Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är enligt svenska förhållanden en begravning som inte sker i Svenska kyrkans ordning.

En borgerlig begravningsförrättare kallas officiant. Vid en borgerlig begravning väljer anhöriga själva allt innehåll i begravningsceremonin, och kristna inslag är inte nödvändiga. Officianten ger råd och har ofta en egen modell.

Begravning

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför många praktiska frågor. De flesta väljer att ta hjälp av en begravningsbyrå för de praktiska arrangemangen. Du kan även ordna hela eller delar av begravningen själv. Begravning, även kallat jordfästning, är en ceremoni inför gravsättningen av den avlidne. Detta sista avsked kan se väldigt olika ut beroende på familjetradition, religion eller den bortgångnes önskemål.

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning innebär en minnesstund utan jordfästning och utanför Svenska kyrkan eller annat trossamfund. Den borgerliga begravningsakten är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar. Begravningsbyrån kan många gånger ge förslag på borgerliga begravningsförrättare (officianter).

Hjälp med begravningskostnader

Om dödsboets tillgångar inte täcker kostnaderna för en begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialförvaltningen.

Dödsboet kan ansöka om ekonomiskt bistånd till följande kostnader

  • Kista med kistdekoration
  • Urna
  • En dödsannons
  • Begravningskaffe
  • Gravsten, inskription på befintlig gravsten eller namnskylt för askgravlund.
  • Begravningsbyråns kostnader

I första hand ska dödsboets tillgångar på dödsdagen samt alla inkomster efter dödsdagen användas till att betala begravningskostnader. Därför är det viktigt att alla betalningsuppdrag från den avlidnes konton avslutas så snart som möjligt. Exempel på inkomster är pension, sjukersättning, lön, skatteåterbäring och försäkringsutbetalningar.

Ekonomiskt bistånd kan beviljas med maximalt ett halvt basbelopp(23 800 kr år 2021). Först ska dödsboets egna tillgångar användas för att betala begravningskostnaden. Exempel: Begravningskostnad 23 800 kr, dödsboet har tillgångar om 10 000 kr = ekonomiskt bistånd som kan beviljas är 13 800 kronor.
Beställaren är betalningsansvarig för merkostnader
Skulle begravningskostnaderna bli högre än ett halvt basbelopp är den person som har beställt begravningen ansvarig att stå för dessa kostnader.

Ekonomiskt bistånd utgår inte till merkostnader, exempelvis transportkostnader, på grund av att begravningen sker på annan ort i eller utanför Sverige.

Beviljat ekonomiskt bistånd betalas ut direkt till begravningsbyrån.
Makar, registrerade partners och sambor har ansvar för att efter förmåga stå för kostnader för den avlidnes begravning.
Likaså har föräldrar ansvar att efter förmåga stå för kostnader för minderårigt barns begravning

Begravningsombud

Om du inte är medlem i Svenska kyrkan, vem bevakar din rätt till begravningshjälp? Från och med årsskiftet 2 000 när kyrka och stat skildes åt, finns ett begravningsombud i varje kommun. Begravningsombuden har till uppgift att granska hur församlingarna sköter begravningsverksamheten för de personer som inte tillhör Svenska Kyrkan. Begravningsombudet rapporterar om sin verksamhet till Länsstyrelsen och lämnar även en årlig verksamhetsberättelse till dem.

Observera att ett begravningsombud inte är en person som själv förrättar borgerliga begravningsceremonier.

Begravningsombud i Höganäs kommun är Tommy Lindvall.
Du når honom via telefonnummer 070-630 33 75 eller mejladress tommy.lindvall@telia.com.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: