Tornlyckeskolan - hoganas.se
Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Tornlyckeskolan

Tornlyckeskolan

Tornlyckeskolan ligger i de östra delarna av Höganäs centralort med närhet till både skog, ängar och hav. Skolans verksamhet riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 1 till 16 år. På Tornlyckeskolan arbetar vi för att barn och ungdomar ska få bästa möjliga förutsättningar att växa och utvecklas till harmoniska och ansvarskännande människor. För att tillgodose allas önskemål finner du både förskolor, grundskola med förberedelsegrupper, särskola, fritidshem samt en öppen fritidsverksamhet och öppen förskola hos oss.

Adress: Pål Anders väg 10, 263 34, Höganäs
Områdesansvarig rektor 4-9 och särskolan: Annika Falck
Biträdande rektor:
Maud SevebrantOm skolan

På Tornlyckeskolan arbetar vi för att barn och ungdomar ska få bästa möjliga förutsättningar att växa och utvecklas till harmoniska och ansvarskännande människor. För att tillgodose allas önskemål finner du både förskolor, grundskola med introduktionsklasser, särskola, resursskolor, fritidshem samt en öppen fritidsverksamhet och öppen förskola hos oss.

Inom förskolan arbetar 190 barn och 50 vuxna tillsammans och på skolan 370 barn och ungdomar samt drygt 100 vuxna.

Förskoleklass

Nyfikenhet och lust att lära kännetecknar vår verksamhet i förskoleklass. Tornlyckeskolan har två förskoleklasser, en i röda huset och en i gröna huset. Förskoleverksamhetens syfte är att stimulera barnens utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan, där nyfikenhet och lust att lära tas tillvara. Språk, lek, skapande och utforskande är viktiga delar i undervisningen. I förskoleklassen kombineras förskolans och skolans arbetssätt och metodik.

Från och med det år ett barn fyller sex år ska hon eller han erbjudas plats i förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och grundskola. Läs mer om ansökan till förskoleklass här.

Årskurs 1-3

Nyfikenhet och lust att lära kännetecknar vår verksamhet i röda och gröna huset. Tornlyckeskolan har två parallella klasser i årskurs 1 - 3, där all personal arbetar i ett arbetslag.

Allt lärande på Tornlyckeskolan utgår från grundskolans läroplan, där eleverna skall inhämta och utveckla kunskaper och värden, där nyfikenhet och lust att lära präglar det livslånga lärandet. På Tornlyckeskolan skall varje elev känna trygghet och visas respekt. Varje elev ska få möjlighet att ta ansvar och vara delaktig i sitt lärande.

Årskurs 4-6

I gula huset strävar vi efter att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt efter sina egna förutsättningar och intressen.Vi arbetar för att alla elever ska trivas och känna sig trygga. Det är viktigt att alla visar hänsyn mot varandra och tar ansvar för sig själva, för varandra och för sin närmiljö. Som en del av detta har vi ett aktivt arbetet mot mobbning vilket bland annat omfattar regelbundet återkommande enkätundersökningar samt uppföljningssamtal med varje elev. Vidare är en målsättning att medvetandegöra eleverna om ett eget ansvar och vikten av att göra bra val i alla situationer.

Hälsa är alltid i fokus genom inslag i undervisningen såsom klasskampen, friluftsdagar och hälsovecka.´Det årliga dagsverket då eleverna byter skolarbete mot lönearbete ger pengar till våra fadderbarn i Chile, Kambodja och Zimbabwe samt till Världens barn.

På läsårets första skoldag har vi kickoff för att stärka gemenskapen mellan eleverna i huset. Röster från föräldrar och elever i gula huset: •"Bra atmosfär, öppen för olikheter, bra på integration, bra miljö" •"Alla individer är lika värda" •"Förståelse för behoven" •"Bra lärare, bra material, bra stämning" •"Bra resurser, mångkulturell, bra lärare" •"Många vuxna" •"Mångfald, speglar samhället, internationell" •"Bra resurser av specialpedagoger"

(Föräldracitaten är hämtade från skolans dokumentationsverktyg)

Årskurs 7-9

I vårt arbetslag arbetar cirka 110 elever och 14 pedagoger. Ni hittar oss i den sydvästra delen av byggnaden, nära skolans parkering.

Vi arbetar i team utifrån en helhetssyn på eleven och utvecklar en lärande mötesplats där varje möte kännetecknas av trygghet och god kunskapskvalitet. Inom ramarna för aktuella läroplaner och kursplaner arbetar elever och lärare tillsammans för att eleverna skall utvecklas så långt som möjligt i de olika ämnena. Verksamheten i blå huset bedrivs i lokaler på själva skolan. Eleverna har tillgång till välutrustade salar i ämnen som slöjd, bild, musik och NO. Alla klassrum är utrustade med Smartboard.

Undervisningen i idrott och hälsa är förlagd till lokaler på Kullagymnasiet samt på Höganäs sportcenter. Dessa lokaler finns alldeles i närheten av skolan. I vårt arbetslag anser vi att samarbete och kommunikation mellan hem och skola är av yttersta vikt. Till vår hjälp har vi ett internetbaserat kommunikationsverktyg som heter Fronter.

Förberedelsegrupp

Förberedelsegrupperna är till för att elever som är nyanlända från andra länder ska få en lugn start i den svenska skolan och ett fungerande språk för att klara vardagliga situationer.

Vi har tre förberedelsegrupper: Intro 1-3 Intro 4-6 Intro 7-9. I gruppen får eleverna en individualiserad intensiv svenskundervisning. De får lära sig hur den svenska skolan fungerar, vilka regler som gäller samt viss undervisning i olika ämnen. 6 - 10 elever/grupp anses vara optimalt för att undervisningen ska bli effektiv. Nya elever kan tillkomma under hela läsåret. Riktlinjer för undervisning av invandrare/flyktingelever i förberedelsegruppen finns. Det handlar om mål, organisation, hälsoundersökning, innehåll i undervisningen, timplan med mera.

Vi har särskilda rutiner vid mottagande och integrering av nyanlända elever. Integreringen blir individuellt anpassad.

Bibliotek på skolan
Alla elever är välkomna in i biblioteket under sin fria tid för att låna media eller få tips och råd om böcker och läsning.

 • att alla barn på skolan ska besöka biblioteket regelbundet
 • att biblioteket ska stimulera till goda läsvanor, bland annat genom att ha regelbundna boksamtal
 • att barn ska känna sig hemma i biblioteksmiljö och kunna orientera sig ändamålsenligt
 • att barnen ska känna att biblioteket är en lugn och trygg plats, där de alltid är välkomna
Särskola

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Kommunens enda grundsärskola finns här på Tornlyckeskolan.

Sidan uppdaterad 5 juli 2018

Kontakt

 • Höganäs servicecenter
  Telefon 042-33 71 00

  Skicka meddelande till kommunen

  Telefontid
  Måndag-fredag 08.00 - 16.00

  Öppettider
  Måndag-fredag 08.00 - 17.00

  Besöks- och postadress
  Stadshuset, Centralgatan 20 i Höganäs

  Mer information