Uppdraget som god man och förvaltare

Här hittar du information om hur du kan bli god man eller förvaltare och information till dig som redan är god man eller förvaltare.

Vill du hjälpa en medmänniska som inte själv klarar av att hantera sin ekonomi och att bevaka sin rätt i samhället? Då kan ett uppdrag som god man eller förvaltare vara något för dig. Som god man eller förvaltare står man under överförmyndanämndens tillsyn, men har helt och hållet själv ansvar för sitt uppdrag.

För att bli god man eller förvaltare ska du vara över 18 år och som lagen uttrycker det "en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person". Detta betyder bland annat att överförmyndarnämnden gör kontroller hos Kronofogdemyndigheten och i polisens belastningsregister innan du kan få ett uppdrag. Överförmyndarnämnden har därutöver beslutat att man inte får vara äldre än 75 år när man tar sig an ett uppdrag.

Arbetet som god man eller förvaltare kräver egentligen inte mer än allmänna kunskaper i vardagsekonomi och hur samhället fungerar, och vanligt sunt förnuft. Det är viktigt att man lär känna sin huvudman och hans eller hennes behov, så att man kan se till att huvudmannen får en god livskvalitet.

Ofta har huvudmannen ett eget förslag på lämplig god man eller förvaltare. I annat fall kan en utomstående person föreslås av överförmyndarnämnden.

Gode män och förvaltare är skyldiga att lämna en förteckning över huvudmannens tillgångar när uppdraget påbörjas, samt en årlig redovisning till överförmyndarnämnden. I redovisningen ska en sammanställning göras över huvudmannens inkomster och utgifter. Uppgifter ska också lämnas om tillgångar och skulder. Under året ska kassabok eller liknande föras. När uppdraget har upphört ska ställföreträdaren lämna sluträkning.

För vissa åtgärder krävs överförmyndarnämndens samtycke. Exempel på detta är uttag av bankmedel från överförmyndarspärrat konto, köp eller försäljning av fastighet eller bostadsrätt samt vid arvskifte.

Gode män och förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget. Storleken på arvodet bestäms av överförmyndarnämnden utifrån uppdragets svårighetsgrad och krav på engagemang. Gode män och förvaltare har även rätt till viss kostnadsersättning.

Arvodet grundas på viss procent av gällande prisbasbelopp. Arvodesnivåerna kan tyckas vara låga, men det är viktigt att komma ihåg att uppdraget som god man och förvaltare i grunden är ideellt. God man och förvaltare kan välja att avstå från arvode, vilket ofta görs av nära anhöriga som förordnats till god man eller förvaltare.

Huvudregeln är att huvudmannen själv betalar arvodet och kostnadsersättningen. En förutsättning är att huvudmannens tillgångar överstiger två prisbasbelopp eller att huvudmannens inkomst före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp. I annat fall ska kommunen betala arvodet.

Om huvudmannen ska betala arvodet ska du betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

GMF Höganäs är en intresseförening för gode män och förvaltare och arbetar på ideell grund. Föreningen ska erbjuda medlemmarna utbildning, information, erfarenhetsutbyte och stöd. Föreningen är medlem i Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF) och arbetar för att stödja och utveckla arbetet som pågår inom RGMF. Bland annat arbetar RGMF för att förbättra arvodesvillkoren.

Medlemsavgiften till GMF Höganäs är 400 kr om året. I medlemsavgiften ingår bland annat en olycksfallsförsäkring och en individuell godmansförsäkring som omfattar allmänt ansvar, rättsskydd och förmögenhetsskada.

Föreningens möten kan handla om fortbildning eller information från överförmyndarnämnden och annan kommunal verksamhet såsom sjukvården och räddningstjänsten.

Vill du ha mer information om föreningen eller bli medlem, kontakta gärna någon av följande:

Barbara Struglics Bogs, ordförande: struglics@home.se

Pernilla Bengtsson, kassör: pernilla.ben@gmail.com

Birgitta Nordström, sekreterare: bi.u.nordstrom@gmail.com

Barbro Andersson, suppleant: barbro16@outlook.com

Om du av någon anledning inte längre vill vara god man eller förvaltare för din huvudman kan du begära ditt entledigande från uppdraget. Du ska då lämna en skriftlig begäran om entledigande till överförmyndarnämnden.

Tänk på att du kvarstår som god man eller förvaltare till dess att överförmyndarnämnden har förordnat en ny ställföreträdare för din huvudman.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen