Kommunal hälso- och sjukvård

Här hittar du information om den sjukvård och tandvård som kommunen ansvarar för. Om du blir sjuk ska du i första hand ringa till vårdcentralen eller sjukvårdsupplysningen. I akuta situationer ringer du 112.

Hemsjukvård

Alla människor ska så långt det är möjligt ges möjlighet att bo kvar hemma i sin bostad så länge de själva önskar. Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i ditt hem.

Tandvård

Du som är äldre eller har ett funktionshinder har möjlighet att få gratis besök av tandvårdspersonal. De gör då en bedömning av din munhälsa, ger råd och informerar dig om din rätt till nödvändig tandvård.

Det är Höganäs Omsorg AB:s personal som gör bedömningen, men Region Skåne som ansvarar för tandvårdsstödet. Du kan läsa mer om tandvårdsstöd vid särskilda behov hos Region Skåne.

Patientnämnden Skåne

Om du inte vill diskutera klagomål eller synpunkter kring kommunens vård direkt med personalen kan du vända dig till Patientnämnden i Skåne.

Vilket ansvar har kommunen?

Kommunen har ett ansvar för hemsjukvård, rehabilitering, vissa typer av hjälpmedel och i viss utsträckning tandvård. I vissa fall har kommunen också ansvaret för hälso- och sjukvård. Det gäller för personer som:

  • bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse
  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet
  • vistas i dagverksamhet

Höganäs Omsorg AB är kommunens helägda bolag. I bolagets verksamheter finns sjuksköterskor med olika specialiteter, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och undersköterskor. Läkarinsatser är det alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för.

Kommunerna i Skåne och Region Skåne har ett gemensamt ansvar att tillgodose medborgarnas behov av vård och omsorg.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: