Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder handlar om att åtgärda brister i tillgängligheten på allmänna platser och i publika lokaler. Det är delar av lokaler dit allmän­heten har tillträde, till exempel receptioner, butiker, restauranger och teatrar samt platser som gator, vägar, torg och parker.

För att ett hinder ska få klassas som "enkelt avhjälpt" måste kommunen ta hänsyn till vilken nytta åtgärden har samt rimligheten och förutsättningarna för att kunna ta bort hindret.

Alla byggnader och platser är unika och ser olika ut. Något som är enkelt att åtgärda på ett ställe behöver inte vara det på ett annat. Ibland kan det vara en tolkningsfråga om ett hinder är enkelt avhjälpt.

Om kommunen bedömer att det är ett enkelt avhjälpt hinder beslutar de att fastighetsägaren ska åtgärda hindret.

Boverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplats kan du få mer kunskap kring tillgänglighet.

Så kan du underlätta

Det viktigt att kontrastmarkeringar, varningsmarkeringar, skyltning, belysning och räcken kommer på plats och utformas på ett bra sätt. Trösklar och nivåskillnader bör också undanröjas så att alla ska kunna besöka din butik eller verksamhet.

Några exempel på enkelt avhjälpta hinder är:

  • trappsteg eller mindre nivåskillnader
  • tunga dörrar
  • felaktigt placerade eller utformade dörröppnare
  • dålig belysning
  • höga trösklar
  • ledstänger som saknas
  • bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering
  • bristfällig skyltning

Det finns en lag som ställer krav på att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i befintliga byggnader.

Om kommunen bedömer att din lokal har ett enkelt avhjälpt hinder ska detta åtgärdas.

Vem ska åtgärda hindret?

I de flesta fall är det fastighetsägaren som ska åtgärda hindret, men det kan också vara en verksamhetsutövare som hyr lokalen. Vem som är ansvarig avgörs av vem som rättsligt råder över hindret och att det åtgärdas.

Hur fungerar reglerna?

Reglerna gäller retroaktivt. Det innebär att en publik lokal måste uppfylla dagens krav på tillgänglighet och användbarhet.

Höganäs kommuns fastigheter sköts av fastighetskontoret och det finns ett åtgärdsprogram upprättat av en tillgänglighetskonsult.

Läs mer om hur vi arbetar med tillgänglighet i kommunen.

Byggnadsnämndens roll

Byggnadsnämnden ska enligt Plan- och bygglagen övervaka att lagen och föreskrifterna efterföljs och är skyldig att ta upp frågor om påföljd eller ingripa om överträdelse av bestämmelserna skett.

Byggnadsnämnden kan förelägga den försumlige med vite att inom viss tid vidta åtgärder. Kraven ställs på fastighetsägaren.

Har du upptäckt hinder?

Har du upptäckt ett hinder i tillgängligheten på en allmän plats eller publik lokal som är enkelt att åtgärda? Då kan du göra en felanmälan.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen