Alternativ till god man och förvaltare

Du kan bara få en god man eller förvaltare om ditt behov av hjälp inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt. Exempel på mindre ingripande insatser kan vara hjälp av nära anhörig, fullmakt och genom socialtjänstens insatser.

Hjälp av nära anhörig

Nära anhöriga till en person kan, utan att ha fullmakt, genom sin anhörigbehörighet hjälpa till med vardagliga ärenden. Förutsättningen är att personen inte längre har förmåga att själv sköta sina ekonomiska ärenden, det vill säga inte längre kan fatta beslut själv.

Som nära anhörig kan man då hjälpa personen med att betala räkningar och ansöka om insatser som rör det dagliga livet, t ex ekonomiskt bistånd, sjukpenning, aktivitetsersättning och andra periodiska stöd.

Den situation som gör att personen behöver hjälp måste ha inträffat efter 18-årsdagen för att det ska vara möjligt att använda anhörigbehörigheten. Om hjälpbehovet har uppstått före 18-årsdagen kan personen istället behöva en god man eller förvaltare.

Fullmakt

Om en person behöver hjälp i ekonomiska och juridiska ärenden men själv förstår att ta ställning till detta, finns möjlighet att skriva en fullmakt till någon som han eller hon har förtroende för.

Genom fullmakten kan personen ge fullmaktstagaren rätt att t.ex. företräda henne eller honom gentemot myndigheter. För att få hjälp med att betala räkningar behöver man använda sin banks särskilda fullmaktsblankett.

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt kan bara upprättas medan personen fortfarande förstår att ta ställning till sina angelägenheter. Fullmakten träder i kraft först när personen inte längre kan fatta beslut själv.

Om du tycker att en framtidsfullmakt missbrukas eller missköts kan du anmäla det till överförmyndarnämnden. Nämnden har då möjlighet att från fullmaktshavaren begära in redovisning av hur uppdraget utförts, och kan under vissa förhållanden besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte längre får användas.

Om du är fullmaktshavare och ska utföra en rättshandling där fullmaktsgivaren är din motpart, behöver du kontakta överförmyndarnämnden för att ansöka om en tillfällig god man på grund av jäv.

Socialtjänstens insatser

Om en person behöver hjälp och behovet inte kan lösas genom anhöriga eller genom fullmakt, är ett första steg är i många fall att kontakta socialtjänsten, för att se om personens hjälpbehov kan tillgodoses genom insatser därifrån.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: