Hinder i tillgängligheten

I Höganäs arbetar vi för att utforma kommunen på ett sätt som gör att alla människor kan delta på jämlika villkor. Målet är att allmänna platser ska vara tillgängliga. Om det finns hinder för tillgängligheten och det är enkelt att ta bort ska de åtgärdas.

Vad räknas som allmän plats?

En allmän plats är en plats där alla får lov att vara. Det kan till exempel vara en reception, en butik eller en park.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

Det finns en lag som ställer krav på att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i befintliga byggnader. Kommunen klassar ett hinder som enkelt avhjälpt genom att titta på:

 • Vilken nytta en åtgärd har.
 • Vilka förutsättningar som finns för att ta bort hindret.
 • Om åtgärden är rimlig att genomföra.

Alla byggnader och platser är unika och ser olika ut. Något som är enkelt att åtgärda på ett ställe behöver inte vara det på ett annat. Ibland kan det vara en tolkningsfråga om ett hinder är enkelt avhjälpt.

Om kommunen bedömer att hindret är enkelt avhjälpt beslutar vi att fastighetsägaren ska åtgärda hindret.

Några exempel på enkelt avhjälpta hinder är:

 • trappsteg eller mindre nivåskillnader
 • tunga dörrar
 • felaktigt placerade eller utformade dörröppnare
 • dålig belysning
 • höga trösklar
 • ledstänger som saknas
 • bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering
 • bristfällig skyltning

Har du upptäckt ett hinder?

Om du har upptäckt ett hinder i tillgängligheten som du tror är enkelt att åtgärda kan du göra en felanmälan. Använd vår tjänst för felanmälan:

Är du fastighetsägare för en publik lokal?

Som fastighetsägare har du ansvar för att din lokal är tillgänglig. Om kommunen bedömer att din lokal har ett enkelt avhjälpt hinder ska detta åtgärdas. I de flesta fall är det du som fastighetsägare som ska ta bort hindret, men det kan också vara verksamheten som hyr lokalen. Om du har frågor om tillgänglighet kan du kontakta kommunens tillgänglighetssamordnare.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: