus eller gråtit, eller enstaka hostningar, men i övrigt är piggt och opåverkad, kan ditt barn var i förskolan. Om besvären är bestående över dagen och oberoende av om barnet varit inomhus eller utomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och ditt barn bör gå hem eller stanna hemma från förskolan.

Boka tid för test och vaccination

Boka tid för att testa dig för covid-19 hos 1177.se

Bokningar görs precis som vanligt via 1177.se, där du kan välja stationen i listan över teststationer.

Boka tid för vaccination mot covid-19 hos Region Skåne

Hos Region Skåne bokar du tid och hittar all information om vad som gäller i samband med vaccineringen i Skåne.

Övrig information relaterad till förskola och skola

Förvaltningsledningen har beslutat att vårdnadshavare inte får komma på besök för att följa sitt barn i verksamheten. Inskolning sker utifrån särskilda rutiner. Det är inte heller att rekommendera utomstående barn/elever att besöka verksamheten inför ett eventuellt byte, visning av lokaler kan ske på eftermiddag efter verksamhetens slut tillsammans med en vårdnadshavare.

Generellt gäller utglesning vid alla fysiska möten. Vid varje aktivitet ska en individuell bedömning göras, om rektor anser att mötet/föreläsningen är av stor vikt för verksamheten kan fysiska möten och aktiviteter genomföras. Detta förutsätter utglesning och att rektor ser till att personal och/eller barn/elever sitter utglesade med begränsat antal platser i lokalen.

Föräldramöten i den form vi är vana vid, det vill säga storsamlingar i matsal eller klassrum, ska inte genomföras. Om rektor anser att det finns behov av möte med flera vårdnadshavare samtidigt så är det rektor som tar det beslutet. Precis som vid andra möten är det förutsatt att utglesning sker, men även möjlighet att delta digitalt för de vårdnadshavare som vill. Utvecklingssamtal samt andra möten med vårdnadshavare kan genomföras fysiskt, men digitala alternativ ska erbjudas.

Mer information om hur föräldramöten och utvecklingssamtal ska genomföras kommer från respektive skola.

Om regeringen fattar beslut om att stänga landets förskolor och skolor kommer ändå vissa förskolor och skolor att hålla öppet för de vårdnadshavare som har en samhällsviktig funktion och behöver omsorg för sina barn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har listat vilka verksamheter och funktioner som de bedömer är samhällsviktiga.

Läs mer om samhällsviktig verksamhet på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur vet jag om arbetar i samhällsviktig verksamhet?
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) gör inte bedömningen om ett specifikt företag/organisation är samhällsviktigt eller inte. Denna bedömning görs av verksamhetsutövaren som tar ställning till vilka anställda tillika vårdnadshavare som behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten.

Alla elever som går i grundskolan har skolplikt och förväntas därför att vara i skolan.

Det gäller dock inte om någon i familjen är sjuk i covid-19. Så länge syskon och andra familjemedlemmar fortfarande är sjuka ska ditt barn vara hemma.

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning. Sedan den 9:e februari rekommenderar därför Folkhälsomyndigheten följande för vuxna och barn över 6 år som rest utomlands Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

  • Ta ett test för covid-19 så fort som möjligt efter hemkomst.
  • Ta ytterligare ett test fem dagar efter hemkomst.
  • Alla som har rest utomlands (inklusive barn yngre än 6 år) ska även stanna hemma i sju dagar efter hemkomst oavsett provresultat.

Rekommendationen gäller oavsett vilka länder man besökt. Den gäller även om man tidigare varit sjuk i covid-19 eller om man har ett positivt antikroppstest.

Tänk på detta vid resor inom Sverige

Sportlovet är vanligtvis en period då resandet ökar. Resor bör i år ske på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.

  • Tänk på att begränsa det kollektiva resandet så mycket som möjligt.
  • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet, utöver den mindre krets som du umgås nära med i vardagen.

Du bör också säkerställa att du kan isolera dig eller ta dig hem på ett smittsäkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.

Fritidshemmen har ändrat sina rutiner för att minska risken för smittspridning av covid-19. Hämtning och lämning sker tills vidare utomhus. Är ditt barn fullt frisk är hen välkommen till fritids. Finns det konstaterad smitta av covid-19 måste ditt barn stanna hemma.

Förskola och pedagogisk omsorg förtydligar sina rutiner för att minska smittspridningen av covid-19.

Riktlinjer som gäller är om ditt är barn samt övrige familjemedlemmar är fullt friska är hen välkommen till förskolan. För att minska smittspridning rekommenderar Folkhälsomyndigheten att om någon i familjen har covid-19 ska barnet stanna hemma.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen