Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som av olika skäl svårt att förflytta sig på egen hand eller med kollektivtrafik. En förutsättning är att du är folkbokförd i kommunen och har ett långvarigt funktionshinder.

Höganäs kommun har fattat beslut om att teckna nytt färdtjänstavtal med Telepass

Höganäs kommun har upphandlat en ny färdtjänstleverantör som vi planerar att teckna avtal med. Den nya leverantören heter Telepass och kommer vid tecknat avtal ersätta Taxi Höganäs. Ett byte av leverantör innebär inga större förändringar för dig som har färdtjänst. Du kommer fortfarande beställa din färdtjänst på samma sätt som idag.

Vid tecknat avtal börjar den nya leverantören köra färdtjänstresor. Beslutet är överklagat och i väntan på att avtal tecknas kommer Höganäs taxi fortsätta köra färdtjänstresor.

Telepass har vunnit kommunens upphandling. Enligt lagen om offentlig upphandling ska det bästa anbudet i en upphandling få uppdraget. Den här gången är det Telepass som har lämnat in det bästa anbudet, vilket gör att vi nu planerar att teckna ett avtal med dem.

I upphandlingen hade vi fast pris och utvärderade hur anbudsgivarna beskrev den service och kvalitet de kommer kunna erbjuda. Kriterierna för utvärderingen var:

  • Service till färdtjänstresenärer och anhöriga
  • Service gentemot socialförvaltningen
  • Lokalkännedom
  • Övertagande och kontinuitet

Ingenting ändras i ditt beslut. Du kommer fortsätta ha samma tillståndslängd som du blivit beviljad med exakt samma villkor. Du kommer få mer information skickad hem till dig i god tid innan ett byte av leverantör.

Beställ färdtjänst

När du har blivit beviljad färdtjänst kan du göra en beställning av färdtjänst hos Taxi Höganäs på telefon 042-34 20 30.

Beställning görs i god tid, senast en timme före önskad avresa.

För att resan med färdtjänsten ska gå så smidigt som möjligt kan det vara bra att tänka på vissa saker inför resan:

  • När du ska åka färdtjänst ska du alltid visa färdtjänstkortet tillsammans med fotolegitimation.
  • För att underlätta samordningen av resor bör du vara resklar några minuter före angiven tid för avresa.

Resor med färdtjänst får göras inom hela Skåne samt Laholms, Markaryds, Älmhults, Olofströms och Sölvesborgs kommuner. Antalet resor med färdtjänst är obegränsat.

Den som har färdtjänsttillstånd har rätt att ta med en medresenär på sin resa. Bokning för medresenär måste göras när du bokar din resa. Medresenär betalar egen avgift enligt taxetabell (som färdtjänstberättigad).

Egenavgiften, den summa som du betalar för varje resa, beror på hur långt du ska åka. När du beställer resan får du uppgift om hur mycket resan kommer att kosta.

Samåkning med andra resenärer sker i största möjliga utsträckning. Detta innebär att din restid kan komma att bli längre jämfört med direktresa.

Om behov finns av hjälp under själva resan kan du bli beviljad ledsagning. Ledsagarens resa är avgiftsfri. Här läser du mer och ansöker om LSS-insatsen ledsagarservice.

Du kan efter en särskild prövning använda periodkort/månadskort för arbetsresor eller liknande. Skånetrafikens priser och zoner gäller. Med arbetsresa avses resor till och från arbete, viss utbildning samt resor till och från daglig verksamhet enligt LSS.

Periodkorten gäller för en månad och betalas till socialförvaltningen för en månad i taget. Giltighetsperioden kan inte förskjutas vid till exempel semester eller sjukdom.

Vid förändringar av ditt funktionshinder som innebär ändrade behov för resan till exempel specialfordon, bärhjälp med mera, kontakta färdtjänsthandläggaren i god tid. En kompletterande ansökan kan göras via kommunens e-tjänst för ansökan om färdtjänst.

Ansök om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst prövas och beslutas av färdtjänsthandläggare, utifrån lagen om färdtjänst och kommunens riktlinjer. Ansökan görs via kommunens e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du får din ansökan avslagen kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö.

Ansök om riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst gäller för resor utanför färdtjänstområdet. Resa med riksfärdtjänst kan ske med allmän kollektivtrafik, med ledsagare, med personbil eller specialfordon. Riksfärdtjänst kan inte användas för resor i arbetet, studier eller sjukvårdande behandling. Syftet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

Ansökan görs för varje enskild resa till färdtjänsthandläggaren två veckor före planerad resa. Ansökan görs via kommunens e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den individuella bedömningen utgår från den sökandes förutsättningar utifrån funktionshinder.

Utgångspunkten är kollektivtrafik med ledsagare alternativt i kombination med anslutningsresor med färdtjänst/taxi. Om du får avslag på din ansökan kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen