Medicinskt ansvarig sjuksköterska

I kommunen finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som har som uppgift att se till så att kommunens verksamheter lever upp till kraven på patientsäkerhet och god kvalitet som hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ställer. Detta gäller både kommunala verksamheter och verksamheter som drivs på entreprenad.

MAS har ansvar för att utarbeta riktlinjer för hur vården/omvårdnaden och rehabiliteringen ska bedrivas, till exempel inom följande områden:

  • ge råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor
  • att utifrån gällande föreskrifter utfärda instruktioner, riktlinjer, rutiner och anvisningar
  • informationsöverföring och vårdplanering
  • dokumentation
  • delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
  • läkemedelshantering medicintekniska produkter (hjälpmedel)
  • vårdprogram avvikelsehantering och anmälan enligt till exempel Lex Maria
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen